Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3486/QĐ-BNN-KH Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3486/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3486/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 71/NQ-CP NGÀY 05/8/2016 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ K
ế hoạch & Đầu tư;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT, KT(150).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP NGÀY 05/8/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3486/QĐ-BNN-KH ngày 23/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hành động với những nội dung cụ thể sau:

1. MỤC TIÊU

Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 71/NQ-CP và hoàn thành thắng lợi Mục tiêu kế hoạch phát triển ngành đã đ ra, góp phn phát triển kinh tế, n định chính trị - xã hội của đất nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tp trung xây dựng nn hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện thchế, pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phát huy dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị của Bộ và ngành Nông nghiệp và PTNT.

- Đi mới mạnh mẽ, cải tiến lề lối làm việc, hành động bng những việc làm cụ thể, tạo chuyn biến và hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý nhà nước của Bộ. Đi mới công tác tuyn dụng, đào tạo, sử dụng, bnhiệm cán bộ, công chức. Phân công đúng người, đúng việc, tạo môi trường công tác tt đphát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Bộ trin khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biu toàn quốc lần thXII của Đảng; số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó thể hiện rõ nội dung, nhiệm vụ, thời hạn, xác định rõ cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm.

3. Xây dựng Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó quy định rõ ràng, minh bạch quy trình, trách nhiệm, thời hạn xử lý công việc ở từng khâu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

4. Khẩn trương hoàn thành rà soát các Đề án/Kế hoạch tái cơ cấu các chuyên ngành, lĩnh vực để Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới của tái cơ cấu ngành và tái cấu trúc nền kinh tế. Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hoàn thành báo cáo khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 Chương trình Mục tiêu: (i) Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống thiên tai và ổn định đời sng dân cư; (ii) Phát triển kinh tế thủy sản bền vững; (iii) Phát triển lâm nghiệp bền vững và các đề án lớn theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

6. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh: Rà soát, đánh giá nội dung của pháp luật chuyên ngành liên quan đến đầu tư, kinh doanh để đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Chủ động tham gia ý kiến đi với dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và dự án Luật Quy hoạch.

7. Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT (ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-BNN-KH ngày 19/01/2016) thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Trong đó, tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các Mục tiêu tăng trưởng ngành đã đề ra; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước; tháo gỡ rào cản, vướng mắc, tạo mọi Điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh của ngành và doanh nghiệp.

- Tập trung nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; sớm khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn ở miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long; khắc phục hậu quả cơn bão số 01, số 02 và nhanh chóng khôi phục sản xut, đời sống của nhân dân; quyết liệt phát triển trồng trọt, chăn nuôi để lấy lại đà tăng trưởng ngành năm 2016. Thực hiện các giải pháp cụ thể giảm chi phí đầu vào cho sản xuất về giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu, phân bón... Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời Tiết, chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê Điều, hồ đập, nhất là trong mùa mưa bão.

- Phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cmôi trường biển hoàn thành Đề án và thực hiện triển khai bồi thường cho người dân bị thiệt hại công khai, minh bạch, đúng đối tượng, sớm n định sản xuất và đời sng cho người dân.

8. Thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao cho các cơ quan, đơn vị, các Sở Nông nghiệp và PTNT trong Chương trình/Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

9. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/7/2016 và Chỉ thị số 6023/CT-BNN-XD ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

10. Đy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của Bộ (phê duyệt tại Quyết định số 2484/QĐ-BNN-QLDN ngày 20/6/2016) thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận ngun lực và thị trường và nhóm giải pháp cải cách hành chính.

III. T CHC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Kế hoạch hành động này để xây dựng, trình duyệt kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện.

2. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm các đơn vị tiến hành rà soát, báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch) kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành và nguyên nhân. Báo cáo gửi qua đường công văn và qua thư điện tử: kh@mard.gov.vn trước ngày 20 hàng tháng để tổng hp báo cáo Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng của Bộ.

(Chi Tiết có phụ lục kèm theo)./.

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP NGÀY 05/8/2016 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7/2016

(Kèm theo Quyết định số: 3486/QĐ-BNN-KH ngày 23/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung/Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. Một số nhiệm vụ triển khai từ đu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV (2016 - 2021)

1

Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

Viện Chính sách và CL phát triển NN, NT

Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

2016

2

Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đu tư, kinh doanh: tổ chức trin khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của Bộ (phê duyệt tại Quyết định số 2484/QĐ-BNN-QLDN ngày 20/6/2016) thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 19-2016/NQ-CP1 ngày 28/4/2016 và số 35/NQ-CP2 ngày 16/5/2016

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Các Tổng cục, Cục, Vụ được phân công

Hàng tháng báo cáo Bộ để Bộ báo cáo Chính phủ

3

Rà soát, đánh giá nội dung của pháp luật chuyên ngành liên quan đến đầu tư, kinh doanh để đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh

Vụ Pháp chế

Các Tổng cục, Cục, các Vụ: Kế hoạch, Quản lý DN; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Theo chỉ đạo và tiến độ trình Quốc hội của Chính phủ

4

Tham gia ý kiến đối với dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Theo chỉ đạo và tiến độ trình Quốc hội của Chính phủ

5

Tham gia hoàn thiện dự án Luật Quy hoạch

Vụ Kế hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Theo chỉ đạo và tiến độ trình Quốc hội của Chính phủ

6

y dựng nn hành chính hiện đại; đy mạnh ci cách thtục hành chính

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế

Trung tâm Tin học và thống kê

Theo kế hoạch hàng năm

7

Đi mới công tác tuyn dụng, đào tạo, sử dụng, bnhiệm cán bộ, công chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2016

8

Phân công đúng người, đúng việc, tạo môi trường công tác tốt đphát huy năng lực, strường của cán bộ, công chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

9

Rà soát, Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh gin biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 8, 9/2016

10

Đy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; các S NN và PTNT

Hàng năm

11

Xây dựng, triển khai Chương trình hành động của Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP3 ngày 22/7/2016, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/20164

Vụ Kế hoạch

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 8/2016

12

Xây dựng Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị liên quan

Tháng 8/2016

13

Rà soát các Đ án/Kế hoạch tái cơ cấu các chuyên ngành, lĩnh vực đĐiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới của tái cơ cấu ngành và tái cu trúc nền kinh tế

Các Tổng cc; các Cục: KHTHT và PTNT, CBNLTS và NM; các Vụ: KH, TCCB, QLDN

Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý IV/2016

14

Trình Thtướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau thm định của Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước và ý kiến)

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương

Vụ Kế hoạch

Theo chỉ đạo của Thtướng Chính phủ

15

Hoàn thành báo cáo khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 Chương trình Mục tiêu (Bộ Nông nghiệp và PTNT là chchương trình)

Vụ Kế hoạch; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính ph

16

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định mi thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 quy định chc năng, nhiệm vụ, quyn hn, cơ cấu tổ chức của B Nông nghip và PTNT

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ; Bộ Nội vụ

Tháng 9/2016

II. Về nhiệm vụ, giải pháp thc hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

1

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của Bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-BNN-KH ngày 19/01/2016) thực hiện Nghị quyết s 01/NQ-CP5 ngày 07/01/2016

Vụ Kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở Nông nghiệp và PTNT

Hàng tháng báo cáo Bộ, để Bộ báo cáo Chính phủ

2

Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, biến đi khí hậu. Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê Điều, hđập, nhất là trong mùa mưa bão

Tổng cục Thủy lợi

Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai; các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2016

3

Hoàn thành Đán và tổ chức thực hiện việc bồi thường cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Tổng cục Thủy sản

Các Bộ: TN và MT, Tài chính, và 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

4

Thành lập T công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ Bộ giao cho các cơ quan, đơn vị, các Sở Nông nghiệp và PTNT tại các Kế hoạch/Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016, số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch; các đơn vị được kiểm tra

Tháng 9- 11/2016

5

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 và chỉ thị số 6023/CT-BNN-XD ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Cục Qun xây dựng công trình

Các Tng cục, Cục, Vụ Kế hoạch; các Chủ đầu tư

Hàng tháng1 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;

2 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

3 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

4 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

5 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3486/QĐ-BNN-KH Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


742
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76