Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 348/QĐ-BNN-TT năm 2013 phê duyệt danh sách tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2013 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 348/QĐ-BNN-TT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 25/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 348/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỦ TRÌ, CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/03/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm Dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ các biên bản họp ngày 29/12/2012 của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Tờ trình số 362/TTr-TT-KHTC ngày 15/02/2013 của Cục Trồng trọt xin phê duyệt Kết quả tuyển chọn, xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2013 - 2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2013 - 2015 như sau:

1. Dự án Xây dựng mô hình Phát triển sản xuất đậu xanh ở một số vùng trồng chính

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (VAAS)

- Cá nhân chủ nhiệm: Hoàng Tuyển Phương

2. Dự án Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Cá nhân chủ nhiệm: Trần Văn Khởi

3. Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ phục vụ sản xuất một số giống cây trồng vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

- Đơn vị chủ trì: Viện Nông hóa Thổ nhưỡng (VAAS)

- Cá nhân chủ nhiệm: Ngô Văn Khang

4. Dự án Phát triển sản xuất nấm tập trung ở một số tỉnh phía Bắc

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Cá nhân chủ nhiệm: Vũ Thị Thủy

Điều 2. Các Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán chi tiết trình Bộ phê duyệt để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 348/QĐ-BNN-TT năm 2013 phê duyệt danh sách tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2013 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.625
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144