Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3218/QĐ-BTP năm 2009 về kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp đến năm 2020 giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 3218/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 10/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3218/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA BỘ TƯ PHÁP ĐẾN NĂM 2020 GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp đến năm 2020 giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự các địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TTR.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3218 /QĐ-BTP ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn từ 2009 đến năm 2011 của Bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia chủ động của các tổ chức, đoàn thể xã hội và cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo sự chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, trước hết là ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, quyền lợi của công dân và doanh nghiệp để củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh; phát hiện và xử lý tham nhũng kịp thời, tiến tới kiểm soát tham nhũng một cách có hiệu quả.

- Hoàn thiện thể chế và các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; hạn chế tối đa điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong quá trình ban hành và tổ chức thi hành các văn bản áp dụng các chính sách, pháp luật; xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

- Cụ thể hoá Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ.

II. YÊU CẦU

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (sau đây gọi chung là Chiến lược); trên cơ sở đó đề ra biện pháp cụ thể để chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong cơ quan Bộ Tư pháp.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải gắn liền với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, nhất là các hoạt động liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, biện pháp phòng chống tham nhũng; đồng thời phát huy vai trò của tập thể và cá nhân trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (nếu có); thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao việc tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nội quy, quy chế, quy trình trong hoạt động công tác.

- Các đơn vị được phân công thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được Chính phủ giao phải tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ và các Bộ, ngành liên quan để hoàn thành việc soạn thảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát ngay tại cơ quan, đơn vị; vừa tích cực chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết trong phát hiện xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý.

- Các tổ chức Đảng và Đoàn thể chính trị, Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị chủ động nêu cao tinh thần tích cực tham gia vào các hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

- Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức quán triệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện chiến lược của Bộ Tư pháp đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ Tư pháp nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp trong phòng, chống tham nhũng.

- Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch cụ thể, biên soạn tài liệu và phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong phạm vi cả nước.

- Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Báo pháp luật, Tạp chí dân chủ pháp luật thực hiện đăng tải nội dung của Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược lên báo, tạp chí và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

2. Thực hiện các giải pháp của Chiến lược

2.1 Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

- Xây dựng Đề án về minh bạch hóa quá trình hoạch định, trình, ban hành chính sách, pháp luật; quá trình chuẩn bị, trình, ban hành quyết định, văn bản hành chính gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính.

- Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách tài chính công; quy trình cấp phát, chi tiêu tài chính trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; việc kê khai tài sản, thu nhập; công tác tổ chức cán bộ; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng văn bản về công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tổng kết thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước và xây dựng Luật bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính giai đoạn 2010-2020; xây dựng Nghị định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thống kê các thủ tục hành chính chưa được công bố trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp (như: Thi hành án dân sự, quốc tịch và đào tạo chức danh tư pháp); rà soát các thủ tục hành chính đã được công bố và tổng kết đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp giai đoạn 2007-2010.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan Thi hành án dân sự các cấp theo Quy tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ - BTP ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

- Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra Thi hành án dân sự địa phương trong việc thực hiện công khai, minh bạch quy trình, thủ tục thi hành án.

- Thực hiện tốt cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân đối với các hoạt động của Bộ Tư pháp; thực hiện nghiêm túc quy chế người phát ngôn của Bộ Tư pháp; tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý Dự án Luật tiếp cận thông tin.

2.2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

- Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, xây dựng văn bản về phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; quy định chức trách của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trên cơ sở đó để đánh giá cán bộ, công chức.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị về chế độ tiền lương, phụ cấp cho ngành Tư pháp và một số lĩnh vực công tác đặc thù của ngành tư pháp để bảo đảm cho cán bộ, công chức có mức thu nhập tương đương mức thu nhập khá trong xã hội; thực hiện chính sách tiền lương hợp lý trong một số lĩnh vực đặc thù; nghiên cứu bổ sung chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức.

- Công bố công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, trước hết là của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức.

- Hoàn thiện và triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính trong tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng....; bổ sung cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2007/NĐ-CP về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

2.3. Hoàn thiện các thể chế pháp lý tạo cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch

Phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thiện pháp luật về thị trường vốn, thị trường bất động sản; nghiên cứu hoàn thiện quy định về thuế tài sản, tài nguyên và việc bắt buộc đăng ký bất động sản; thực hiện việc đăng ký thuế thu nhập cá nhân và thanh toán qua tài khoản; xây dựng Luật Chống rửa tiền; xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng đất đai, các nguồn lực công, bảo đảm công khai, minh bạch và xử lý nghiêm những sai phạm.

2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong phát hiện, xử lý tham nhũng

- Tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện và đảm bảo hiệu lực thi hành của các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc rà soát các khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài và chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

- Theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Đề xuất, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những Đảng viên, cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Dự án luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng xây dựng Luật Thi hành án hình sự, Luật Tố cáo, Luật bảo vệ nhân chứng, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/1998/NĐ-CP về thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Nghị định về Chế độ đãi ngộ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

2.5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; phát hiện tố giác hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong nhân dân.

- Tích cực phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng; bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc tham nhũng cho các cơ quan báo chí; xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch và các nhiệm vụ cụ thể theo Bảng phân công kèm theo, định kỳ hàng quý, một năm và cuối mỗi giai đoạn thực hiện kế hoạch, gửi báo cáo tình tình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này cho Bộ Tư pháp (qua Thanh tra Bộ) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược; trong đó Thanh tra Bộ, Cục Thi hành án dân sự, Vụ Pháp luật Hình sự, hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật là những đơn vị làm điểm để chỉ đạo, kiểm tra rút kinh nghiệm để chỉ đạo đơn vị liên quan và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Giao Cục Thi hành án dân sự có văn bản chỉ đạo Thi hành án địa phương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược trong phạm vi quản lý để đảm bảo việc tổ chức thực hiện Chiến lược tại Bộ Tư pháp.

4. Tổ chức việc thực hiện giai đoạn thứ nhất của Chiến lược vào cuối năm 2011; bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu của Chiến lược ở giai đoạn tiếp theo.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tư pháp qua Thanh tra Bộ./.

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3218/QĐ-BTP ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tư pháp)

I. CÁC NHIỆM VỤ BỘ TƯ PHÁP THỰC HIỆN HOẶC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

TT

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI ĐIỂM HOÀN THÀNH

1

Thanh tra Bộ

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Chíên lược của Bộ Tư pháp đến từng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 11 năm 2009

2

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong phạm vi cả nước

Các cơ quan hữu quan

Tháng 11 năm 2009

3

Cục Công nghệ thông tin

Đăng tải nội dung của Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược lên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

Báo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Thanh tra Bộ

Tháng 10 năm 2009

4

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

1

Xây dựng Đề án về minh bạch hóa quá trình hoạch định, trình, ban hành chính sách, pháp luật

Văn phòng Chính phủ, Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12 năm 2011

2

Xây dựng Đề án minh bạch hoá quá trình chuẩn bị, trình, ban hành văn bản hành chính, quyết định cá biệt

Văn phòng Chính phủ, Các đơn vị thuộc Bộ

 

 

 

3

Sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Văn phòng Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Cục Kiểm tra văn bản

Tháng 5 năm 2012

5

Tổ 30

1

Tổng kết đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp giai đoạn 2007-2010

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6 năm 2011

2

Rà soát và đề xuất sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính giai đoạn 2011-2020

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6 năm 2011

6

Vụ Pháp luật Hình sự, hành chính

1

Xây dựng Dự án Luật Tiếp cận thông tin

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 10 năm 2009

2

Xây dựng Dự án luật sửa đổi Bộ luật hình sự

VKSNDTC, TANDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Tháng 10 năm 2009

7

Vụ Bổ trợ Tư pháp

 

Luật Giám định tư pháp

Bộ Công an, VKSNDTC, TANDTC, Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 10 năm 2010

8

Cục Con nuôi

 

Luật nuôi con nuôi và Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 6 năm 2010

9

Vụ Kế hoạch tài chính

1

Đề án chế độ kế toán nghiệp vụ Thi hành án

 

Tháng 12 năm 2009

2

Đề án tăng cường quản lý các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước

 

Tháng 3 năm 2010

10

Văn phòng Bộ

1

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-CĐ về việc ban hành Quy chế chi tiêu tài chính Công đoàn Bộ Tư pháp

Công đoàn Bộ Tư pháp

Quý I/2010

2

Quy chế về tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Bộ Tư pháp

Vụ Kế hoạch, tài chính

Quý II/2010

11

Vụ Pháp luật Quốc tế

1

Nghiên cứu, đề xuất việc áp dụng trực tiếp và nội luật hoá các quy định của Công ước quốc tế về chống tham nhũng và các quy định của ASEAN, APEC, WTO về minh bạch hoá tài chính

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6 năm 2010

2

Tập huấn về nội dung của Công ước quốc tế về chống tham nhũng, các quy định của ASEAN, APEC, WTO về minh bạch hoá tài chính cho các cán bộ, công chức ngành Tư pháp

Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 7 năm 2010

 

 

3

Rà soát pháp luật Việt Nam với Công ước quốc tế về chống tham nhũng và với các quy định của ASEAN, APEC, WTO vè minh bạch hoá tài chính để đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 9 năm 2010

4

Nghiên cứu pháp luật nước ngoài về phòng, chống tham nhũng để rút ra những bài học kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Khoa học Pháp lý-Bộ Tư pháp

Tháng 3 năm 2011

12

Vụ Hành chính Tư pháp

1

Nghiên cứu xây dựng Luật Hộ tịch

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2011

2

Nghiên cứu xây dựng Luật Chứng thực

Các đơn vị thuộc Bộ

 Năm 2011

II. CÁC NHIỆM VỤ DO CÁC BỘ, NGÀNH CHỦ TRÌ, BỘ TƯ PHÁP PHỐI HỢP THỰC HIỆN (Theo sự phân công tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Ban hành kèm theo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ)

TT

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THUỘC BỘ TƯ PHÁP

THỜI ĐIỂM HOÀN THÀNH

1

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

1

Xây dựng Thông tư liên tịch về công khai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Tổng Cục Thi hành án dân sự

Tháng 10 năm 2009

2

Sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự

Vụ Pháp luật hình sự, hành chính

Tháng 10 năm 2010

2

Thanh tra Chính phủ

1

Xây dựng Quyết định công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Vụ Pháp luật hính sự - Hành chính, Thanh tra Bộ

Tháng 6 năm 2010

2

Xây dựng Quy chế công khai trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Bộ

Tháng 12 năm 2009

3

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Thanh tra Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự, hành chính

Tháng 6 năm 2010

4

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/1998/NĐ-CP về thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Thanh tra Bộ

Tháng 12 năm 2009

5

Luật Tố cáo

Vụ Pháp luật Hình sự, hành chính, Thanh tra Bộ

Tháng 10 năm 2010

6

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6 năm 2010

7

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra

Vụ Pháp luật Hình sự-hành chính, Thanh tra Bộ

Tháng 10 năm 2009

3

Bộ Công an

1

Tổng kết thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước

Vụ Pháp luật Hình sự, hành chính

Tháng 6 năm 2011

2

Xây dựng Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Vụ Pháp luật Hình sự, hành chính

Tháng 5 năm 2012

3

Xây dựng Luật Thi hành án hình sự

Tổng Cục Thi hành án dân sự

Tháng 10 năm 2010

4

Xây dựng Luật Bảo vệ nhân chứng

Vụ Pháp luật Hình sự, hành chính

Tháng 5 năm 2011

5

Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Vụ Pháp luật Hình sự-hành chính, Thanh tra Bộ

Tháng 6 năm 2010

4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1

Xây dựng Dự án Luật Đầu tư công

Vụ Pháp luật Dân sự, kinh tế

Tháng 10 năm 2009

2

Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2005

Vụ Pháp luật Dân sự, kinh tế

Tháng 10 năm 2012

3

Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 2005

Vụ Pháp luật Dân sự, kinh tế

Tháng 10 năm 2012

5

Bộ Tài chính

1

Xây dựng Quyết định thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức

Vụ Kế hoạch tài chính

Tháng 12 năm 2010

2

Xây dựng Dự án Luật Thuế nhà, đất

Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế

Tháng 5 năm 2010

3

Xây dựng Dự án Luật Thuế tài nguyên

Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế

Tháng 10 năm 2009

4

Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán năm 2004

Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế

Tháng 10 năm 2012

5

Xây dựng Dự án Luật sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư kinh doanh

Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế

Tháng 5 năm 2010

6

Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán

Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế

Tháng 10 năm 2010

6

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế

Tháng 10 năm 2009

7

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1

Xây dựng Luật Chống rửa tiền

Vụ Pháp luật Hình sự, hành chính

Tháng 10 năm 2010

2

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng

Vụ Pháp luật Dân sự, kinh tế

Tháng 10 năm 2009

8

Bộ Nội vụ

1

Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Thanh tra Bộ

Tháng 6 năm 2010

2

Xây dựng Nghị định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6 năm 2010

3

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 9 năm 2009

4

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2007/NĐ-CP về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12 năm 2011

5

Nghị định về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12 năm 2009

6

Quy chế khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Vụ Thi đua, khen thưởng

Tháng 6 năm 2010

7

Nghị định sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng...; bổ sung cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Vụ Tổ chức cán bộ

 

9

Văn phòng Chính phủ

1

Tổng kết Đề án dơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010

Tổ 30

Tháng 6 năm 2011

2

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính giai đoạn 2011-2020

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 6 năm 2011

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3218/QĐ-BTP năm 2009 về kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp đến năm 2020 giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.526
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154