Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3150/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 19/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1246/QĐ-TTG NGÀY 24/7/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2014/NQ-QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII;

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1246/QĐ-TTG NGÀY 24/7/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1246/QĐ-TTg) trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực công tác này trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

a. Bám sát nội dung Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nội dung thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND cấp tỉnh.

b. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

c. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo thi hành Hiến pháp

TT

Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Cơ quan chủ trì

a) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật đi vào cuộc sống

1

Tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung của Hiến pháp cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các giảng viên giảng dạy môn pháp luật Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Chính trị tỉnh

Tháng 4/2014

Sở Tư pháp

2

Tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung của Hiến pháp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương

Trong năm 2014

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

3

Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc

- Phát động cuộc thi: tháng 9/2014

- Tổng kết cuộc thi: Quý III/2015

Sở Tư pháp

4

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và các văn bản triển khai thực hiện Hiến pháp, gắn với việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 và các năm tiếp theo

Năm 2014 và các năm tiếp theo

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

b) Tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ban hành, xác định các quy định trái Hiến pháp để đình chỉ thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa Hiến pháp

1

Xây dựng báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Hiến pháp năm 2013 báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh

Tháng 9/2014

Sở Tư pháp

2

Rà soát, tổng hợp, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành

Tháng 9/2014

Sở Tư pháp

3

Rà soát, tổng hợp, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành

Tháng 10/2014

Sở Tư pháp

c) Xây dựng báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định

1

Xây dựng báo cáo của HĐND, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Tháng 9/2014

Sở Tư pháp

2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính

TT

Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Cơ quan chủ trì

a) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

1

Tham gia góp ý Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)

Tháng 7/2014

Sở Tư pháp

2

Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung của Hiến pháp năm 2013 theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương

Thường xuyên

Sở Tư pháp

Các sở, ngành

b) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

1

Tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tập trung thẩm định sâu về mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách pháp luật, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và các quy định về thủ tục hành chính của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Thường xuyên

Sở Tư pháp,

Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

2

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo, xây dựng, thẩm định văn bản cho các cán bộ pháp chế các sở, ngành; cán bộ Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Sở Tư pháp

c) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

1

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm

Thường xuyên

Sở Tư pháp,

Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

2

Xây dựng Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý văn bản của HĐND, UBND tỉnh

Hàng năm

Sở Tư pháp

d) Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính của HĐND, UBND tỉnh.

Thường xuyên

Các sở, ban, ngành

2

Cho ý kiến đối với bảng đánh giá tác động và thẩm định chặt chẽ các thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính của HĐND, UBND tỉnh.

Thường xuyên

Sở Tư pháp

3

Chủ động rà soát, kịp thời loại bỏ các quy định hành chính không còn phù hợp, gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Thường xuyên

Các sở, ban, ngành

4

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ.

Thường xuyên

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành

5

Kiểm tra đảm bảo chất lượng nội dung và có ý kiến góp ý đối với Dự thảo xây dựng, công bố các thủ tục hành chính trước khi cơ quan chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành

Thường xuyên

Sở Tư pháp

6

Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Thường xuyên

Sở Tư pháp

 

7

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Năm 2015 và 2016

Các sở, ban, ngành

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo.

Đối với các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang được thực hiện theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh thì tiếp tục thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai Kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

4. Nguồn kinh phí bảo đảm: Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3150/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1246/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36