Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3120/QĐ-BGTVT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 3 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 3120/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3120/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Bộ trưởng về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 3 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản;

- Gửi Vụ Pháp chế 01 bản Tờ trình Bộ (của cơ quan soạn thảo) hoặc văn bản Bộ gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị ban hành văn bản (của cơ quan tham mưu trình) để Vụ Pháp chế theo dõi tiến độ và nội dung văn bản;

- Ngày 23 hàng tháng, gửi báo cáo về Vụ Pháp chế về tiến độ xây dựng, trình văn bản;

- Thường xuyên cập nhật tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên Phần mềm Translegal của Bộ.

b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm: đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Trang thông tin của Bộ và phần mềm Translegal sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ.

c) Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

d) Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

đ) Đối với danh mục các văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định số 1873/QĐ-BGTVT ngày 2/7/2013 Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2013, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng theo đúng tiến độ đã được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013 CỦA BỘ GTVT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3120/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

MỤC 1. VĂN BẢN QPPL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Bộ trình Chính phủ

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Cục Hàng không VN

Vụ Pháp chế

Các Vụ thuộc Bộ; Ttra Bộ, VP Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 12

Phạm Quý Tiêu

 

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải năm 2005

Cục Hàng hải VN

Vụ Pháp chế

Các Vụ thuộc Bộ; Ttra Bộ, VP Bộ; Cục ĐTNĐVN; Cục ĐKVN

Tháng 4

Tháng 10

Tháng 10/2014

Nguyễn Văn Công

 

MỤC 2. VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng ban hành

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Cục Hàng hải VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, TTra Bộ, VP Bộ; Cục ĐTNĐVN

 

Đã trình

Tháng 10

Trương Tấn Viên

Triển khai, thực hiện NĐ số 93/2013/NĐ-CP

2

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT- BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam

Vụ Vận tải

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT; Ttra Bộ; VP Bộ; Các Cục: HHVN; ĐTNĐVN; ĐKVN

 

 

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

 

3

Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ HTQT

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT

 

Tháng 9

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

QĐ số 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước MLC 2006

4

Thông tư quy định tốc độ của xe đạp máy

Vụ AT GT

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN; Cục: ĐKVN; TC ĐBVN

 

Tháng 10

Tháng 11

Lê Đình Thọ

Vụ ATGT nghiên cứu kỹ khi xây dựng TT này và báo cáo Bộ trưởng

5

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bản ghi nhớ Việt Nam – Lào – Campuchia về vận tải đường bộ

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ HTQT

Các Vụ: PC, VT, ATGT

 

Tháng 10

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

 

6

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-B GTVT ngày 11/02/2010 quy định về tải trọng khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng ; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đường bộ”

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, VT

 

Tháng 10

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

QĐ số 1526/QĐ-BGTVT ngày

5/6/2013 của BT về việc Phê duyệt Đề án Tổng thể kiểm soát tải trọng xe

7

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu tàu biển Việt Nam

Cục Hàng hải VN

Vụ TCCB Các Vụ: PC, VT, ATGT

 

Tháng 10

Tháng 12

Nguyễn Văn Công

 

8

Thông tư quy định tạm thời về việc kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách

Cục ĐKVN

Vụ Môi trường Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT

 

Tháng 10

Tháng 12

Nguyễn Văn Thể

TBKL số 498/TB-BGTVT ngày 2/8/2013 của TT Nguyễn Ngọc Đông

9

Thông tư kiểm soát chất lượng nhựa đường dùng trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Vụ KHCN

Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; TTra Bộ; TCĐBVN

Tháng 10

Tháng 12

Tháng 3/2014

Nguyễn Hồng Trường

 

10

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, AT GT; Ttra Bộ; VP Bộ

 

Tháng 10

Trình Bộ trưởng ký ban hành ngày sau khi QCKTQ G về xe đạp điện được ban hành

Lê Đình Thọ

 

11

Thông tư quy định về trang phục đối với công chức, người lao động của Cục Hàng hải Việt Nam

Cục Hàng hải VN

Vụ PC Các Vụ: TCCB, TC; Ttra Bộ; VP Bộ

 

Tháng 9

Tháng 1/2014

Nguyễn Văn Công

 

MỤC 3. VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT ĐỀ NGHỊ BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Thông tư ban hành Biểu phí về việc phê duyệt Bản công bố lao động hàng hải và cấp Giấy chứng nhận lao động hàng hải

Cục Đăng kiểm VN

Vụ TC

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, HTQT

Đã trình

Đã trình

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

 

MỤC4. VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT LIÊN TỊCH BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ CA về việc phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tổng cục Đường bộ VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, Ttra Bộ

 

Tháng 10

Tháng 11

Lê Đình Thọ

 

2

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cục Đăng kiểm VN

Vụ TC

Các Vụ: PC, TCCB, Ttra Bộ

 

Sau khi Thủ tướng CP ký QĐ phê duyệt

1 tháng Sau khi Thủ tướng CP ký QĐ phê duyệt

Nguyễn Hồng Trường

 

MỤC 5. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN K Ỹ THUẬT QUỐC GIA

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thờigian Cơ quan trình trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT

 

Đã trình

Tháng 10

Lê Đình Thọ

 

2

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; Cục HHVN

Đã trình

Đã trình

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

 

3

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông

Viện KHCN GTVT

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, AT GT, MT; Cục QLXD&CLCTGT

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 2/2014

Nguyễn Hồng Trường

 

4

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ (sửa đổi 1: 2008 TCVN 7094: 2002)

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; Cục HHVN

Đã trình

Tháng 12

Tháng /2014

Trương Tấn Viên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3120/QĐ-BGTVT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 3 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7