Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 294/QĐ-BNV năm 2010 về phân loại và điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Phước do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 294/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Hữu Thắng
Ngày ban hành: 05/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 294/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN LOẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI MỘT SỐ HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập một số xã; thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long và thành lập một số phường trực thuộc;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 27/01/2010 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung phân loại đơn vị hành chính đối với các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Phước và đề nghị của Vụ Chính quyền địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại và điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với thị xã Bình Long, thị xã Phước Long, huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước như sau:

1. Huyện Bù Gia Mập (được đổi tên từ huyện Phước Long) là đơn vị hành chính cấp huyện loại I.

2. Thị xã Bình Long, thị xã Phước Long là đơn vị hành chính cấp huyện loại III.

3. Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Hớn Quản (được đổi tên từ huyện Bình Long) từ đơn vị hành chính cấp huyện loại I thành đơn vị hành chính cấp huyện loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành và bãi bỏ phần phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Bình Long, huyện Phước Long tại Quyết định số 1601/QĐ-BNV ngày 12/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và huyện Hớn Quản, huyện Bù Gia Mập, thị xã Bình Long, thị xã Phước Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CQĐP (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 294/QĐ-BNV năm 2010 về phân loại và điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Phước do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85