Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 293/QĐ-BNV năm 2010 phân loại và điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 293/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Hữu Thắng
Ngày ban hành: 05/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 293/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN LOẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự và thành lập các phường thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 12/03/2009 về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp và đề nghị của Vụ Chính quyền địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại và điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là đơn vị hành chính cấp huyện loại III.

2. Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Hồng Ngự từ đơn vị hành chính cấp huyện loại I thành đơn vị hành chính cấp huyện loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành và bãi bỏ phần phân loại đơn vị hành chính đối với huyện Hồng Ngự tại Quyết định số 685/QĐ-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CQĐP (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 293/QĐ-BNV năm 2010 phân loại và điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41