Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2869/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 25/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2869/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN MÔ HÌNH NHÂN RỘNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB, NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-BNN-DANN ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp thực hiện dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á;

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 6 năm 2008 về việc Ban hành Quy định tổ chức việc thực hiện Tiểu Hợp phần “Chương trình nghiên cứu nông nghiệp hướng tới khách hàng” thuộc Dự án khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 01 năm 2009 và Quyết định số 2359/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 8 năm 2009 về việc Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ, Tiểu Hợp phần 1 “Chương trình nghiên cứu Nông nghiệp hướng tới khách hàng” thuộc Dự án khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB, giai đoạn 2009-2011;

Căn cứ Quyết định số 2217/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 9 năm 2011 về việc Ban hành mẫu đăng ký đề xuất mô hình nhân rộng kết quả đề tài và Tiêu chí đánh giá đề xuất mô hình nhân rộng kết quả đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình nhân rộng kết quả đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB, năm 2012 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ lựa chọn những tổ chức, cá nhân thực hiện mô hình nhân rộng kết quả đề tài phù hợp với tiêu chí quy định tại Quyết định số 2217/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 9 năm 2011.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án Trung ương Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp và các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHCN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN MÔ HÌNH NHÂN RỘNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHCN NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB, NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 2869/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1.

PGS.TS Nguyễn Tấn Hinh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch

2.

TS. Phùng Quốc Quảng

Trung tâm khuyến nông Quốc gia

Phó chủ tịch

3.

TS. Nguyễn Văn Hà

Vụ Tài chính

Ủy viên

4.

ThS. Nguyễn Thế Hinh

Ban Quản lý các dự án nông nghiệp

Ủy viên

5.

ThS. Trần Thị Đính

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên thư ký

Thư ký hành chính: Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Cán bộ Ban quản lý Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2869/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/11/2011 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình nhân rộng kết quả đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB, năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!