Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2823/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 giao bổ sung biên chế sự nghiệp của Tổng cục Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2823/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2823/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2010 CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BNV ngày 07/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao bổ sung 60 biên chế sự nghiệp năm 2010 hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với Tổng cục Thủy lợi, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi: 25 biên chế.

2. Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai: 20 biên chế.

3. Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực Miền Nam trực thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão: 15 biên chế.

Sau khi bổ sung 60 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2010, tổng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2010 của Tổng cục Thủy lợi là 151 biên chế (91 biên chế + 60 biên chế).

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi có trách nhiệm:

1. Giao chỉ tiêu biên sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc xong trước ngày 30/10/2010.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Pháp lệnh cán bộ, công chức; các văn bản pháp luật có liên quan và quy định về phân cấp của Bộ.

3. Thực hiện chế độ thống kê và báo cáo số liệu về tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

a) Báo cáo kế hoạch biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập hàng năm theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ (Biểu 2A) kèm theo Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức hàng năm theo quy định tại Điều 10 và các Điều liên quan của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức, Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ Về Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức được giao của năm trước liền kề theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ (Biểu 4A).

Các báo cáo trên gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/10/2010 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Vụ Tổ chức cán bộ (T/h);
- Tổng cục Thủy lợi (T/h);
- Lưu: VT, TCCB (10b, NTL).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2823/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 giao bổ sung biên chế sự nghiệp của Tổng cục Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.717

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226