Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2821/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 giao bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước đối với Tổng cục Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2821/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 2821/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 ĐỐI VỚI TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ Về Quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-BNV ngày 24/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc giao biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-BNV ngày 08/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc giao bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao bổ sung 05 biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đối với Tổng cục Lâm nghiệp như sau:

- 02 biên chế công chức dự bị giao năm 2009 được chuyển sang biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010.

- 03 biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 cho Cục Kiểm lâm.

Sau khi bổ sung 05 biên chế công chức hành chính, tổng biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp là 131 biên chế.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm:

1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước cho các tổ chức trực thuộc xong trước ngày 30/10/2010.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức; các văn bản pháp luật có liên quan và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

3. Thực hiện chế độ thống kê và báo cáo số liệu về tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức như sau:

a) Báo cáo kế hoạch biên chế công chức hành chính nhà nước hàng năm theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ (Biểu 1A) kèm theo Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức hàng năm quy định tại Điều 10 và các Điều có liên quan của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ Về Quản lý biên chế công chức;

b) Báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức hành chính nhà nước được giao của năm trước liền kề theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ (Biểu 3A).

Các báo cáo trên gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/10/2010 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Vụ Tổ chức cán bộ (T/h);
- Tổng cục Lâm nghiệp (T/h);
- Lưu: VT, TCCB (10b, NTL).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2821/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 giao bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước đối với Tổng cục Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.829

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199