Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2739/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 14/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2739/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “ĐỀ XUẤT MỰC NƯỚC THIẾT KẾ MÙA CẠN CỦA ĐOẠN SÔNG HỒNG TỪ SƠN TÂY ĐẾN CỐNG XUÂN QUAN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Quản lý Đề tài, Dự án Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phân cấp quản lý một số nhiệm vụ cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học công nghệ “Đề xuất mực nước thiết kế mùa cạn của đoạn sông Hồng từ Sơn Tây đến cống Xuân Quan” gồm các ông/bà có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá đề xuất ý kiến cho việc xây dựng mực nước thiết kế mùa cạn của đoạn sông Hồng từ Sơn Tây đến cống Xuân Quan.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 2739/QĐ-BNN-TCTL ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS Hà Văn Khối

Trường Đại học Thủy lợi

Chủ tịch

2

GS.TS Vũ Tất Uyên

Hội Thủy lợi

Phó Chủ tịch

3

GS.TS Ngô Đình Tuấn

Hội Thủy lợi

Ủy viên

4

TS. Nguyễn Đình Ninh

Hội Thủy lợi

Ủy viên

5

PGS.TS Trần Thục 

Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phòng TNTĐQG về ĐLH Sông Biển - Viện KHTL Việt Nam

Ủy viên

7

ThS. Bùi Nam Sách

Viện Quy hoạch Thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên

8

TS. Lê Hùng Nam

Vụ QL nguồn nước & NSNT - Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Thu Hiền

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

10

Đại diện Công ty TNHH MTV KT CTTL Bắc Hưng Hải

Công ty TNHH MTV KT CTTL Bắc Hưng Hải

Ủy viên

11

Đại diện Công ty TNHH MTV KT CTTL Sông Nhuệ

Công ty TNHH MTV KT CTTL Sông Nhuệ

Ủy viên

Thư ký hành chính: ThS. Nguyễn Hữu Thỏa - Vụ KHCN&HTQT - Tổng cục Thủy lợi.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2739/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/10/2010 thành lập Hội đồng khoa học công nghệ “Đề xuất mực nước thiết kế mùa cạn của đoạn sông Hồng từ Sơn Tây đến cống Xuân Quan” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.933

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!