Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 261/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập sửa đổi Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 261/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 22/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 59/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2007 VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn (sau đây gọi tắt là Nghị định) bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Cao Lại Quang - Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Hòa Bình - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ, thành viên;

4. Ông Trần Tường Lân - Vụ trưởng Vụ Kết cấu Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

5. Ông Lương Đức Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

6. Ông Nguyễn Đình Hậu - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên;

7. Ông Phan Ngọc Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, thành viên;

8. Ông Đinh Vũ Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên;

9. Ông Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế - Bộ Y tế, thành viên;

10. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thương, thành viên;

11. Ông Nguyễn Thượng Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường - Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

12. Ông Trần Đình Thái - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, thành viên;

13. Bà Trần Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

14. Ông Nguyễn Gia Chính - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, thành viên

15. Ông Lê Văn Cư - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

16. Ông Đàm Đức Biên - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng, thành viên;

17. Ông Võ Chí Toàn - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, thành viên;

Điều 2. Thành lập Tổ biên tập Nghị định gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa Bình - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Bà Đặng Anh Thư - Trưởng phòng Quản lý Môi trường, Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng, thành viên;

3. Bà Phạm Thanh Bình - chuyên viên Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ, thành viên;

4. Bà Phạm thị Lan Phương - chuyên viên Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, thành viên;

5. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - chuyên viên Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

6. Ông Nguyễn Hải Nam - chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên;

7. Ông Đặng Khánh - Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên;

8. Ông Lê Văn Chính - Phó trưởng phòng Môi trường cơ sở y tế, Cục Quản lý Môi trường y tế - Bộ Y tế, thành viên;

9. Ông Nguyễn Thượng Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

10. Ông Phạm Sinh Thành - Trưởng phòng Thẩm định và đánh giá tác động Môi trường, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thương, thành viên;

11. Bà Quách thị Huệ Linh - chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, thành viên;

12. Bà Nguyễn thị Thúy Vân - chuyên viên Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

13. Ông Đặng Minh Tuấn - chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, thành viên;

14. Ông Hoàng Xuân Hiệp - Phó trưởng phòng Kinh tế Đô thị và Hạ tầng Kỹ thuật Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

15. Ông Tạ Quang Vinh - Phó phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Xây dựng, thành viên;

16. Bà Nguyễn thị Nga - chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng, thành viên;

17. Ông Tạ Việt Cường - chuyên viên Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, thành viên;

18. Bà Nghiêm thị Thúy Giang, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ Xây dựng, thành viên;

19. Ông Nguyễn Ngọc Dương - chuyên viên Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng, thành viên;

20. Ông Nguyễn Khánh Long - chuyên viên Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng, thành viên,

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:

Ban soạn thảo có nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều 60 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo Nghị định và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu Nghị định.

Điều 4. Hiệu lực và điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VP, HTKT (3b).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 261/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập sửa đổi Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29