Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2599/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 2599/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thành
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2599/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THAM MƯU CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh; Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 139/TTr-SXD ngày 12/8/2013 về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Ban Chỉ đạo thực hiện Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (Quyết định số 22) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo đúng quy định tại Quyết định số 22, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Tổ chức lập, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/8/2013; gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

- Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện và bố trí kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

- Tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22.

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng tháng, quý và năm cho Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Quyết định số 22 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 22 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Chỉ đạo chung việc thực hiện Quyết định số 22 trên địa bàn tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo:

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo, hoạt động của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tại Điều 1 nêu trên.

- Thay mặt Trưởng Ban xử lý công việc của Ban Chỉ đạo, ký các văn bản có tính chất chỉ đạo điều hành hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo và các văn bản quan trọng, liên ngành khi được Trưởng Ban ủy quyền; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng hoặc được ủy quyền.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 22 tại các huyện, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh.

3. Phó Trưởng ban:

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình đảm bảo quy mô, yêu cầu và phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán của địa phương, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu để phổ biến, giới thiệu cho các hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng để xây dựng nhà ở.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Trực tiếp phụ trách Tổ giúp việc Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện Quyết định số 22 trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 22 tại các huyện: Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên.

4. Thành viên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thẩm định, phê duyệt danh sách người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn theo đúng đối tượng, điều kiện quy định tại Quyết định số 22.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 22 tại các huyện, thành phố: Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An.

5. Thành viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh:

- Là đầu mối tổng hợp các đề xuất của Ban Chỉ đạo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Là đầu mối đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong quá trình thực hiện Quyết định số 22 trên địa bàn tỉnh.

6. Thành viên thuộc Sở Tài Chính:

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 22 tại các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn.

7. Thành viên thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư thực hiện Quyết định số 22 (Trung ương hỗ trợ và đối ứng từ ngân sách tỉnh) theo kế hoạch hằng năm để các địa phương thực hiện.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 22 tại các huyện: Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

8. Thành viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND các huyện, thành phố giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong quá trình thực hiện Quyết định số 22 trên địa bàn.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 22 tại các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

9. Thành viên thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các Hội, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2599/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.269
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70