Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 257/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 18/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 18 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành/ 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Chi tiết theo biểu Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân là người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác làm thủ tục nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số nhà 19 - tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0230.3825.336).

 Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp lập phiếu xác minh lý lịch tư pháp kèm một bộ hồ sơ gửi cơ quan Công an tỉnh tra cứu.

Bước 3. Sau khi có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an tỉnh và các thông tin của Tòa án, Bộ Quốc Phòng (khi yêu cầu) để làm căn cứ chứng minh của người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tiến hành dự thảo và trình Giám đốc Sở Tư pháp ký cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 4. Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí và nhận phiếu lý lịch tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1;

- Bản sao hộ chiếu;

- Bản sao giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục). Giấy ủy quyền phải có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền. Nếu trường hợp người ủy quyền đã rời Việt Nam thì giấy ủy quyền phải có chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng việt.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

- Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân;

Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phiếu lý lịch tư pháp.

- Lệ phí:

- 200.000 đồng/lần cấp

- Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/phiếu.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số - Mẫu số 03/2013/TT-LLTP;

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 (dùng trong trường hợp ủy quyền) - mẫu số 04/2013/TT-LLTP.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 45, Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT–BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Các Điều 19, 20, 21, 22 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an -Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Điều 2, Điều 3 Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp):

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ...................................................................

1. Tên tôi là1:..........................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):............................................................3. Giới tính :........

4. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ ……… …………………………….

5. Nơi sinh2:...........................................................................................................

6. Quốc tịch:......................................................7. Dân tộc:.....................................

8. Nơi thường trú 3:.................................................................................................

................................................................................................................................

9. Nơi tạm trú4:........................................................................................................

................................................................................................................................

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :.......................................5Số:........................................

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:..............................................................

11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………

12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………

13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………

11. Số điện thoại/e-mail:...........................................................................................

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):    

......................................................................................................................................

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có □ Không □

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………

……………………………………………………………………………………

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

 

..........., ngày ……… tháng …… năm
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

Kính gửi: .....................................…………………

1. Tên tôi là1:............................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có).................................................................3. Giới tính:.......

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./.....5.Nơi sinh2:....................................................

6. Địa chỉ3: ...............................................................................................................

..................................................................................Số điện thoại :........................

7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….……………4 Số:............................................

 Cấp ngày.........tháng...........năm.............Tại:...........................................................

8. Được sự ủy quyền :..............................................................................................

8.1. Mối quan hệ với người ủy quyền5 :...................................................................

8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày 6.................tháng..........năm..........................

 Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây:

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Họ và tên7:..............................................................................................................

2.Tên gọi khác (nếu có):.............................................. 3. Giới tính............................

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ....5.Nơi sinh2 :.....................................................

6. Quốc tịch :................................................7.Dân tộc:..............................................

8. Nơi thường trú8: ...................................................................................................

...................................................................................................................................

9. Nơi tạm trú9:...........................................................................................................

...................................................................................................................................

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................10 Số:......................................

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:...............................................................

11. Số điện thoại/e-mail:...........................................................................................

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN


 

CHA

MẸ

VỢ/ CHỒNG

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN11

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

 Nghề nghiệp, nơi làm việc12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):    ….

................................................................................................................................

 Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có □ Không □

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp :..........................................................

................................................................................................................................

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

 

……………, ngày …… tháng …… năm …….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3 Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.

4 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

5 Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.

6 Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.

7 Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

8,9 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.

11 Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.

12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Ghi chú: - Nội dung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung in nghiêng;

- Văn bản quy định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính in nghiêng

II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số nhà 19 - tổ dân phố 28 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại: 0230.3825.336).

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp lập phiếu xác minh lý lịch tư pháp kèm một bộ hồ sơ gửi Công an tỉnh tra cứu.

Bước 3. Sau khi có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an tỉnh và các thông tin của Tòa án, Bộ Quốc Phòng (khi yêu cầu) để làm căn cứ chứng minh của người xin cấp Phiếu LLTP số 1, Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tiến hành dự thảo và trình Giám đốc Sở Tư pháp ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Bước 4. Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí và nhận phiếu lý lịch tư pháp số 1 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định);

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (dùng trong trường hợp ủy quyền);

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp; người được ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và bản gốc để đối chiếu;

- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp; người được ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và bản gốc để đối chiếu;

- Đối với cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật Lý lịch tư pháp khi có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật Lý lịch tư pháp.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 20 ngày.

- Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

- Lệ phí:

- 200.000 đồng/lần/người;

- Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ là: 100.000 đồng/lần/người.

- Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/Phiếu.

- Đối tượng được miễn lệ phí: Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp - mẫu số 03/2013/TT-LLTP.

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng trong trường hợp ủy quyền) - mẫu số 04/2013/TT-LLTP.

- Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP dành cho cơ quan tiến hành tố tụng - mẫu số 05a/2013/TT-LLTP.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 45, Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Các Điều 19, 20, 21, 22 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tư pháp-Tòa án nhân dân tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Điều 2, Điều 3 Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: .................................................................................................

1.Tên tôi là1:............................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):........................................................3. Giới tính :............

4. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ ……… ……………………………..

5. Nơi sinh2:.............................................................................................................

6. Quốc tịch:......................................................7. Dân tộc:.....................................

8. Nơi thường trú 3:..................................................................................................

.................................................................................................................................

9. Nơi tạm trú4:.........................................................................................................

.................................................................................................................................

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :.......................................5Số:.........................................

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:..............................................................

11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………

12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ……...

13. Họ tên vợ/chồng…………………….. ……… Ngày/tháng/năm sinh ………

11. Số điện thoại/e-mail:..........................................................................................

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

 

 

 

 

 

 

 Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):   

...................................................................................................................................

 Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 Số 2

 Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có □ Không □

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:…………………………...............

………………………………………………………………………………………

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

 

..........., ngày ……… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

8 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 04/2013/TT- LLTP: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

Kính gửi: .....................................…………………

1. Tên tôi là1:................................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có).................................................................3. Giới tính:........

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./.....5.Nơi sinh2:.....................................................

6. Địa chỉ3: ............................................................................................................. ..

.....................................................................................Số điện thoại :......................

7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….……………4 Số:.............................................

 Cấp ngày.........tháng...........năm.............Tại:...........................................................

8. Được sự ủy quyền :..............................................................................................

8.1. Mối quan hệ với người ủy quyền5 :...................................................................

8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày 6.................tháng..........năm..........................

 Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây:

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Họ và tên7:............................................................................................................

2.Tên gọi khác (nếu có):....................................................................... 3. Giới tính.

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ....5.Nơi sinh2 :....................................................

6. Quốc tịch :................................................7.Dân tộc:.............................................

8. Nơi thường trú8: ................................................................................................. .

..................................................................................................................................

9. Nơi tạm trú9:..........................................................................................................

..................................................................................................................................

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................10Số:......................................

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:...............................................................

11. Số điện thoại/e-mail:...........................................................................................

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN


 

CHA

MẸ

VỢ/ CHỒNG

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN11

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):    ….

.......................................................................................................................................

 Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có □ Không □

 Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:.............................................................

....................................................................................................................................

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

 

……………, ngày …… tháng …… năm …….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3 Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.

4 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

5 Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.

6 Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.

7 Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

8,9 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.

11 Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.

12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

 

Mẫu phiếu yêu cầu (Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp):

…………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………….

…………., ngày… tháng… năm……

 

Kính gửi:1 …………………………………

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009 để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử,………………………………………………………….. 2 đề nghị …………………………………………1cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người có tên dưới đây:

1. Họ và tên:..............................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):........................................................... 3. Giới tính.............

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …../ ……… 5. Nơi sinh :...........................................

6. Quốc tịch :................................................7. Dân tộc..........................................

8. Nơi thường trú: ....................................................................................................

9. Nơi tạm trú:...........................................................................................................

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................Số:........................................

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:..............................................................

11. Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có Không

12. Mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp: .........................................................

................................................................................................................................

13. Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

....................................................
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú :

1 Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

2 Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 

2. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cá nhân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số nhà 19 tổ dân phố 28 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại: 0230.3825336).

Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp lập phiếu xác minh lý lịch tư pháp kèm một bộ hồ sơ gửi Công an tỉnh tra cứu.

Bước 3. Sau khi có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an tỉnh và các thông tin của Tòa án, Bộ Quốc Phòng (khi yêu cầu) để làm căn cứ chứng minh của người xin cấp Phiếu LLTP số 2, Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tiến hành dự thảo và trình Giám đốc Sở Tư pháp ký cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Bước 4. Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí và nhận phiếu lý lịch tư pháp số 2 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

- Thành phần hồ sơ:

1. Đối với cơ quan tiến hành tố tụng:

- Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dành cho cơ quan, tổ chức phải ghi rõ họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu; họ tên cha, me, vợ, chồng, của người được cấp phiếu LLTP .

2. Đối với cá nhân:

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định;

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 20 ngày.

- Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân;

- Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phiếu lý lịch tư pháp số 2

- Lệ phí:

- 200.000 đồng/lần/người;

- Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ là: 100.000 đồng/lần/người;

- Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/phiếu;

- Đối tượng được miễn lệ phí: Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp - Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

- Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP dành cho cơ quan tiến hành tố tụng - mẫu số 05b/2013/TT-LLTP

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 46, Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Các Điều 19, 20, 21, 22 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tư pháp-Tòa án nhân dân tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Điều 2, Điều 3 Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ...................................................................

1. Tên tôi là1:............................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):..........................................................3. Giới tính :............

4. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ ……… …………………………….

5. Nơi sinh2:.............................................................................................................

6. Quốc tịch:......................................................7. Dân tộc:.....................................

8. Nơi thường trú 3:..................................................................................................

.................................................................................................................................

9. Nơi tạm trú4:.........................................................................................................

.................................................................................................................................

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :.......................................5Số:.........................................

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:............................................................. .

11. Họ tên cha:……………………………Ngày/tháng/năm sinh ………………..

12. Họ tên mẹ:……………………………Ngày/tháng/năm sinh ………………...

13.Họ tên vợ/chồng…………………….. .. Ngày/tháng/năm sinh ………………

11. Số điện thoại/e-mail:........................................................................................... .

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):   

......................................................................................................................................................

 Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 Số 2

 Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có □ Không □

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………

………………………………………………………………………………………

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

 

..........., ngày ……… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

8 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Mẫu phiếu yêu cầu (Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP: Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp):

………………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………….

…………., ngày… tháng… năm……

 

Kính gửi1: …………………………………………………

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009, để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, ……………………………………………………………2 đề nghị …………………………………………1 cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của người có tên dưới đây:

1. Họ và tên:.............................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):........................................................... 3. Giới tính............

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ……… 5. Nơi sinh :...........................................

6. Quốc tịch :................................................7. Dân tộc............................................

8. Nơi thường trú: ...................................................................................................

.................................................................................................................................

9. Nơi tạm trú:..........................................................................................................

.................................................................................................................................

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................Số:.......................................

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:.............................................................

11. Họ và tên vợ (hoặc chồng) :..............................................................................

12. Họ và tên cha:...................................................................................................

13. Họ và tên mẹ:....................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

 ....................................................
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú :

1 Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

2 Ghi rõ tên cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định TTHC hết hiệu lực

1

T-DBI-019801-TT

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam.

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao -Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

2

T-DBI-098828-TT

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113