Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2414/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2414/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển số 05/2008/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn cử cán bộ của các tổ chức, cơ quan liên quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển (sau đây gọi tắt là Ban Soạn thảo) gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Phó trưởng Ban;

3. Ông Trần Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam: Phó trưởng Ban thường trực;

4. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Phó trưởng Ban;

5. Ông Lê Vũ Bình, Cán bộ biệt phái Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ: Thành viên;

6. Ông Bùi Thiên Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: Thành viên;

7. Ông Vũ Xuân Cựu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính: Thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải: Thành viên;

9. Ông Trần Kỳ Hình, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam: Thành viên;

10. Ông Ngô Hữu Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính: Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao: Thành viên;

12. Ông Hoa Hữu Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp: Thành viên.

Điều 2. Giúp việc cho Ban Soạn thảo là Tổ Biên tập gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Trần Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam: Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GTVT: Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Thị Như Mai, Hàm Vụ phó Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ: Tổ viên;

4. Ông Trịnh Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: Tổ viên;

5. Ông Nguyễn Văn Thơ, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ GTVT: Tổ viên kiêm Thư ký;

6. Ông Nguyễn Công Bằng, Chuyên viên Vụ Vận tải, Bộ GTVT: Tổ viên;

7. Ông Trần Việt Hà, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GTVT: Tổ viên;

8. Bà Hà Thị Hồng Khang, Chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ GTVT: Tổ viên;

9. Bà Trịnh Hà Mai Long, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính: Tổ viên;

10. Ông Trần Huy Lộc - Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Luật Hình sự - Hành chính, Viện Khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao: Tổ viên;

11. Ông Nguyễn Quế Dương, Trưởng ban Quản lý khai thác tàu biển, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam: Tổ viên;

12. Bà Trần Thị Hải Yến, Phó trưởng Ban Pháp chế, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam: Tổ viên;

13. Các thành viên khác của Tổ Biên tập thuộc biên chế của Cục Hàng hải Việt Nam, giao Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định.

Điều 3. Nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Soạn thảo

1. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ sau đây:

a. Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ soạn thảo Dự thảo Nghị định trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

b. Xem xét, thông qua nội dung Dự thảo Nghị định do Tổ Biên tập xây dựng, báo cáo Ban Soạn thảo; trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

c. Thảo luận những vấn đề cơ bản, nội dung của Dự thảo Nghị định, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; những nội dung cần được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d. Bảo đảm các quy định của Dự thảo văn bản phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; bảo đảm tính thống nhất của Dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản;

đ. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Ban Soạn thảo, Trưởng Ban Soạn thảo chỉ đạo Tổ Biên tập soạn thảo và chỉnh lý Dự thảo Nghị định.

2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Soạn thảo, nhiệm vụ của Trưởng Ban, trách nhiệm của thành viên, cuộc họp của Ban Soạn thảo được quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ Biên tập:

1. Hoàn thiện, chỉnh lý Dự thảo Nghị định và các báo cáo liên quan do Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Soạn thảo về việc chỉnh lý Dự thảo Nghị định; báo cáo Ban Soạn thảo thông qua Dự thảo Nghị định;

2. Tổ trưởng Tổ Biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Soạn thảo về công việc được giao;

3. Thành viên Tổ Biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ Biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ Biên tập.

Điều 5. Kinh phí phục vụ cho việc xây dựng Dự thảo Nghị định và hoạt động của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

Điều 6.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể khi Nghị định được ban hành.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính;
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2414/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2009 về thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.802

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!