Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về chế độ báo cáo thống kê tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 24/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 31/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 254/TTr-STP ngày 15 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 623/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT UBND tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như điều 3;
- CVP, PCVPNC
- TT Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (165b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp quy định tại Quyết định số 1825/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp và theo quy định của pháp luật.

Hoạt động thống kê thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này được tiến hành trong các lĩnh vực sau:

a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

c) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

d) Kiểm soát thủ tục hành chính;

đ) Phổ biến, giáo dục pháp luật;

e) Hòa giải ở cơ sở;

g) Hộ tịch;

h) Quốc tịch;

i) Chứng thực;

k) Lý lịch tư pháp;

l) Nuôi con nuôi;

m) Trợ giúp pháp lý;

n) Bồi thường nhà nước;

o) Đăng ký giao dịch bảo đảm;

p) Luật sư;

q) Công chứng;

r) Giám định tư pháp;

s) Bán đấu giá tài sản;

t) Pháp chế;

u) Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

v) Tư vấn pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện);

c) Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;

d) Phòng Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

đ) Các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trên địa bàn tỉnh;

e) Các tổ chức bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp;

g) Các tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm;

h) Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

i) Trung tâm tư vấn pháp luật;

k) Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông tin thống kê

1. Thông tin thống kê Ngành Tư pháp bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó.

2. Thông tin thống kê Ngành Tư pháp được thu thập chủ yếu bằng các hình thức sau:

a) Báo cáo thống kê;

b) Điều tra thống kê.

3. Báo cáo thống kê gồm hai loại: báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp. Mỗi loại báo cáo bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất.

Chương II

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Điều 3. Về thể thức báo cáo thống kê

1. Báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp thực hiện chủ yếu dưới dạng biểu mẫu báo cáo thống kê, gồm các thông tin cụ thể về tên biểu báo cáo thống kê; tên cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo và nhận báo cáo (sau đây gọi là đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo); kỳ báo cáo; nội dung báo cáo; đơn vị tính; ngày tháng năm thực hiện báo cáo; họ tên, chữ ký của người lập biểu báo cáo, người kiểm tra biểu; họ tên, chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức báo cáo, đóng dấu theo quy định và các nội dung khác có liên quan.

2. Trường hợp cần làm rõ hơn các thông tin có liên quan đến số liệu nêu trong các báo cáo thống kê và các thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê đơn vị báo cáo có thể bổ sung thêm phần thuyết minh (chú thích) theo một hoặc kết hợp các hình thức sau:

a) Ghi trực tiếp tại vị trí cuối cùng bên ngoài khung biểu mẫu báo cáo thống kê, phía trên của phần chữ ký nêu tại khoản 1 Điều này (trong trường hợp nội dung chú thích không nhiều);

b) Thể hiện dưới hình thức Công văn (theo mẫu chi tiết quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Hình thức báo cáo

Báo cáo thống kê được thực hiện bằng hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử.

1. Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo; được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

2. Báo cáo bằng văn bản điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài các hình thức báo cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, các hình thức báo cáo khác chỉ có giá trị tham khảo đối với đơn vị nhận báo cáo.

Điều 5. Báo cáo thống kê định kỳ

1. Báo cáo thống kê định kỳ gửi Bộ Tư pháp.

1.1. Báo cáo thống kê định kỳ được lập hàng năm theo định kỳ 6 tháng và 01 năm theo Hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

a) Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính.

Số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 4 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế); số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm.

b) Kỳ báo cáo thống kê 01 năm

Kỳ báo cáo thống kê 01 năm được thực hiện hai lần trong năm, bao gồm:

- Báo cáo năm lần một: Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính.

Số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 10 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế); số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Báo cáo năm chính thức: Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế).

1.2. Thời hạn báo cáo

a) Thời hạn báo cáo thống kê định kỳ của mỗi cấp báo cáo được quy định cụ thể tại góc trên cùng, bên trái của từng biểu mẫu báo cáo thống kê theo nguyên tắc như sau:

- Đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần một:

Thời hạn thực hiện báo cáo thống kê cơ sở không quá 08 ngày kể từ ngày chốt số liệu thực tế trong kỳ báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này. Thời hạn nhận báo cáo thống kê tổng hợp cách nhau không quá 12 ngày đối với mỗi cấp báo cáo.

- Đối với báo cáo năm chính thức:

Thời hạn thực hiện báo cáo thống kê cơ sở không quá 20 ngày kể từ ngày chốt số liệu thực tế trong kỳ báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này. Thời hạn nhận báo cáo thống kê tổng hợp cách nhau không quá 30 ngày đối với mỗi cấp báo cáo

b) Đối với lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, quy định thời hạn gửi báo cáo của UBND cấp huyện và UBND cấp xã như sau:

- Đối với UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện: Báo cáo thống kê 6 tháng: chậm nhất là ngày 08 tháng 5 hàng năm; Báo cáo thống kê năm lần một: chậm nhất là ngày 08 tháng 11 hàng năm; Báo cáo thống kê năm chính thức: chậm nhất là ngày 20 tháng 01 năm sau.

- Đối với UBND cấp huyện báo cáo Sở Tư pháp: Báo cáo thống kê 6 tháng: chậm nhất là ngày 20 tháng 5 hàng năm; Báo cáo thống kê năm lần một: chậm nhất là ngày 20 tháng 11 hàng năm; Báo cáo thống kê năm chính thức: chậm nhất là ngày 20 tháng 02 năm sau.

c) Trường hợp thời hạn báo cáo thống kê nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nhận báo cáo thống kê định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.

1.3. Ước tính số liệu thống kê

a) Việc ước tính số liệu thống kê được thực hiện trong kỳ báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần một

b) Phương pháp ước tính số liệu thống kê được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Báo cáo thống kê định kỳ gửi UBND tỉnh.

a) Báo cáo hàng tháng: Thời điểm lấy số liệu từ 01 đến 30 hàng tháng.

b) Báo cáo quý: Thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 của tháng đầu quý đến 30 tháng cuối quý.

c) Báo cáo 6 tháng: Thời điểm lấy số liệu từ 01/12 năm trước đến 31/5 năm sau.

d) Báo cáo năm: Thời điểm lấy số liệu từ 01/12 năm trước đến 30/11 năm sau.

đ) Đối với báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo định kỳ 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau; đối với báo cáo năm, từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau.

- Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo đến UBND cấp huyện trước ngày 05 tháng 4 đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 05 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 6 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo năm để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

e) Đối với báo cáo về hoạt động tư vấn pháp luật

Định kỳ hàng năm, Trung tâm tư vấn pháp luật báo cáo Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động và tổ chức chủ quản về tổ chức, hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh trực thuộc. Báo cáo năm được gửi chậm nhất vào ngày 10 tháng 10. Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 năm tiếp theo.

Điều 6. Báo cáo thống kê đột xuất

Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản có chữ ký của Lãnh đạo Sở Tư pháp. Kết cấu, nội dung, phương thức, kỳ hạn báo cáo, thời điểm lấy số liệu, thời hạn báo cáo thống kê đột xuất, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan được quy định tại văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo và nhận báo cáo

1. Trách nhiệm của đơn vị báo cáo

a) Ghi chép, tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo trung thực, chính xác, đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Quyết định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo;

b) Tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê đối với các thông tin thống kê thuộc thẩm quyền để kịp thời đính chính, bổ sung, điều chỉnh những thông tin còn sai sót, còn thiếu và chưa chính xác trong báo cáo thống kê. Chỉnh lý hoặc bổ sung các thông tin cần thiết có liên quan đến báo cáo thống kê khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo.

Thủ trưởng của đơn vị báo cáo có trách nhiệm phân công người kiểm tra biểu mẫu thống kê để thực hiện việc tự kiểm tra về thể thức và nội dung báo cáo thống kê trước khi ký báo cáo gửi cấp có thẩm quyền.

c) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật thống kê và quy định tại Quyết định này.

2. Trách nhiệm của đơn vị nhận báo cáo

a) Kiểm tra, đối chiếu, xử lý và tổng hợp thông tin thống kê từ các báo cáo thống kê nhận được theo thẩm quyền để xây dựng báo cáo thống kê tổng hợp.

b) Kịp thời yêu cầu cơ quan thực hiện báo cáo thống kê đính chính, bổ sung, điều chỉnh những thông tin còn sai sót, còn thiếu hoặc cần xác định lại tính chính xác trong nội dung báo cáo thống kê.

c) Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành đối chiếu thông tin thống kê nhận được hoặc căn cứ vào các nguồn thông tin chính thức khác có được theo thẩm quyền quản lý nhà nước để bổ sung, chỉnh lý số liệu thống kê thu thập được nhằm bảo đảm tính chính xác, toàn diện, trung thực, khách quan của thông tin thống kê thuộc trách nhiệm tổng hợp của cơ quan, tổ chức mình.

d) Nộp báo cáo thống kê tổng hợp đúng hạn cho các cấp sử dụng thông tin thống kê theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về thống kê và quy định tại Quyết định này.

Điều 8. Chỉnh , bổ sung thông tin thống kê

1. Việc chỉnh lý, bổ sung thông tin thống kê được áp dụng trong trường hợp số liệu thống kê trong báo cáo thống kê bằng văn bản còn thiếu hoặc chưa đảm bảo tính chính xác, hợp lý. Được thực hiện bằng hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử trong đó ghi rõ thời gian lập báo cáo và có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị nơi lập báo cáo thống kê.

2. Trường hợp đơn vị báo cáo không tiến hành hoặc không kịp điều chỉnh, bổ sung thông tin thống kê theo yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo thì phần thông tin đó trên báo cáo thống kê tổng hợp chung được để trống và phải được ghi chú rõ trong báo cáo của đơn vị nhận báo cáo.

Mục II: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ

Điều 9. Phạm vi thống kê

Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tiến hành thu thập thông tin thống kê từ chứng từ và sổ ghi chép dữ liệu ban đầu để thu thập thông tin thống kê phục vụ quản lý Ngành và phục vụ việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê thuộc chỉ tiêu thống kê quốc gia được giao theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở

1. Ủy ban nhân dân cấp xã;

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh;

3. Các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư; các tổ chức bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp;

4. Các tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm;

5. Trung tâm trợ giúp pháp lý; Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;

Điều 11. Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê cơ sở

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp);

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp);

Điều 12. Biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở

Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở của Ngành Tư pháp được liệt kê theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Mục III: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Điều 13. Phạm vi thống kê

Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành thu thập, tổng hợp các thông tin thống kê từ các báo cáo thống kê cơ sở, kết quả của các cuộc điều tra thống kê và nguồn thông tin của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2. Sở Tư pháp;

Điều 15. Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thống kê tổng hợp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp);

Điều 16. Biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp

Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp (bao gồm cả báo cáo thống kê cơ sở - tổng hợp) được liệt kê theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp

1. Kiểm tra, đối chiếu, xử lý và tổng hợp thông tin thống kê từ các báo cáo thống kê cơ sở để xây dựng báo cáo thống kê tổng hợp.

2. Thông báo kịp thời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về những sai sót trong các báo cáo thống kê đã kiểm tra.

3. Trong trường hợp cần thiết, Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành đối chiếu thông tin để bảo đảm tính chính xác, toàn diện của thông tin thống kê do cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo gửi đến.

4. Phòng Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng và gửi báo cáo tổng hợp về Sở Tư pháp; Sở Tư pháp tổng hợp và gửi báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp

1. Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê, lập và nộp báo cáo theo quy định của pháp luật và Quy định này.

2. Lập báo cáo thống kê tổng hợp trung thực, chính xác, đầy đủ trên cơ sở thông tin của các cuộc điều tra thống kê, báo cáo thống kê cơ sở và các nguồn thông tin khác; tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu đúng nội dung và phương pháp theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo.

3. Tự kiểm tra, chỉnh lý, bổ sung các thông tin thống kê liên quan đến báo cáo thống kê khi phát hiện có những thông tin còn sai sót, còn thiếu và chưa chính xác trong báo cáo thống kê hoặc khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo.

4. Gửi báo cáo tổng hợp tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp); Cục thống kê tỉnh.

5. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phản ánh về Sở Tư pháp để hướng dẫn, thống nhất giải quyết./.


Biểu số 01a/UBND/XDVB

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL) DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ SOẠN THẢO, BAN HÀNH (6 tháng/năm)

 

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn….

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh……

(Phòng Tư pháp)

Đơn vị tính: Văn bản

VBQPPL chủ trì soạn thảo

VBQPPL chủ trì soạn thảo đã được ban hành

Tổng số

Chia theo tên VBQPPL

Tổng số

Chia theo tên VBQPPL

Nghị quyết của HĐND

Quyết định của UBND

Chỉ thị của UBND

Nghị quyết của HĐND

Quyết định của UBND

Chỉ thị của UBND

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính hai tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1):

Cột 1 ……………………………………

Cột 5 ……………………………………

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày     tháng    năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số 01b/UBND/XDVB

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 20 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 năm sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL) DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SOẠN THẢO, BAN HÀNH (6 tháng /năm)

 

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

UBND huyện/thị xã (Phòng Tư pháp)

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp

Đơn vị tính: Văn bản

 

VBQPPL chủ trì soạn thảo

VBQPPL chủ trì soạn thảo đã được ban hành

Tổng số

Chia theo tên VBQPPL

Tổng số

Chia theo tên VBQPPL

Nghị quyết của HĐND

Quyết định của UBND

Chỉ thị của UBND

Nghị quyết của HĐND

Quyết định của UBND

Chỉ thị của UBND

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng số trên địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tại cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tại cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tên xã …..

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tên xã....

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính hai tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1):

Cột 1 ……………………………………;

Cột 5 ……………………………………;

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày     tháng    năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số 01c/UBND/XDVB

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 02 tháng 6 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL) DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH (6 tháng /năm)

 

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp ......

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Văn bản

 

VBQPPL chủ trì soạn thảo

VBQPPL chủ trì soạn thảo đã được ban hành

Tổng số

Chia theo tên VBQPPL

Tổng số

Chia theo tên VBQPPL

Nghị quyết của HĐND

Quyết định của UBND

Chỉ thị của UBND

Nghị quyết của HĐND

Quyết định của UBND

Chỉ thị của UBND

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng số trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tại cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tại cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tên huyện …..

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tên huyện....

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tại cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tên huyện …..

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tên huyện....

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính hai tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1):

Cột 1 ……………………………………

Cột 5 ……………………………………

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày     tháng    năm
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số 02a/UBND/TĐVB

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO PHÒNG TƯ PHÁP CẤP HUYỆN THẨM ĐỊNH (6 tháng /năm)

 

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/thị xã (Phòng Tư pháp)

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp

Đơn vị tính: Văn bản

 

Tổng số

Chia ra

Chủ trì thẩm định có sự tham gia của các luật gia, chuyên gia

Tự thm định

A

(1)

(2)

(3)

Tng s

 

 

 

- Quyết định của UBND

 

 

 

- Chỉ thị của UBND

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính hai tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1): Cột 1…………………..………………..

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày     tháng    năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số 02b/UBND/TĐVB

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 02 tháng 6 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THẨM ĐỊNH (6 tháng /năm)

 

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp ….

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Văn bản

 

Tổng số

Chia ra

Chủ trì thẩm định có sự tham gia của các luật gia, chuyên gia

Tự thm định

A

(1)

(2)

(3)

Tổng số

 

 

 

I. Số văn bản do Sở Tư pháp thẩm định

 

 

 

- Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh trình

 

 

 

- Quyết định của UBND cấp tỉnh

 

 

 

- Chỉ thị của UBND cấp tỉnh

 

 

 

II. Số văn bản do Phòng Tư pháp cấp huyện thẩm định

 

 

 

- Quyết định của UBND cấp huyện

 

 

 

- Chỉ thị của UBND cấp huyện

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính hai tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1): Cột 1…………………..………………..

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày     tháng    năm
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 03a/UBND/KTrVB/TKT

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

SỐ VĂN BẢN ĐÃ TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng/năm)

 

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

UBND xã/phường/thị trấn…..

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND huyện/thị xã…..

Đơn vị tính: Văn bản

Số văn bản (VB) đã tự kiểm tra

Số VB phát hiện trái pháp luật

Tình hình xử lý các VB phát hiện trái pháp luật

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Văn bản quy phạm pháp luật

VB không phải là VBQPPL

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

VB không phải là VBQPPL nhưng chứa quy phạm pháp luật

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Sai về thẩm quyền ban hành và nội dung

Sai về thẩm quyền ban hành

Sai về nội dung

Các sai khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) cột 11: …………..……………………..

(Chỉ ước tính phần kết quả xử lý các văn bản phát hiện trái pháp luật)

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày ….. tháng …..năm …..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 03b/UBND/KTrVB/TKT

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 20 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 năm sau

SỐ VĂN BẢN ĐÃ TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng /năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

UBND huyện/thị xã…..

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh (Sở Tư pháp)…..

Đơn vị tính: Văn bản

 

Số văn bản (VB) đã tự kiểm tra

Số VB phát hiện trái pháp luật

Tình hình xử lý các VB phát hiện trái pháp luật

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Văn bản quy phạm pháp luật

VB không phải là VBQPPL

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

VB không phải là VBQPPL nhưng chứa quy phạm pháp luật

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Sai về thẩm quyền ban hành và nội dung

Sai về thẩm quyền ban hành

Sai về nội dung

Các sai khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tại địa bàn cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tại địa bàn cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) cột 11: …………..……………………..

(Chỉ ước tính phần kết quả xử lý các văn bản phát hiện trái pháp luật)

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày …… tháng……năm …..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 03c/UBND/KTrVB/TKT

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 02 tháng 6 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

SỐ VĂN BẢN ĐÃ TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng /năm)

 

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo: UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)…..

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)…..

Đơn vị tính: Văn bản

 

Số văn bản (VB) đã tự kiểm tra

Số VB phát hiện trái pháp luật

Tình hình xử lý các VB phát hiện trái pháp luật

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Văn bản quy phạm pháp luật

VB không phải là VBQPPL

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

VB không phải là VBQPPL nhưng chứa quy phạm pháp luật

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Sai về thẩm quyền ban hành và nội dung

Sai về thẩm quyền ban hành

Sai về nội dung

Các sai khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tại địa bàn cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tại địa bàn cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) cột 11: …………..……………………..

(Chỉ ước tính phần kết quả xử lý các văn bản phát hiện trái pháp luật)

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày     tháng    năm
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 04a/UBND/KTrVB/KTTTQ

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

SỐ VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA, XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

UBND huyện/thị xã….

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh (Sở Tư pháp)…….

Đơn vị tính: Văn bản

Số văn bản (VB) tiếp nhận để kiểm tra theo thẩm quyền

Số VB đã kiểm tra

Số VB phát hiện trái pháp luật

Tình hình xử lý các VB phát hiện trái pháp luật

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Văn bản quy phạm pháp luật

VB không phải là VBQPPL

VBQPPL

VB không phải là VBQPPL

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

VB không phải là VBQPPL nhưng có chứa quy phạm pháp luật

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Sai về thẩm quyền ban hành nội dung

Sai về thẩm quyền ban hành

Sai về nội dung

Các sai khác

VB phát hiện trái pháp luật trong kỳ báo cáo

VB phát hiện trái pháp luật của kỳ trước chuyển sang

VB phát hiện trái pháp luật trong kỳ báo cáo

VB phát hiện trái pháp luật của kỳ trước chuyển sang

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) cột 14: …………..……………………..

(Chỉ ước tính phần kết quả xử lý các văn bản phát hiện trái pháp luật)

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …….. tháng ……..năm ……
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 04b/UBND/KTrVB/KTTTQ

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 02 tháng 6 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

SỐ VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA, XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh (Sở Tư pháp)…….

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Văn bản

 

Số văn bản (VB) tiếp nhận để kiểm tra theo thẩm quyền

Số VB đã kiểm tra

Số VB phát hiện trái pháp luật

Tình hình xử lý các VB phát hiện trái pháp luật

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Văn bản quy phạm pháp luật

VB không phải là VBQPPL

VBQPPL

VB không phải là VBQPPL

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

VB không phải là VBQPPL nhưng có chứa quy phạm pháp luật

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Sai về thẩm quyền ban hành nội dung

Sai về thẩm quyền ban hành

Sai về nội dung

Các sai khác

VB phát hiện trái pháp luật trong kỳ báo cáo

VB phát hiện trái pháp luật của kỳ trước chuyển sang

VB phát hiện trái pháp luật trong kỳ báo cáo

VB phát hiện trái pháp luật của kỳ trước chuyển sang

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tại UBND cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tại UBND cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) cột 14: …………..……………………..

(Chỉ ước tính phần kết quả xử lý các văn bản phát hiện trái pháp luật)

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày ….. tháng …..năm ……
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 04d/UBND/KTrVB/KQXL

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 02 tháng 6 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC VĂN BẢN PHÁT HIỆN TRÁI PHÁP LUẬT TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP TỈNH

(6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày….
tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh (Sở Tư pháp)

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Văn bản

Tổng số văn bản đã có kết quả xử lý

Số văn bản trái pháp luật đã tự xử lý sau khi tự kiểm tra

Số văn bản trái pháp luật đã xử lý theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Đình ch

Hủy bỏ

Bãi bỏ

Đính chính

Hình thức khác

Đình ch

Hủy bỏ

Bãi bỏ

Đính chính

Hình thức khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1)

Cột 2: …………………………….. Cột 8: ……………………………..

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày….. tháng…. năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Biểu số: 05a/UBND/KTrVB/RSVB

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

(Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

UBND xã/phường/thị trấn….

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND huyện/thị xã….

Đơn vị tính: Văn bản

Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải được rà soát

Kết quả rà soát VBQPPL

Kết quả xử lý VBQPPL sau rà soát trong kỳ báo cáo

Kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý xong của các kỳ trước

Tổng số

Chia ra

Còn hiệu lực

Hết hiệu lực một phần

Hết hiệu lực toàn bộ

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Đã được rà soát

Chưa được rà soát

Đã xử lý

Chưa xử lý

Đã xử lý

Chưa xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:. Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 1:……………..  Cột 8: ……………..  Cột 11:……………..

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)

Ngày …..tháng……năm…..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 05b/UBND/KTrVB/RSVB

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 20 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 2 năm sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày….
tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

UBND huyện/thị xã….

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh (Sở Tư pháp)….

Đơn vị tính: Văn bản

 

Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải được rà soát

Kết quả rà soát VBQPPL

Kết quả xử lý VBQPPL sau rà soát trong kỳ báo cáo

Kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý xong của các kỳ trước

Tổng số

Chia ra

Còn hiệu lực

Hết hiệu lực một phần

Hết hiệu lực toàn bộ

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Đã được rà soát

Chưa được rà soát

Đã xử lý

Chưa xử lý

Đã xử lý

Chưa xử lý

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tại UBND cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tại UBND cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:. Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 1: ……………..  Cột 8: ……………..  Cột 11:……………..

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)

…, ngày…tháng …năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 05c/UBND/KTrVB/RSVB

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (B/C):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày….
tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh (Sở Tư pháp)….

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Văn bản

 

Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải được rà soát

Kết quả rà soát VBQPPL

Kết quả xử lý VBQPPL sau rà soát trong kỳ báo cáo

Kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý xong của các kỳ trước

Tổng số

Chia ra

Còn hiệu lực

Hết hiệu lực một phần

Hết hiệu lực toàn bộ

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Đã được rà soát

Chưa được rà soát

Đã xử lý

Chưa xử lý

Đã xử lý

Chưa xử lý

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tại UBND cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tại UBND cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:. Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 1: ……………..  Cột 8: ……………..  Cột 11:……………..

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

…, ngày…tháng …năm
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 09a/UBND/PBGDPL

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

SỐ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ

(Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày….
tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo: UBND xã/phường/thị trấn....

- Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã….. (Phòng Tư pháp)

Đơn vị tính: Người

Tổng số

Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Kinh

Khác

Lut

Khác

Chưa qua đào tạo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 1: ………………..; Cột 7.……………………..

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày…….tháng …….năm …….
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 09b/UBND/PBGDPL

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 20 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 năm sau

SỐ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT VÀ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN

(Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm … Đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo: UBND huyện/thị xã….(Phòng Tư pháp)

- Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp

Đơn vị tính: Người

 

Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Tổng số

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

Tổng số

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

Kinh

Khác

Luật

Khác

Chưa qua đào tạo

Kinh

Khác

Luật

Khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tổng số trên địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Phòng Tư pháp

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

II. Các xã

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

1. Tên xã...

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

2. Tên xã...

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Ct 1:…………………… ; Cột 7: ………………………; Cột 8: ……………………… ; Cột 13:……………………

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày…….tháng …….năm …….
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 09c/UBND/PBGDPL

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

SỐ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

(Năm:)
(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày….
tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo: Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức pháp chế)……..

- Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp

Đơn vị tính: Người

Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Tổng số

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

Kinh

Khác

Luật

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Ct 1:…………………… ; Cột 6: ……………………

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày…..tháng …..năm …….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 09d/UBND/PBGDPL

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

SỐ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT VÀ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp…………..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: Người

 

Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Tổng số

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

Tng s

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

Tổng số

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Trong đó số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

Kinh

Khác

Luật

Khác

Chưa qua đào tạo

Kinh

Khác

Luật

Khác

Kinh

Khác

Luật

Khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(10

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Tổng số trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Sở Tư pháp

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

149

 

 

57

92

149

II. Huyện/quận /thị xã/ thành phố thuộc tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

1. Tên huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

III. Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

1. Tên Sở...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1: Cột 1: ……………………..; Cột 7: ………………………..;

Cột 8: ……………………..; Cột 13: ……………………..; Cột 14: …………………………..; Cột 19: ……………………..

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày…….tháng …….năm …….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 10a/UBND/PBGDPL

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL) TẠI ĐỊA BÀN XÃ

(6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:……….

(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…..

- Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã…. (Phòng Tư pháp)

 

Phổ biến pháp luật trực tiếp

Thi tìm hiểu PL

Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (Bản)

Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã (lần)

Số cuộc (Cuộc)

Số lượt người tham dự (Lượt người)

Số cuộc thi (Cuộc)

Số lượt người dự thi (Lượt người)

Tổng số

Chia theo ngôn ngữ thể hiện

Tiếng Việt

Tiếng dân tộc thiểu số

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đơn vị báo cáo 06 tháng và báo cáo năm lần 1):

Cột 1: …………………….; Cột 3 …………………….; Cột 5: …………………….; Cột 9 …………………….;

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày…… tháng …..năm …..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 10b/UBND/PBGDPL

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 20 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 năm sau

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL) TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:………

(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/thị xã…. (Phòng Tư pháp)

- Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp

 

 

Phổ biến pháp luật trực tiếp

Thi tìm hiểu PL

Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (Bản)

Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã  (lần)

Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (Tin, bài)

Số cuộc (Cuộc)

Số lượt người tham dự (Lượt người)

Số cuộc thi (Cuộc)

Số lượt người dự thi (Lượt người)

Tổng số

Chia theo ngôn ngữ thể hiện

Tiếng Việt

Tiếng dân tộc thiểu số

Khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tổng số trên địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kết quả PBGDPL tại UBND cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả PBGDPL tại UBND cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đơn vị báo cáo 06 tháng và báo cáo năm lần 1):

Cột 1: ………………….; Cột 3 ………………….; Cột 5: ………………. ; Cột 9 ……………………….; Cột 10.…………………….;

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày…….tháng …….năm …….
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 10c/UBND/PBGDPL

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL) TẠI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC THUỘC TỈNH (6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo: ………..
(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày….
tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo: Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh…. (Tổ chức pháp chế)

- Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp

 

Phổ biến pháp luật trực tiếp

Thi tìm hiểu PL

Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (Bản)

Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (Tin, bài)

Số cuộc (Cuộc)

Số lượt người tham dự (Lượt người)

Số cuộc thi (Cuộc)

Số lượt người dự thi (Lượt người)

Tổng số

Chia theo ngôn ngữ thể hiện

Tiếng Việt

Tiếng dân tộc thiểu số

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đơn vị báo cáo 06 tháng và báo cáo năm lần 1):

Cột 1: ………………………….; Cột 3 ………………………….; Cột 5: ………………………. ; Cột 9.………………………….;

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày…… tháng …..năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 10d/UBND/PBGDPL

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 02 tháng 6 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo: ………..

(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp………….

- Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

 

 

Phổ biến pháp luật trực tiếp

Thi tìm hiểu PL

Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (Bản)

Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã (lần)

Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (Tin, bài)

Số cuộc (Cuộc)

Số lượt người tham dự (Lượt người)

Scuộc thi (Cuộc)

Số lượt người dự thi (Lượt người)

Tổng số

Chia theo ngôn ngữ thể hiện

Tiếng Việt

Tiếng dân tộc thiểu số

Khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tổng số trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kết quả PBGDPL tại Sở Tư pháp

8

262

0

0

760

760

 

 

-

40

2. Kết quả PBGDPL tại địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết quả PBGDPL tại Sở, ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Tên Sở ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đơn vị báo cáo 06 tháng và báo cáo năm lần 1):

Cột 1: ……………………..; Cột 3 …………………..; Cột 5: …………………..; ;Cột 9 …………………..; Cột 10 ……………………..;

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày…….tháng …….năm …….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 11a/UBND/PBGDPL/HGCS

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 05 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 01 năm sau

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo:

Tổ hòa giải ……….

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND xã/phường/thị trấn……

Đơn vị tính: Người

Hòa giải viên (người)

Tổng số

Chia theo giới tính

Chia theo dân tộc

Chia theo trình độ chuyên môn

Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Chuyên môn Luật

Khác

Chưa qua đào tạo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 1: ………………………….; Cột 9: ………………………….

 

 

Ngày…… tháng …..năm …..
TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 11b/UBND/PBGDPL/HGCS

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN XÃ (Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo:

UBND xã/phường/thị trấn……

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND huyện/thị xã/……. (Phòng Tư pháp)

 

Tên Tổ hòa giải

Số thôn, tổ dân phố và tương đương (Thôn, tổ)

Số tổ hòa giải (Tổ)

Hòa giải viên (người)

Tổng số

Chia theo giới tính

Chia theo dân tộc

Chia theo trình độ chuyên môn

Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Chuyên môn Luật

Khác

Chưa qua đào tạo

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số trên địa bàn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hòa giải...

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hòa giải....

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 2:...................................; Cột 3: ...................................; Cột 11: ...................................

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày…… tháng …..năm …..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 11c/UBND/PBGDPL/HGCS

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 20 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 năm sau

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN (Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo: UBND huyện/thị xã/……… (Phòng Tư pháp)

- Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp

 

 

Số thôn, tổ dân phố và tương đương (Thôn, tổ)

Số tổ hòa giải (tổ)

Hòa giải viên (người)

Tổng số

Chia theo giới tính

Chia theo dân tộc

Chia theo trình độ chuyên môn

Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Chuyên môn Lut

Khác

Chưa qua đào to

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số trên địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 2: …………………………; Cột 3: ………………………… ; Cột 11: …………………………

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày…….tháng …….năm …….
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 11d/UBND/PBGDPL/HGCS

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Năm)

(Từ ngày….. tháng …. năm … đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp

- Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

 

 

Số thôn, tổ dân phố và tương đương (Thôn, tổ)

Số tổ hòa giải (tổ)

Hòa giải viên (người)

Tổng số

Chia theo giới tính

Chia theo dân tộc

Chia theo trình độ chuyên môn

Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Chuyên môn Lut

Khác

Chưa qua đào to

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo năm lần 1:

Cột 2: …………………………; Cột 3: ………………………… ; Cột 11: …………………………

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày…….tháng …….năm …….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 12a/UBND/PBGDPL/HGCS

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 05 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 05 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 01 năm sau

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm….
đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo:

Tổ hòa giải….

- Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn….

Đơn vị tính: vụ việc

Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải

Chia theo phạm vi hòa giải

Chia theo kết quả hòa giải

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

Số vụ việc hòa giải thành

Số vụ việc hòa giải không thành

Số vụ việc chưa giải quyết

Số vụ việc đang giải quyết

Tổng số

Chia ra

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đơn vị báo cáo 06 tháng và báo cáo năm lần 1): Cột 5:……………….

 

 

 

Ngày…….tháng …….năm …….
TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI
(Ký,  ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 12b/UBND/PBGDPL/HGCS

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo:

UBND xã/phường/thị trấn……

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND huyện/thị xã …. (Phòng Tư pháp)

Đơn vị tính: vụ việc

Tên Tổ hòa giải

Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải

Chia theo phạm vi hòa giải

Chia theo kết quả hòa giải

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

Số vụ việc hòa giải thành

Số vụ việc hòa giải không thành

Số vụ việc chưa giải quyết

Số vụ việc đang giải quyết

Tổng số

Chia ra

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số trên địa bàn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hòa giải...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T hòa giải...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đơn vị báo cáo 06 tháng và báo cáo năm lần 1): Cột 5:………..

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày…… tháng …..năm …..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 12c/UBND/PBGDPL/HGCS

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 20 tháng 11 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 năm sau

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo:

UBND huyện/thị xã …. (Phòng Tư pháp)

- Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp

Đơn vị tính: vụ việc

 

Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải

Chia theo phạm vi hòa giải

Chia theo kết quả hòa giải

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

Số vụ việc hòa giải thành

Số vụ việc hòa giải không thành

Số vụ việc chưa giải quyết

Số vụ việc đang giải quyết

Tổng số

Chia ra

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số trên địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đơn vị báo cáo 06 tháng và báo cáo năm lần 1): Cột 5:………

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày…….tháng …….năm …….
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 12d/UBND/PBGDPL/HGCS

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo 6 tháng: Ngày 02 tháng 6 hàng năm

Báo cáo năm lần 1: Ngày 02 tháng 12 hàng năm

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

- Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp

- Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Đơn vị tính: vụ việc

 

Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải

Chia theo phạm vi hòa giải

Chia theo kết quả hòa giải

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

Số vụ việc hòa giải thành

Số vụ việc hòa giải không thành

Số vụ việc chưa giải quyết

Số vụ việc đang giải quyết

Tổng số

Chia ra

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình

Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên huyện....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đơn vị báo cáo 06 tháng và báo cáo năm lần 1): Cột 5: ……………….

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày…….tháng …….năm …….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 


Biểu số: 13a/UBND/HCTP/HT/KSKTKH

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm

BC năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm

BC năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (6 tháng /năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm….)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn……

Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/….. (Phòng Tư pháp)

Đơn vị tính: Trường hợp

SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng s

Theo giới tính

Theo thời điểm đăng ký

Đăng ký lại

Nam

Nữ

Đúng hn

Quá hn

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. KHAI SINH

 

 

 

 

 

 

II. KHAI TỬ (Chia theo độ tuổi)

 

 

 

 

 

 

- Dưới 1 tuổi

 

 

 

 

 

 

- Từ 1 tuổi đến dưới 5 tuổi

 

 

 

 

 

 

- Từ 5 tuổi trở lên

 

 

 

 

 

 

III. KẾT HÔN

Số cuộc kết hôn (Cặp)

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu (Tuổi)

Đăng ký lại

Tổng số

Chia ra

Nam

Nữ

Kết hôn lần đầu

Kết hôn lần thứ hai trở lên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1)

 

Cột 1

Cột 6

I. Khai sinh

 

 

II. Khai tử

 

 

III. Kết hôn

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày…… tháng …..năm …..
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 


Biểu số: 13b/UBND/HCTP/HT/KSKTKH

Ban hành kèm theo Quyết định số    /2014/QĐ-UBND ngày   /   / 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hàng năm

BC năm lần 1: Ngày 20 tháng 11 hàng năm

BC năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 năm sau.

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng /năm)

Kỳ báo cáo:………….
(Từ ngày….. tháng …. năm ….
đến ngày…. tháng….năm…….)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/….. (Phòng Tư pháp)

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp

Đơn vị tính: Trường hợp

 

Tổng số

Theo giới tính

Theo thời điểm đăng ký

Đăng ký lại

Nam

Nữ

Đúng hn

Quá hn

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng số trên địa bàn huyện

 

 

 

 

 

 

1. Tên xã...

 

 

 

 

 

 

2. Tên xã...

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

II. KHAI TỬ

Đơn vị tính: Trường hp

 

Tổng số

Theo độ tuổi

Theo thời điểm đăng ký

Đăng ký lại

Dưới 1 tuổi

Từ 1 tuổi đến dưới 5 tuổi

Từ 5 tui trở lên

Đúng hạn

Quá hạn

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tổng số trên địa bàn huyện