Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2350/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 15/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2350/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 509/TTr-SDL ngày 11 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học – Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K16.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

DANH MỤC

CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT

Tên báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo

Kỳ báo cáo/ Tần suất báo cáo

Mẫu đề cương báo cáo

Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định chế độ báo cáo định kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Báo cáo kết quả công tác du lịch tháng

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

Sở Du lịch

Trước ngày 17 của tháng báo cáo

01 lần/01 tháng (áp dụng đối với các tháng: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11)

Khoản 1, Khoản 6 và Khoản 8 Mục I; Mục II; Mục III theo Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Du lịch

UBND tỉnh

Trước ngày 20 của tháng báo cáo

Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

2

Báo cáo kết quả công tác du lịch quý

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

Sở Du lịch

Trước ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo

01 lần/01 quý (áp dụng đối với Quý I, Quý III)

Khoản 1, Khoản 7 và Khoản 9 Mục I; Mục II; Mục III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và

Điểm 2.1 Khoản 2 Mục I, Mục II, Mục

Đầu tư

III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Ban Quản lý khu kinh tế

Điểm 2.1 và Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

Điểm 3.1 Khoản 3 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điểm 3.2 Khoản 3 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Công Thương

Điểm 3.3 Khoản 3 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Điểm 3.4 Khoản 3 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Khoản 4 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Bình Định

Khoản 4 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

UBND cấp huyện

Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Du lịch

UBND tỉnh

Trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

3

Báo cáo kết quả công tác du lịch 6 tháng đầu năm

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

Sở Du lịch

Trước ngày 17 của tháng 6 của năm báo cáo

01 lần/01 năm

Khoản 1, Khoản 7 và Khoản 9 Mục I; Mục II; Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Điểm 2.1 Khoản 2 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Ban Quản lý khu kinh tế

Điểm 2.1 và Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

Điểm 3.1 Khoản 3 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điểm 3.2 Khoản 3 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Công Thương

Điểm 3.3 Khoản 3 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Điểm 3.4 Khoản 3 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Khoản 4 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Bình Định

Khoản 4 Mục I, Mục II, Mục III theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

UBND cấp huyện

Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Du lịch

UBND tỉnh

Trước ngày 20 của tháng 6 của năm báo cáo

Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

4

Báo cáo kết quả công tác du lịch năm

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

Sở Du lịch

Trước ngày 17 của tháng 12 của năm báo cáo

01 lần/ 01 năm

Khoản 1, Khoản 2, Điểm 3.5 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Điểm 3.6 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Ban Quản lý khu kinh tế

Điểm 3.6 và Điểm 3.7 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Điểm 3.7 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Điểm 3.8 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Bình Định

Điểm 3.8 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

Tiết a Điểm 3.9 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiết b Điểm 3.9 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Công Thương

Tiết c Điểm 3.9 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiết d Điểm 3.9 Khoản 3, Khoản 4 Mục I và Mục II theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

UBND cấp huyện

Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

Sở Du lịch

UBND tỉnh

Trước ngày 20 của tháng 12 của năm báo cáo

 

Mẫu số 04 và Biểu mẫu kèm theo tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34