Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2349/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 03/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2349/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2014)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị s45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014);

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thtướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: TH, KTTH, V.III, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

ĐỀ ÁN

MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2014)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giới thiệu và khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

2. Giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tôn vinh các chiến công hiển hách của quân đội, nhân dân ta và sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước trong giai đoạn lịch sử đấu tranh cứu nước, giải phóng dân tộc.

3. Khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh và có trách nhiệm với cộng đồng thế giới.

4. Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể, sinh động, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện khát vọng hòa bình; lực lượng tham gia tinh gọn, bảo đảm chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, an ninh, trật tự, an toàn và tiết kiệm.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Tỉnh Điện Biên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Lễ dâng hương

a) Thời gian: Buổi sáng, từ 06 giờ 00, ngày 07 tháng 5 năm 2014.

b) Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

c) Đơn vị thực hiện: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện (có chương trình riêng, danh sách đại biểu dự Lễ dâng hương do Văn phòng Trung ương Đảng lập).

2. Mít tinh, diễu binh, diễu hành (phát thanh và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam)

a) Thời gian: Buổi sáng, từ 07 giờ 00, ngày 07 tháng 5 năm 2014.

b) Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.

III. THÀNH PHẦN DỰ VÀ THAM GIA MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1. Đại biểu dự Mít tinh:

a) Khu vực Lễ đài (Trung tâm khán đài A):

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng;

- Một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Việc bố trí chỗ ngồi cho đại biểu có sơ đồ riêng (Văn phòng Trung ương Đảng đảm nhận).

b) Khu vực hai bên Lễ đài và các khán đài C, D:

- Đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng;

- Đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành ở Trung ương;

- Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên các thời kỳ;

- Đại diện lãnh đạo các tỉnh vùng Tây Bắc và một số địa phương có liên quan;

- Đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2;

- Đại biu khách quốc tế, đại diện đoàn ngoại giao một số nước tại Hà Nội;

- Đại diện các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp;

- Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành phố, huyện, thị, các tầng lớp nhân dân tỉnh Điện Biên;

- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Việc bố trí chỗ ngồi cho đại biểu có sơ đồ riêng (Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đảm nhận).

c) Khu vực khán đài B: Lực lượng xếp hình, xếp chữ, do Bộ Quốc phòng đảm nhận.

2. Lực lượng diễu binh, diễu hành:

a) Khối Nghi trượng (Bộ Quốc phòng và tỉnh Điện Biên đảm nhận), gồm: Xe mô hình chở Quốc huy; khối thanh niên mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước ảnh Bác và xe mô hình biểu tượng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

b) Lực lượng diễu binh (Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đảm nhận), gồm 14 khối, đội hình 10 x 08 (10 hàng ngang, 08 hàng dọc).

c) Lực lượng diễu hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Điện Biên đảm nhận), gồm 12 khối, trong đó: 11 khối đội hình 10 x 08 (10 hàng ngang, 08 hàng dọc), 01 khối diễu hành nghệ thuật (có kịch bản riêng).

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1. Chương trình Mít tinh:

a) 5 giờ 00: Các lực lượng diễu binh, diễu hành tập kết tại vị trí được Ban Tổ chức phân công.

b) 6 giờ 00: Các khối đại biểu là đại diện cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành phố, huyện, thị, các tầng lớp nhân dân tỉnh Điện Biên; lực lượng xếp hình, xếp chữ tập kết tại các khán đài Sân vận động theo sơ đồ của Ban Tchức.

c) 6 giờ 00 đến 6 giờ 45: Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ở Nghĩa trang Liệt sỹ đồi A1, sau đó về khu vực Lễ đài Sân vận động. Ban Tchức tiếp đón lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu khác dự Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

d) 7 giờ 00: Khai mạc Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ:

- Chào cờ. Trong lúc quân nhạc cử Quốc thiều, tất cả mọi người hát Quốc ca (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia thực hiện);

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm;

- Nhạc kèn ca khúc cách mạng (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Phát biểu của đại diện cựu Chiến sỹ Điện Biên Phủ (Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đảm nhận);

- Nhạc kèn ca khúc “Chiến thắng Điện Biên” (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Kết thúc nhạc kèn, thiếu nhi thả bóng bay (tỉnh Điện Biên đảm nhận).

2. Chương trình diễu binh, diễu hành

a) Khối Nghi trượng, đi theo thứ tự sâu:

- Xe mô hình Quốc huy, 108 người (54 nam, 54 nữ) đại diện 54 dân tộc đi hai bên (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- 200 vận động viên thể dục, thể thao mặc đồng phục mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đội hình 20 x 10 (20 hàng ngang, 10 hàng dọc) (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 thiếu nhi tay cầm hoa sen đi hai bên (tỉnh Điện Biên đảm nhận);

- Xe mô hình rước biểu tượng Chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 thiếu nhi tay cầm hoa ban đi hai bên (tỉnh Điện Biên đảm nhận).

b) Lực lượng diễu binh, 14 khối, đi theo thứ tự sau:

- Khối Lực lượng vũ trang hiện đại: Xe chỉ huy và Tổ quân kỳ toàn quân (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Sỹ quan Lục quân (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Sỹ quan Hải quân (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Sỹ quan Biên phòng (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Chiến sỹ Bộ binh (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Chiến sỹ Đặc công (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Chiến sỹ Thông tin (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Sỹ quan An ninh Nhân dân (Bộ Công an đảm nhận);

- Khối Sỹ quan Cảnh sát Nhân dân (Bộ Công an đảm nhận);

- Khối Nam tự vệ (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Nam dân quân (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Hồng kỳ (Bộ Quốc phòng đảm nhận).

c) Lực lượng diễu hành, 13 khối, đi theo thứ tự sau:

- Khối Cựu chiến binh (Hội Cựu chiến binh Việt Nam đảm nhận);

- Khối Công nhân (tỉnh Điện Biên đảm nhận);

- Khối Nông dân (tỉnh Điện Biên đảm nhận);

- Khối Trí thức (tỉnh Điện Biên đảm nhận);

- Khối Thanh niên (tỉnh Điện Biên đảm nhận);

- Khối Phụ nữ (tỉnh Điện Biên đảm nhận);

- Khối các dân tộc tỉnh Điện Biên (tỉnh Điện Biên đảm nhận);

- Khối các dân tộc tỉnh Lai Châu (tỉnh Lai Châu đảm nhận);

- Khối các dân tộc tỉnh Sơn La (tỉnh Sơn La đảm nhận);

- Khối các dân tộc tỉnh Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình đảm nhận);

- Khối các dân tộc tỉnh Yên Bái (tỉnh Yên Bái đảm nhận);

- Khối các dân tộc tỉnh Lào Cai (tỉnh Lào Cai đảm nhận);

- Khối nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhận).

3. Yêu cầu về nội dung và hình thức trong diễu hành

a) Lực lượng tham gia diễu hành thể hiện tinh thần hồ hởi, phấn khởi; mang ảnh Bác, cờ, hoa, dải lụa các màu tạo không khí sinh động và thực hiện những động tác theo quy định của Ban Tổ chức.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể về hình thức và màu sắc trang phục của lực lượng tham gia diễu hành.

V. TRANG TRÍ KHU VỰC MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1. Trước Trung tâm khán đài A là Cột cờ Tổ quốc.

2. Nội dung, maket trang trí Lễ đài và khu vực Sân vận động do tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

3. Nội dung, kịch bản xếp hình, xếp chữ do Bộ Quốc phòng thực hiện.

4. Bộ Quốc phòng bố trí lực lượng tiêu binh, quân nhạc tại phía trước Lễ đài và khu vực Cột cờ.

VI. ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ VỊ TRÍ KẾT THÚC DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1. Khối Nghi trượng: Tập kết theo sơ đồ riêng.

2. Lực lượng diễu binh: Tập kết theo sơ đồ riêng.

3. Lực lượng diễu hành: Tập kết theo sơ đồ riêng.

4. Tuyến đường diễu binh, diễu hành đường pitch sân vận động Điện Biên, đi từ trái, sang phải phía trước khán đài A, qua một số tuyến phố và kết thúc tại Quảng trường Điện Biên.

5. Bộ Quốc phòng bố trí lực lượng tại khu vực sân cỏ, trước Cột cờ, phía trước Lễ đài; lực lượng xếp hình, xếp chữ từ khán đài B xuống một phần sân cỏ.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập sơ đồ bố trí địa điểm tập kết của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) chỉ đạo toàn diện Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành. Phân công cụ thể như sau:

1. Bộ Quốc phòng

a) Huy động trang bị và tổ chức tập luyện cho các lực lượng quân đội tham gia diễu binh, khối nghi lễ đứng tại chỗ tại Sân vận động và lực lượng xếp hình, xếp chữ.

b) Chuẩn bị Cột cờ Tổ quốc; thiết kế, thi công và vận hành xe mô hình Quốc huy; xe rước ảnh Bác và xe mô hình biểu tượng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

c) Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị nội dung thuyết minh và phân công cán bộ (01 nam, 01 nữ) thuyết minh Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành (có phương án dự bị).

d) Phối hợp với Bộ Công an, tỉnh Điện Biên đảm bảo an ninh, trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn phục vụ Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

đ) Các nhiệm vụ khác thực hiện theo phân công tại Quyết định số 1581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 9 năm 2013.

2. Bộ Công an

a) Huy động trang bị và tổ chức tập luyện cho các lực lượng công an tham gia diễu binh.

b) Chuẩn bị nội dung thuyết minh khối Công an gửi về Bộ Quốc phòng.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và tỉnh Điện Biên bảo đảm an ninh, trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn phục vụ Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

d) Các nhiệm vụ khác thực hiện theo phân công tại Quyết định số 1581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 9 năm 2013.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Thường trực nắm tình hình, giúp Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia điều hành giải quyết các công việc trong quá trình chuẩn bị và triển khai tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành theo phân công.

b) Thành lập Tổ đạo diễn Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành; phân công 01 đồng chí Thứ trưởng làm Tổng đạo diễn.

c) Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

d) Chuẩn bị phát biểu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

đ) Xây dựng kịch bản âm nhạc tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

e) Xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện diễu hành nghệ thuật.

g) Hỗ trợ tỉnh Điện Biên và các tỉnh tham gia diễu hành về chuyên môn thực hiện các khối diễu hành.

h) Các nhiệm vụ khác thực hiện theo phân công tại Quyết định số 1581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 9 năm 2013.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên:

a) Bảo đảm phương tiện cho các buổi tập, sơ duyệt và tổng duyệt tại Sân vận động.

b) Sắp xếp vị trí, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho các khối quần chúng dự Mít tinh, diễu binh, diễu hành tại sân vận động theo vị trí và kịch bản đã được phê duyệt.

c) Trang trí Lễ đài và khu vực Sân vận động.

d) Bảo đảm hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao sắp xếp vị trí tác nghiệp cho truyền hình, phát thanh và các phóng viên báo chí.

e) Bảo đảm điện, nước, vệ sinh môi trường cho lực lượng diễu binh, diễu hành tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức.

g) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh, trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn phục vụ Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

h) Chuẩn bị lực lượng tham gia diễu hành và nội dung thuyết minh gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Quốc phòng.

i) Các nhiệm vụ khác thực hiện theo phân công tại Quyết định số 1581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 9 năm 2013.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hìa Bình, Yên Bái và Lào Cai

Chuẩn bị lực lượng tham gia diễu hành và nội dung thuyết minh gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Quốc phòng.

6. Các Bộ, ngành là thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia

a) Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Đề án này.

b) Các nhiệm vụ khác thực hiện theo phân công tại Quyết định số 1581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 9 năm 2013.

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo cho lực lượng tham gia diễu hành của các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và Lào Cai do các tỉnh tự cân đối từ nguồn ngân sách địa phương năm 2014.

2. Trong vòng 25 ngày kể từ ngày Quyết định này được ban hành, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên lập dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được phân công tại Đán này gửi Bộ Tài chính để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2349/QĐ-TTg ngày 03/12/2013 phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.770

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!