Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1581/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2014)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Thiện Nhân

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2014)
(Ban hành theo Quyết định
1581/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về Đán Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) kèm theo Tờ trình số 991/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;

Thực hiện Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014);

Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) lập Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo; thhiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giới thiệu đến mọi tầng lp nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

3. Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2014 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tạo động lực để tỉnh Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung phát trin nhanh và bền vững.

B. LỄ KỶ NIỆM

I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC:

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tỉnh Điện Biên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Ngày 07 tháng 5 năm 2014.

2. Địa điểm: Tỉnh Điện Biên.

III. THÀNH PHẦN:

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí nguyên là y viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các đng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên các thời kỳ;

- Đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng;

- Đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành ở Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo các tnh vùng Tây Bắc và một số địa phương có liên quan;

- Đại biu khách quốc tế, đại diện đoàn ngoại giao một số nước tại Hà Nội;

- Đại din các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp;

- Đại diện các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, thành phố, huyn, th, các tầng lớp nhân dân tỉnh Điện Biên;

- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước;

- Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

IV. HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2014

1. Tổ chức L dâng hương

a) Đơn vị thực hiện: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện (có chương trình riêng).

b) Thi gian: Buổi sáng, từ 06 giờ 30.

c) Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

d) Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm (có danh sách riêng).

2. Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành

a) Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tỉnh Điện Biên thực hiện (có Đ án riêng - hoàn thành và báo cáo Trưởng Ban Tổ chức trước ngày 15 tháng 10 năm 2013).

b) Thời gian: Buổi sáng, từ 07 giờ 00

- Nghi lễ chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Thành viên Ban Tổ chức thực hiện;

- Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

- Phát biểu của đại diện cựu Chiến sĩ Điện Biên Phủ;

- Nhạc kèn ca khúc "Chiến thắng Điện Biên";

- Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (khối Nghi trượng, các khối diễu binh, các khối diễu hành và khối diễu hành văn hóa - nghệ thuật).

c) Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.

C. VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP KỶ NIỆM

I. TẠI TRUNG ƯƠNG:

1. Hội thảo khoa học chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh".

- Đơn vị thực hiện: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện (có kế hoạch riêng);

- Thời gian: Tháng 3 năm 2014;

- Địa điểm: Tại tỉnh Điện Biên.

2. Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm Chiến thng Điện Biên Phủ

- Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tỉnh Điện Biên và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện;

- Thời gian: Buổi tối, từ 20 giờ 00, ngày 06 tháng 5 năm 2014;

- Địa điểm: Tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tnh Điện Biên.

3. Xây dựng phim tài liệu, phim truyện nhựa

- Phim tài liệu: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng bộ phim tài liệu 05 tập, đề tài Chiến thắng Điện Biên Phủ, lấy ý kiến góp ý kịch bản phim; mời cơ quan hữu quan dự sơ duyệt và tng duyệt phim; tchức công chiếu trên Đài Truyn hình Việt Nam trước ngày tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Phim truyện nhựa: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xây dựng kịch bản, sản xuất, phổ biến và phát hành phim truyện nhựa "Sống cùng lịch sử" theo quy định.

4. Biên soạn, phát hành sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ

- Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan xut bản một cuốn sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tái bản sách "Âm vang Điện Biên".

5. Ấn phẩm "Âm nhạc Điện Biên - Tây Bắc"

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

6. Tổ chức hội nghị tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyên thông, tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Địa điểm: Tại Hà Nội.

7. Họp báo của Ban Tổ chức tại Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyn thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

8. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất hướng dẫn nội dung tuyên truyền và triển khai các đợt tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

9. Một số ấn phẩm tuyên truyền khác:

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phát hành bộ tem đặc biệt vào dịp kỷ niệm.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo làm huy hiệu kỷ niệm.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động và công bố kết quả cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật đề tài kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

10. Tổ chức sưu tầm, vận động trao tặng, hiến tặng các kỷ vật, hiện vật, tư liệu, tài liệu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Địa điểm: Phát động tại Hà Nội. Lễ tiếp nhận, ghi danh dự kiến trong tháng 4 năm 2014 tại Hà Nội.

II. TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Thành phố Hà Nội

Tổ chức Đoàn dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự, sáng ngày 06 tháng 5 năm 2014.

2. Tại các địa phương

a) Đnghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chđạo Mặt trận Tquốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hoạt động thiết thực thăm hỏi gia đình chính sách; phối hợp phát động Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, họp mặt, tọa đàm một cách thiết thực, tiết kiệm chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Không tổ chức mít tinh kỷ niệm.

- Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.

3. Tại tỉnh Điện Biên

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế, Tuần Văn hóa - Du lịch; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao, du lịch; trang trí cờ, hoa, đèn, khẩu hiệu, băng rôn và các hình thức cổ động khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên... chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

b) Tổ chức bắn pháo hoa theo quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

III. TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Bộ Ngoại giao chỉ đạo tổ chức các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, thông tin với hình thức phù hợp; phát động kiều bào hưởng ứng trao tặng, hiến tặng các kỷ vật, hiện vật, tư liệu, tài liệu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

D. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Tổ chức, đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo và tng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Chuẩn bị kịch bản chương trình của Ban Tổ chc và điều hành tại Lễ kỷ niệm;

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên xây dựng kịch bản và chỉ đạo tổ chức Chương trình nghệ thuật tối ngày 06 tháng 5 năm 2014; bảo đảm âm thanh, ánh sáng cho Chương trình nghệ thuật. Mời các cơ quan hữu quan dự tng duyệt Chương trình nghệ thuật;

- In và phát thẻ Ban Tổ chức, thẻ phục vụ; thiết kế và làm huy hiệu kỷ niệm;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, thiết kế ma-két trang trí lễ đài, khẩu hiệu và trang trí tại địa điểm tổ chức Lkỷ niệm;

- Chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng 01 bộ phim tài liệu dài tập về đề tài Chiến thắng Điện Biên Phủ; mời các cơ quan hữu quan duyệt kịch bản và duyệt phim;

- Chỉ đạo sản xuất, phổ biến và phát hành bộ phim truyện nhựa "Sống cùng lịch sử";

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm Chiến thắng 60 năm Điện Biên Phủ; phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao tại tỉnh Điện Biên;

- Phối hợp với tỉnh Điện Biên rà soát điều kiện lưu trú, khách sạn phục vụ khách trong nước và quốc tế đến Điện Biên trong dịp kỷ niệm. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho ngành du lịch Điện Biên;

- Chuẩn bị nội dung, tổ chức họp báo của Ban Tổ chức tại Hà Nội.

2. Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh";

- Phối hợp chỉ đạo tổ chức sưu tầm, vận động trao tặng, hiến tặng các kỷ vật, hiện vật, tài liệu, tư liệu cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Tổ chức tuyên truyền và phát động thi đua trong toàn quân;

- Phối hợp, hỗ trợ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, tại Hà Nội; tạo điều kiện để tổ chức Đoàn các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ thăm chiến trường xưa;

- Phối hợp với Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam dự thảo bài phát biểu của cựu Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại Lễ kỷ niệm;

- Lập danh sách đại biểu dự Lễ kỷ niệm là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gửi Văn phòng Trung ương để tổng hợp;

- Bố trí lực lượng tiêu binh, quân nhạc thực hiện nghi lễ tại Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp với Bộ Công an có kế hoạch bảo vệ các hoạt động kỷ niệm.

3. Tỉnh Điện Biên

- Xây dựng chương trình và điều hành tại Lễ dâng hương;

- Lập danh sách khách mời, phát giấy mời đại biểu tỉnh Điện Biên, đại biểu lãnh đạo các địa phương dự Lễ kỷ niệm;

- Phi hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch đón tiếp và bố trí chỗ ngồi của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch bố trí chỗ ngồi cho đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thi công ma-két, trang trí khu vực lễ đài và tại địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm; bảo đảm âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác tại Lễ kỷ niệm;

- Lập phương án và thực hiện tuyên truyền, cổ động, trang trí cờ, panô, khu hiệu trên địa bàn tỉnh trước, trong, sau ngày tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Tổ chức sưu tầm, vận động trao tặng, hiến tặng các kỷ vật, hiện vật, tư liệu, tài liệu cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh";

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật ti ngày 06 tháng 5 năm 2014. Thiết kế, in và phát hành giấy mời và bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự Chương trình nghệ thuật;

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn của đại biểu và các hoạt động kỷ niệm;

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lập phương án tăng chuyến máy bay trước và sau Lễ kỷ niệm;

- Hoàn thành các công trình trọng điểm phục vụ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức một số hoạt động văn hóa, ththao chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Xây dựng phương án và đảm bảo hậu cần cho đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;

- Thẩm định bài diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bài phát biểu của đại diện cựu Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại Lễ kỷ niệm, báo cáo theo quy định;

- Ban hành Hướng dẫn và Đ cương tuyên truyền kỷ niệm;

- Theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan báo chí tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Biên soạn, phát hành cuốn sách tuyên truyền về 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm. Tham gia duyệt phim tài liệu; chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm; ma-két trang trí lễ đài, khẩu hiệu và trang trí bên trong và bên ngoài địa đim tổ chức Lkỷ niệm.

5. Văn phòng Trung ương Đảng

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;

- Báo cáo Ban Bí thư Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp thẩm định và báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Diễn văn của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên xác định số lượng cụ thể đại biểu dự Lễ dâng hương;

- Thiết kế và in giấy mời, gửi các đầu mối để phát hành;

- Lập danh sách khách mời, phát hành giấy mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam, đại biểu lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự Lkỷ niệm, Lễ dâng hương;

- Lập sơ đồ và phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch, tỉnh Điện Biên bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chun bị Lkỷ niệm. Tham gia duyệt phim tài liệu; các chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm; ma-két trang trí lễ đài, khẩu hiệu và trang trí bên trong và bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Bí thư và Trưởng Ban Tchức kỷ niệm.

6. Văn phòng Chính phủ

- Phi hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tchức các hoạt động kỷ niệm;

- Sắp xếp các cuộc họp của Ban Tổ chức cấp quốc gia;

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm;

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm.

7. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành chức năng tổ chức gp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống thực dân Pháp;

- Phối hợp phát động Phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Căn cứ Hướng dẫn và Đ cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ biến tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cp, khng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tquan trọng, góp phần quyết định vào Chiến thắng Điện Biên Phủ.

8. Bộ Công an

- Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lkỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm;

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các hoạt động kỷ niệm;

- Cử và chỉ đạo lực lượng khối Công an nhân dân tham gia diễu binh;

- In và phát phù hiệu xe ô tô.

9. Bộ Ngoại giao

- Lập danh sách khách mời và đại biểu quốc tế dự Lễ kỷ niệm theo quy định;

- In các chương trình, tài liệu song ngữ Việt - Pháp, Việt - Anh cho đại biểu quốc tế dự Lễ kỷ niệm;

- In, cấp thẻ và hướng dẫn phóng viên nước ngoài đưa tin Lkỷ niệm;

- Chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức tuyên truyền, thông tin về kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

10. Bộ Nội vụ

- Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên cả nước gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các Phong trào thi đua yêu nước khác;

- Hướng dẫn công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm.

11. Ủy ban Dân tộc

Tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác dân tộc liên quan đến tỉnh Điện Biên, vùng Tây Bắc gắn với chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

12. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền kỷ niệm, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; hướng dẫn các đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương và địa phương tiếp sóng Lkỷ niệm, đưa tin các hoạt động kỷ niệm, xây dựng chương trình truyền hình, phát thanh chđề Chiến thắng Điện Biên Phủ bảo đảm tính hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả;

- Hướng dẫn các Nhà xuất bản thực hiện Kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm của Nhà nước có nội dung chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Chỉ đạo sáng tác, in và phát hành bộ tem kỷ niệm;

- Lập danh sách mời và cấp thẻ cho phóng viên trong nước tham dự để đưa tin về Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm;

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Tổ chức tổ chức các buổi họp báo tuyên truyền.

13. Bộ Tài chính

- Hướng dẫn các Bộ, Ban, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch ngân sách năm 2014 có nguồn kinh phí phục vụ nhiệm vụ chính trị cho các hoạt động được xác định tại Kế hoạch này;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch, Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kinh phí cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để hoàn thành các công trình, trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên trực tiếp phục vụ dịp kỷ niệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

15. Bộ Giao thông vận tải

- Chỉ đạo hoàn thành các dự án đường giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Lập phương án tăng chuyến máy bay trước và sau Lễ kỷ niệm;

- Đảm bảo giao thông các tuyến đường bộ chính đến Điện Biên.

16. Bộ Y tế

Phối hợp với tỉnh Điện Biên bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí bác sĩ, xe cứu thương thường trực tại khu vực Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương và một số hoạt động văn hóa trọng tâm khác trong dịp kỷ niệm.

17. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

- Dự thảo bài diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm;

- Tham gia Hội thảo khoa học chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh".

18. Đài Truyền hình Việt Nam

- Lập kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình truyền hình kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao;

- Tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật tối ngày 06 tháng 5 năm 2014 và một số hoạt động kỷ niệm chính;

- Tổ chức chiếu bộ phim tài liệu đề tài Chiến thắng Điện Biên Phủ đtuyên truyền, phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

19. Đài Tiếng nói Việt Nam

- Lập kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao;

- Tổ chức phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và đưa tin các hoạt động kỷ niệm chính.

20. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

- Chủ trì tổ chức buổi gặp mt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chng thực dân Pháp, tại Hà Nội;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng dự thảo bài phát biu của cựu Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại Lễ kỷ niệm, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thm định;

- Chủ trì tổ chức Đoàn đại diện các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ thăm chiến trường xưa;

- Tái bản sách "Âm vang Điện Biên";

- Có kế hoạch, hướng dẫn và động viên cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trao tặng, hiến tặng các kỷ vật, hiện vật, tư liệu, tài liệu cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thu hút các cựu chiến binh tham gia.

Đ. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) thực hiện theo quy mô Kế hoạch được phê duyệt, thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Kinh phí đảm bảo cho các dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản của tỉnh Điện Biên nằm ngoài Kế hoạch này.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Điện Biên lập dự toán kinh phí, đưa vào kế hoạch ngân sách 2014 của đơn vị, thực sự tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

3. Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở các địa phương sử dụng một phần ngân sách địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt; ưu tiên huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa.

4. Bộ Tài chính tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí Đề án Mít tinh, diu binh, diễu hành trên cơ sở dự toán của Bộ Quốc phòng, tỉnh Điện Biên và Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1581/QĐ-TTg ngày 09/09/2013 về Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.688
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193