Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2299/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 2299/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2299/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 177/TTr- SYT ngày 03 tháng 11 năm 2017 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 TTHC mới ban hành, 31 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. (Có phụ lục TTHC chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 47 TTHC trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh, Y tế dự phòng, Giám định y khoa ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 và Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Chủ tch UBND tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP’
- TT.T
nh ủy;
- TT.HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Ch
tịch UBND tỉnh;
- Các S
: Y tế; Thông tin và Truyền thông;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TTTH&CB; TT.HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.26b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. TTHC MỚI BAN HÀNH

I. TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

a)

Lĩnh vc khám bnh, chữa bnh

 

1

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

3

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Sở Y tế

4

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

Sở Y tế

b)

TTHC lĩnh vc Giám đnh Y khoa

 

1

Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Hội đồng GĐYK cấp tỉnh

2

Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Hội đồng GĐYK cp tỉnh

c)

TTHC lĩnh vực Y tế dự phòng

 

a

TTHC thực hiện tại sở Y tế

 

1

Xác định trưng hp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng

Sở Y tế

b

TTHC thực hiện tại Cơ sở quản lý, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

 

2

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

3

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đi với người có tin sử nghiện cht dạng thuc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

4

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

Cơ sở điều trị nghiện các cht dạng thuốc phiện

5

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghin chất dng thuốc phin giữa các cơ sở quản lý

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

6

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

Cơ sở điều trị và cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

II. TTHC THỰC HIỆN TẠI CP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Ủy ban nhân dân cấp xã

B. TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, B SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

STT

Mã hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

a)

Lĩnh vực Y tế dự phòng

 

1

TT-HBI-278492-TT

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Sở Y tế

2

TT-HBI-278493-TT

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

Sở Y tế

3

TT-HBI-278494-TT

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

Sở Y tế

4

TT-HBI-278495-TT

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

Sở Y tế

5

TT-HBI-278486-TT

TT-HBI-278487-TT

TT-HBI-278488-TT

TT-HBI-278489-TT

TT-HBI-278490-TT

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cp I, cp II

Sở Y tế

6

TT-HBI-278500-TT

TT-HBI-278501-TT

TT-HBI-279192-TT

TT-HBI-278502-TT

TT-HBI-278503-TT

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Sở Y tế

b)

Lĩnh vực khám bnh, chữa bệnh

 

1

TT-HBI-278510-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2

TT-HBI-280508-TT

Cấp bsung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

3

TT-HBI-280509-TT

Cấp thay đi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

4

TT-HBI-278511-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghkhám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

5

TT-HBI-278512-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điu 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

6

TT-HBI-278513-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc S Y tế và áp dụng đi với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Sở Y tế

7

TT-HBI-278517-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

8

TT-HBI-278520-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

9

TT-HBI-278521-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của S Y tế

Sở Y tế

10

TT-HBI-278527-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

11

TT-HBI-278522-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

12

TT-HBI-280510-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

13

TT-HBI-278528-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

 

14

TT-HBI-278530-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Sở Y tế

15

TT-HBI-279156-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Sở Y tế

16

TT-HBI-278531-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuc

Sở Y tế

17

TT-HBI-278524-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-quang thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

Sở Y tế

18

TT-HBI-278514-TT

Cấp giấy phép hoạt động đi với trạm xá, trạm y tế cấp xã

Sở Y tế

19

TT-HBI-278529-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Sở Y tế

20

TT-HBI-278515-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

21

TT-HBI-278516-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

22

TT-HBI-278519-TT

Cấp giấy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

23

TT-HBI-280511-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

24

TT-HBI-278518-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Sở Y tế

25

TT-HBI-278539-TT

Công bđủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

C. TTHC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ (Tại Quyết định 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 và Quyết định s 2891/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

STT

Mã hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I

Lĩnh vực Khám bnh, chữa bệnh (tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tnh Hòa Bình)

1

TT-HBI-278510-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

2

TT-HBI-278511-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

3

TT-HBI-278512-TT

Cấp lại chứng chhành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

4

TT-HBI-278513-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Sở Y tế

5

TT-HBI-278517-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

6

TT-HBI-278520-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

7

TT-HBI-278521-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

8

TT-HBI-278522-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

9

TT-HBI-278524-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Sở Y tế

10

TT-HBI-278527-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

11

TT-HBI-278528-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sở Y tế

12

TT-HBI-278529-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Sở Y tế

13

TT-HBI-278530-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Sở Y tế

14

TT-HBI-278531-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Sở Y tế

15

TT-HBI-279156-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Sở Y tế

16

TT-HBI-278514-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cp xã

Sở Y tế

17

TT-HBI-278515-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

Sở Y tế

18

TT-HBI-278516-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế

19

TT-HBI-278518-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Sở Y tế

20

TT-HBI-278519-TT

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

Sở Y tế

21

TT-HBI-278533-TT

Đăng ký hành nghề đối với trường hp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

22

TT-HBI-278539-TT

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

II

Lĩnh vực khám bnh, chữa bệnh (Tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

23

TT-HBI-280508-TT

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

24

TT-HBI-280509-TT

Thay đi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghkhám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

25

TT-HBI-280510-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng tư vấn và điều trị dự phòng

Sở Y tế

26

TT-HBI-280511-TT

Đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

III

Lĩnh vực Y tế dự phòng (tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

a

TTHC thực hiện tại Sở Y tế

1

TT-HBI-278492-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Sở Y tế

2

TT-HBI-278493-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở điều trị thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động

Sở Y tế

3

TT-HBI-278494-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bị mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động

Sở Y tế

4

TT-HBI-278495-TT

Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Sở Y tế

5

TT-HBI-278499-TT

Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thm quyn ca Sở Y tế cấp

Sở Y tế

6

TT-HBI-278486-TT

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cp I

Sở Y tế

7

TT-HBI-278487-TT

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chun an toàn sinh học cp II

Sở Y tế

8

TT-HBI-278488-TT

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do hết hạn

Sở Y tế

9

TT-HBI-278489-TT

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do bị hỏng, bị mất

Sở Y tế

10

TT-HBI-278490-TT

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm

Sở Y tế

11

TT-HBI-278500-TT

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

SY tế;

12

TT-HBI-278501-TT

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

SY tế;

13

TT-HBI-279192-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

Sở Y tế;

14

TT-HBI-278502-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

Sở Y tế;

15

TT-HBI-278503-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

Sở Y tế;

b

TTHC thực hiện tại Cơ sở điều trị nghin chất dạng thuốc phiện

16

TT-HBI-278497-TT

Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện

Cơ sở điều trị và cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

17

TT-HBI-278498-TT

Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Cơ sở điều trị và cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

18

TT-HBI-278496-TT

Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

IV

Lĩnh vực Giám định Y khoa (tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

1

TT-HBI-278467-TT

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Hội đồng GĐYK tỉnh;

2

TT-HBI-278468-TT

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012.

Hội đồng GĐYK tỉnh;

3

TT-HBI-278469-TT

Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP .

Hội đồng GĐYK tỉnh;

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2299/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29