Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra 2016 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 2212/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 08/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2212/-UBND

Bc Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11 /2011;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi bổ sung ngày 23/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch Thanh tra;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 343/TTr-TTr ngày 03/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch số 344/KH-TTr ngày 03/12/2015 của Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra năm 2016.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 đã được phê duyệt; định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả các cuộc thanh tra.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện: Yên Dũng, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên, Yên Thế, thành phố Bắc Giang; Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông; Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang; Công ty Cổ phần gạch Bích Sơn, Công ty Cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Hà Bắc; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- L
ĐVP, TH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

UBND TỈNH BẮC GIANG
THANH TRA TỈNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/KH-TTr

Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2016

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các quy định của văn bản Luật và định hướng của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 2989/TTCP-KHTCTH ngày 20/10/2015, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 theo các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác thanh tra nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội. Hoạt động thanh tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

2. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chthị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung thực hiện tt công tác tiếp công dân, giải quyết dt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tăng cường việc tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

3. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phối hợp chặt chẽ vi các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng góp phần thực hiện tốt mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đ phòng ngừa tham nhũng; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; gắn thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với xử lý sau thanh tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài và phối hợp trong xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2016

1. Triển khai 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất; hoàn thành 80% trở lên các cuộc thanh tra đã triển khai;

2. Tập trung giải quyết, tham mưu giải quyết có chất lượng 90% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền và được giao. Tiếp tục tham mưu kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tn đọng theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phvà Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2014 của UBND tỉnh; phấn đấu giảm khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài, đoàn đông người;

3. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nắm bắt tình hình, công tác phối hợp trong phát hiện và xử lý tham nhũng;

4. Chú trọng việc tổ chức thực hiện và đôn đốc việc tổ chức thực hiện quyết định, kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã có hiệu lực pháp luật; phấn đấu thực hiện xong 80% trở lên các quyết định, kết luận mới ban hành;

5. Thường xuyên kiểm tra trách nhiệm Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác thanh tra

- Thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại một số doanh nghiệp do UBND tỉnh quyết định thành lập; Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, đầu tư XDCB và việc triển khai, thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn có sử dụng nguồn vốn ngân sách, vn chương trình mục tiêu, vốn ODA, BT, BOT; Thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với một số đơn vị sự nghiệp.

- Thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng: công tác quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác quản lý chi bảo hiểm y tế; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

- Thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các s, ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra ti các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đối tượng thanh tra theo quy định của pháp luật.

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiện quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 704/TTg-V.I ngày 18/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Chủ trì, phối hợp vi các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2014 của UBND tỉnh về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài trên địa bàn;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1386/KH-BCĐ ngày 27/5/2014 của Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 tỉnh về thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phbiến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, t cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên và đột xuất, các buổi tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn đúng quy định. Xác minh, kết luận có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền và Chủ tịch UBND tỉnh giao. Theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến các vụ việc khiếu kiện đông người trên địa bàn để kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý, giải quyết;

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thanh tra trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh đã có hiệu lực pháp luật.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Tổng kết 10 năm việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; quan tâm rà soát hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin, khách quan, đúng sự thật góp phần thực hiện hiệu quả hơn công tác PCTN ở địa phương;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, công tác phối hợp trong phát hiện và xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, thu chi ngân sách, mua sắm công, chính sách xã hội…;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chc và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Tổng hợp kết quả kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2015 báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ;

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thanh tra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác xây dựng lực lượng

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng thực thi công vụ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của ngành, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vng mạnh, xây dựng cán bộ, công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu 100% cán bộ, thanh tra viên Thanh tra tỉnh không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ động phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Phân công lãnh đạo, các phòng Nghiệp vụ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và nắm tình hình tại các huyện, thành phố để kịp thời trao đổi, tư vấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tham mưu lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành các quy định về quy trình, trình tự, thủ tục, thời gian tiến hành các cuộc thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

4. Phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan và ngành nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nêu gương điển hình, tiên tiến trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ quan tâm chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch
UBND tỉnh (B/C);
- Thanh tra Chính phủ (B/c);
- Lưu: VT.
Bản điện
tử:
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Các phòng NV (TH);
- CVP, các PCVP.

CHÁNH THANH TRA
Thân Bá Cường

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2016

(Kèm theo Kế hoạch số 344/KH-TTr ngày 03/12/2015 của Thanh tra tỉnh)

S TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

THANH TRA HÀNH CHÍNH

1

Sở Lao động TBXH

Công tác quản lý đầu tư xây dựng

2012-2015

Các dự án do Sở và các đơn vị trực thuộc làm Chủ đầu tư

Quý IV

Thanh tra tỉnh

 

 

2

UBND huyện Yên Dũng

Việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

2010-2015

Tại 03 xã đã được công nhận đạt chuẩn: Tư Mại, Tiến Dũng, Cảnh Thụy.

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

Thanh tra điểm, làm sở thanh tra diện rộng

3

UBND huyện Tân Yên

Công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn

2013-2015

Việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

4

UBND huyện Lục Nam

Công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn

2013-2015

Việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý ĐTXD trên địa bàn huyện

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

5

Trường Trung cấp Y Tế Bắc Giang

Việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao

2012-2015

Việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện, chức trách nhiệm vụ được giao tại đơn vị

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

6

Trung tâm kim định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông

Việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao

2012-2015

Việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện, chức trách nhiệm vụ được giao tại đơn vị

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

7

- Công ty CP xe khách;

- Công ty CP gạch Bích Sơn;

- Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

- Công ty CP May XNK Hà Bắc.

Việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế và nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước

2012-2015

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

II

THANH TRA TRÁCH NHIỆM

1

Giám đốc Sở Y tế

Việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân

2013-2015

 

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

2

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Việc thực hiện quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2013-2015

 

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

3

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2013-2015

 

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

4

Giám đốc Sở Tư pháp

Quản nhà nước về công tác công chứng trên địa bàn tỉnh

2011-2015

 

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

5

Chủ tịch UBND TP Bắc Giang

Việc thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng kinh phí từ đấu giá quyền sử dụng đất

2013-2015

 

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

6

Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Việc thực hiện Luật Thanh tra và việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn.

2014-2015

 

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

7

Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang

Việc triển khai, thực hiện Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện.

2012-2015

 

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

8

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên

Việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng

2013-2015

 

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra 2016 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


315

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175