Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 2099/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 22/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH S�C TR�NG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
�ộc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 2099/Q�-UBND

S�c Tr�ng, ng�y 22 th�ng 8 n�m 2018

 

QUYẾT �ỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH �P DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TR�N �ỊA B�N TỈNH S�C TR�NG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH S�C TR�NG

C�n cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền �ịa ph��ng ng�y 19/6/2015;

C�n cứ Nghị �ịnh số 63/2010/N�-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

C�n cứ Nghị �ịnh số 92/2017/N�-CP ng�y 07/8/2017 của Ch�nh phủ quy �ịnh sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

C�n cứ Th�ng t� số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31/10/2017 của V�n phòng Ch�nh phủ h�ớng dẫn về nghiệp vụ kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

X�t �ề nghị của Gi�m �ốc Sở X�y dựng tỉnh S�c Tr�ng tại Tờ trình số 1246/TTr-SXD ng�y 20/8/2018,

QUYẾT �ỊNH:

�iều 1. C�ng bố k�m theo Quyết �ịnh n�y thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh �p dụng tại cấp huyện tr�n �ịa b�n tỉnh S�c Tr�ng.

Tr�ờng hợp thủ tục h�nh ch�nh n�u tại Quyết �ịnh n�y ��ợc c� quan nh� n�ớc c� thẩm quyền sửa �ổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ng�y Quyết �ịnh n�y c� hiệu lực v� c�c thủ tục h�nh ch�nh mới ��ợc ban h�nh thì �p dụng ��ng quy �ịnh của c� quan nh� n�ớc c� thẩm quyền v� phải cập nhật �ể c�ng bố.

�iều 2. Quyết �ịnh n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y ký.

�iều 3. Ch�nh V�n phòng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m �ốc Sở X�y dựng, Sở Th�ng tin v� Truyền th�ng, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, thị xã, th�nh phố, tỉnh S�c Tr�ng v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết �ịnh n�y.

 

 

N�i nhận:
- Nh� �iều 3;
- Cục Kiểm so�t TTHC (VPCP);
- Phòng Kiểm so�t TTHC;
- L�u: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
L� Th�nh Tr�

 

THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH �P DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TR�N �ỊA B�N TỈNH S�C TR�NG

(K�m theo Quyết �ịnh số 2099/Q�-UBND ng�y 22/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh S�c Tr�ng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH �P DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TR�N �ỊA B�N TỈNH S�C TR�NG

Số TT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Trang

I

Lĩnh vực Quản lý hoạt �ộng x�y dựng

 

1

Cấp giấy ph�p x�y dựng (Giấy ph�p x�y dựng mới, giấy ph�p sửa chữa, cải tạo, giấy ph�p di dời c�ng trình) �ối với c�ng trình, nh� ở ri�ng lẻ x�y dựng trong �� thị, trung t�m cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di t�ch lịch sử - v�n h�a thuộc �ịa b�n quản lý, trừ c�c c�ng trình thuộc thẩm quyền cấp giấy ph�p x�y dựng của cấp trung ��ng, cấp tỉnh v� Ban quản lý c�c khu c�ng nghiệp.

3

2

�iều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy ph�p x�y dựng �ối với c�ng trình, nh� ở ri�ng lẻ x�y dựng trong �� thị, trung t�m cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di t�ch lịch sử - v�n h�a thuộc �ịa b�n quản lý, trừ c�c c�ng trình thuộc thẩm quyền cấp giấy ph�p x�y dựng của cấp trung ��ng, cấp tỉnh v� Ban quản lý dự �n c�c khu c�ng nghiệp.

14

3

Thẩm �ịnh B�o c�o kinh tế - kỹ thuật/B�o c�o kinh tế - kỹ thuật �iều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi c�ng, dự to�n x�y dựng/thiết kế bản vẽ thi c�ng, dự to�n x�y dựng �iều chỉnh (tr�ờng hợp thiết kế 1 b�ớc).

18

II

Lĩnh vực Quy hoạch kiến tr�c

 

1

Cấp giấy ph�p quy hoạch dự �n �ầu t� x�y dựng c�ng trình (thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện).

25

Tổng số: 04 thủ tục

 

 

FILE ��ỢC ��NH K�M THEO V�N BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0