Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2074/BNN-TCCB năm 2013 về Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 2074/BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 12/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2074/BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia (văn bản số 35/TB-VPCP ngày 08/02/2012, văn bản số 47/TB-VPCP ngày 29/01/2013, văn bản số 321/TB-VPCP ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ);

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch, Pháp chế, Khoa học công nghệ và môi trường, Thủ trưởng các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, các Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ban chỉ đạo, Tổ công tác triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, VPCCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2074/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Xây dựng hệ thống tiếp nhận, trao đổi dữ liệu điện tử với hệ thống hải quan một cửa quốc gia, triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT (giai đoạn 2) theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 30/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đến 31/8/2014 kết nối được với hệ thống hải quan một cửa quốc gia.

- Đồng bộ hóa danh mục hàng hóa trong Biểu thuế xuất nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi áp dụng

Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại 07 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản với 08 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực, cụ thể:

1.1. Cấp giấy phép Cites xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại (thực hiện tại Cơ quan Cites Hà Nội và Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh)

1.2. Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (thực hiện tại Trung tâm kiểm định, khảo nghiệm, kiểm nghiệm).

1.3. Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh (thực hiện tại Cục Trồng trọt).

1.4. Cấp phép nhập khẩu phân bón ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh (thực hiện tại Cục Trồng trọt).

1.5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (thực hiện tại Trạm kiểm dịch thực vật Nội Bài, Hà Nội).

1.6. Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (thực hiện tại Cục Chăn nuôi).

1.7. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu (thực hiện tại Cơ quan Thú y vùng 2 Hải Phòng).

1.8. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn sản phẩm thủy sản xuất khẩu (thực hiện tại các Trung tâm: Vùng 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, vùng 5 - Vũng Tàu, vùng 6 - Cần Thơ).

2. Đối tượng thực hiện

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Triển khai từ cấp Tổng cục, Cục xuống đến các Chi cục vùng, Trung tâm vùng.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Kế hoạch triển khai thí điểm

Nội dung kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT (như Phụ lục kèm theo).

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thí điểm; gắn mức độ hoàn thành nhiệm vụ với việc xét thi đua, khen thưởng đối với thủ trưởng, tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị liên quan triển khai thí điểm.

2.2. Về tuyên truyền, tập huấn

Tuyên truyền, phổ biến về triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị triển khai, trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài...), cổng thông tin điện tử của Bộ, Website của các đơn vị, tài liệu hướng dẫn... Tổ chức các chương trình hội thảo chuyên đề, tăng cường tập huấn kỹ năng, nâng cao kiến thức tin học, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị.

2.3. Về tổ chức, nhân lực

Rà soát, kiện toàn củng cố hệ thống chuyên ngành thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa của Bộ từ cấp Tổng cục, Cục đến các Chi cục vùng, Trung tâm vùng; chuẩn bị nhân lực (chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin), địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị... đảm bảo sẵn sàng triển khai thí điểm.

2.4. Về công nghệ

- Xác định ứng dụng công nghệ tin học làm khâu đột phá, xây dựng, phê duyệt dự án đầu tư “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia phân hệ Bộ Nông nghiệp và PTNT”.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống đường truyền, máy chủ, máy trạm, trang thiết bị công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị triển khai thí điểm đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu kỹ thuật (công nghệ truyền dẫn có tính năng hỗ trợ đa dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối của dữ liệu, phòng ngừa virus, tích hợp các ứng dụng phần mềm có sẵn đang được triển khai tại Bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành...) và kết nối thông suốt với Cổng thông tin điện tử hải quan một cửa quốc gia.

2.5. Về tài chính

- Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện dự án đầu tư “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia phân hệ Bộ Nông nghiệp và PTNT” và các khoản kinh phí khác theo chế độ quy định.

- Riêng kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động năm 2013 của Bộ và các đơn vị triển khai thí điểm được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ; việc duy trì thực hiện hàng năm được bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách hàng năm, từ nguồn thu phí, lệ phí thực hiện TTHC, khuyến khích việc huy động hỗ trợ hợp pháp từ các nguồn kinh phí khác.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban chỉ đạo, Tổ công tác

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1283/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/6/2013 và Quyết định số 1302/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/6/2013 của Bộ.

3.2. Các đơn vị triển khai thí điểm

- Trên cơ sở Danh mục thủ tục hành chính triển khai thí điểm và kế hoạch của Bộ, các đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời lập dự toán kinh phí triển khai thí điểm tại đơn vị gửi Vụ Tài chính và Văn phòng thường trực CCHC để tổng hợp trình Bộ phê duyệt.

- Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thí điểm hàng tháng với Ban chỉ đạo (trước ngày 25 hàng tháng) và định kỳ theo báo cáo CCHC; báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực CCHC) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

3.3. Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực CCHC)

- Văn phòng thường trực CCHC là đơn vị đầu mối, thường trực Ban chỉ đạo và Tổ công tác thí điểm hải quan một cửa quốc gia của Bộ.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả triển khai; đề xuất, kiến nghị Bộ, Ban chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3.4. Vụ Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị thí điểm lập dự toán; tổng hợp, báo cáo Bộ, Ban chỉ đạo về nguồn kinh phí đầu tư triển khai thí điểm, tổng hợp dự toán ngân sách hàng năm; đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

3.5. Vụ Kế hoạch

Phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ trong việc lập kế hoạch, chương trình dự án, kinh phí triển khai thí điểm.

3.6. Vụ Pháp chế

Phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3.7. Trung tâm Tin học và Thống kê

- Phối hợp thực hiện khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ và các đơn vị triển khai thí điểm, đề xuất thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin đảm bảo kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Phối hợp tư vấn kỹ thuật cho các đơn vị triển khai thực hiện thí điểm theo kế hoạch của Bộ.

3.8. Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ

Thống nhất với Bộ Tài chính để hoàn thiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và công bố mã số HS của hàng hóa trong Biểu thuế xuất nhập khẩu đối với danh mục hàng hóa theo quy định (Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ)./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 2074/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Số TT

Nội dung hoạt động triển khai thí điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Năm 2013

Năm 2014

1.

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính triển khai thí điểm

 

 

1.1.

Rà soát, lựa chọn, thống nhất quy trình thủ tục hành chính của các đơn vị đăng ký tham gia thí điểm

Văn phòng CCHC (Vụ TCCB)

Ban chỉ đạo, Tổ công tác, các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 9/2013

 

1.2.

Trình Bộ (Ban chỉ đạo) Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính triển khai thí điểm

Văn phòng CCHC

Các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 9/2013

 

2.

Ban hành Kế hoạch triển khai

 

 

2.1.

Trình Bộ (Ban chỉ đạo) ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng CCHC

Ban chỉ đạo, Tổ công tác và các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 9/2013

 

2.2.

Xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí tổ chức triển khai tại đơn vị

Các đơn vị triển khai thí điểm

- Vụ Tài chính

- Văn phòng CCHC

Tháng 9/2013

 

2.3.

Tổng hợp trình Bộ (Ban chỉ đạo) phê duyệt kế hoạch kinh phí chi tiết triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ

Văn phòng CCHC

- Vụ Tài chính

- Các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 9/2013

 

3.

Công bố mã số HS danh mục hàng hóa: Thống nhất với Bộ Tài chính hoàn thiện và công bố mã số HS của hàng hóa trong Biểu thuế XNK (theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP)

Cục Chế biến, Thương mại NLS và Nghề muối

- Các đơn vị triển khai thí điểm

- Các đơn vị có liên quan

Theo quy định

 

4.

Tổ chức khảo sát

 

 

4.1.

Phối hợp tổ chức khảo sát (sơ bộ) tại các đơn vị triển khai thí điểm về hạ tầng, công nghệ thông tin... báo cáo Bộ

Trung tâm Tin học và Thống kê

- Văn phòng CCHC

- Các đơn vị triển khai thí điểm

Tháng 9/2013

 

4.2.

Tổ chức tham quan thực tế, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại một số đơn vị, Bộ ngành.

Văn phòng CCHC

- Các đơn vị triển khai thí điểm

- Ban chỉ đạo, Tổ công tác

Tháng 9 - 10/2013

 

5.

Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai

 

5.1

Thống nhất với các Bộ về những thủ tục hành chính và những tiêu chuẩn kỹ thuật để kết nối các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thí điểm

- Tổng cục Hải quan

- Văn phòng CCHC

- Các đơn vị thí điểm

- Trung tâm Tin học và Thống kê

- Các Bộ liên quan

Tháng 10/2013

 

5.2.

Phối hợp tổ chức khảo sát hạ tầng CNTT tại Bộ và các đơn vị liên quan

Tổ soạn thảo

Các đơn vị liên quan

Tháng 9/2013

Đến tháng 01/2014

5.3.

Phối hợp với Tổng cục Hải quan, các Bộ chỉnh lý, hoàn thiện trình ban hành Thông tư liên tịch

Tổ soạn thảo

- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

- Các Bộ liên quan

 

Tháng 02-3/2014

6.

Lập và triển khai Dự án “Thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia phân hệ Bộ Nông nghiệp và PTNT”

- Văn phòng CCHC

- Đơn vị triển khai

- Tổng cục Hải quan

- Đơn vị tư vấn

- Các đơn vị liên quan

Tháng 9/2013

Đến tháng 8/2014

7.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân có liên quan thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia

- Văn phòng CCHC

- Trung tâm Tin học và TK

- Tổng cục Hải quan

- Đơn vị tư vấn

- Các đơn vị liên quan

 

Tháng 9-12/2014

8.

Công tác chỉ đạo

 

8.1.

Họp định kỳ và đột xuất của Ban chỉ đạo (theo yêu cầu)

Văn phòng CCHC

Ban chỉ đạo, Tổ công tác, các đơn vị liên quan

Quý/lần

Quý/lần

8.2.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến triển khai

Văn phòng CCHC

Báo Nông nghiệp VN, các phương tiện thông tin đại chúng, Website đơn vị, Cổng thông tin điện tử của Bộ...

Tháng 8/2013

Đến tháng 12/2014

8.3.

Báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia tình hình, kết quả triển khai của Bộ theo quy định

Văn phòng CCHC

Các đơn vị thí điểm

Theo quy định

 

8.4.

Đánh giá tình hình, kết quả triển khai của Bộ

Văn phòng CCHC

- Ban chỉ đạo, Tổ công tác, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan

- Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan

 

Tháng 10/2014

8.5.

Tổng kết triển khai

Văn phòng CCHC

- Ban chỉ đạo, Tổ công tác và các đơn vị liên quan

- Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan

 

Tháng 12/2014

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2074/BNN-TCCB năm 2013 về Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.305

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35