Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2058/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 01/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  2058/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày  01 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Chỉ thị số 814/TTg ngày 14/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng;
Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 09/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin tại Công văn số 369/SVHTT ngày 28/7/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1213/SNV ngày 23/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa-Thông tin; thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2058/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra 814 tỉnh) được thành lập theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày  09/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn kiểm tra 814 tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định pháp luật nhằm thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội.

Điều 2. Các thành viên Đoàn kiểm tra 814 tỉnh được UBND tỉnh cấp thẻ kiểm tra. Khi làm nhiệm vụ, các thành viên trong Đoàn phải đeo thẻ kiểm tra và mặc trang phục theo đúng quy định của ngành mình.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra 814 tỉnh do Ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra 814 tỉnh.

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Xác minh làm rõ vụ việc có khiếu nại, tố cáo và những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các tệ nạn xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin phân công.

4. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho các thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành 814 các huyện, thành phố; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đoàn kiểm tra liên ngành 814 các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đoàn kiểm tra 814 kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý và báo cáo đột xuất kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đoàn về Sở Văn hóa-Thông tin và Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Điều 5. Quyền hạn của Đoàn kiểm tra 814 tỉnh.

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân bị kiểm tra xuất trình giấy tờ và trả lời các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra.

2. Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

3. Trong lúc kiểm tra, nếu phát hiện các cơ sở kinh doanh hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa có hành vi vi phạm pháp luật mà cần phải khám xét hành chính thì Trưởng đoàn báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện nơi đó để xin khám xét hành chính đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ nơi đang kiểm tra.

4. Trường hợp thành viên Đoàn kiểm tra 814 tỉnh phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin mà đối tượng có thể tẩu tán tang vật thì thành viên đó xuất trình thẻ kiểm tra yêu cầu đối tượng thực hiện, đồng thời báo cáo với Trưởng đoàn để có biện pháp xử lý hoặc báo cáo mời chính quyền địa phương tham gia chứng kiến lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ các tang vật và giao cho UBND địa phương đó quản lý.

5. Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đoàn hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì Đoàn phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thành phần của Đoàn kiểm tra 814 tỉnh gồm có.

- Trưởng đoàn: Là Chánh Thanh tra Sở Văn hóa-Thông tin.

- 01 Phó trưởng đoàn và các uỷ viên là đại diện các cơ quan: Sở Văn hóa-Thông tin, Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

- Trưởng đoàn điều hành mọi hoạt động của Đoàn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, chỉ đạo Đoàn thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động của Đoàn kiểm tra 814 tỉnh.

1. Đoàn kiểm tra 814 tỉnh thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất trên địa bàn toàn tỉnh. Kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra 814 tỉnh phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trưởng Đoàn kiểm tra 814 tỉnh quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

a) Có đơn khiếu nại, tố cáo của công dân về tình hình hoạt động văn hóa và các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

b) Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (Sở Văn hóa-Thông tin, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Bưu chính-Viễn thông).

c) Khi phát hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; hoặc thành viên của Đoàn kiểm tra 814 tỉnh phát hiện và đề nghị Trưởng đoàn quyết định kiểm tra.

d) Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đoàn kiểm tra 814 tỉnh khi tổ chức kiểm tra phải có ít nhất 3 thành viên tham gia; thành viên của Đoàn phải xuất trình thẻ kiểm tra, quyết định kiểm tra. Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

4. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra 814 tỉnh phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không được sách nhiễu, gây khó khăn đối với cơ sở dịch vụ bị kiểm tra.

Điều 8. Mối quan hệ công tác của Đoàn kiểm tra 814 tỉnh.

1. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đoàn kiểm tra 814 tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan khác trong việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

2. Trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm tra 814 tỉnh có thể hỗ trợ về chuyên môn và cán bộ cho Đoàn kiểm tra liên ngành 814 huyện, thành phố để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tạp liên quan đến các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Đoàn chịu sự chỉ đạo, phân công của Trưởng đoàn, có quyền đề xuất các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Trưởng đoàn xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

4. Trưởng Đoàn kiểm tra 814 tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho các thành viên Đoàn kiểm tra 814 tỉnh và Đoàn kiểm tra 814 các huyện, thành phố.

Điều 9. Đoàn kiểm tra 814 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng đoàn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Đoàn thực hiện và từng thành viên phải chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn về kết quả công việc thuộc phần việc được phân công.

Chương 3:

VỀ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 10. Về chế độ khen thưởng và xử lý các vi phạm.

1. Các thành viên Đoàn kiểm tra 814 tỉnh nếu có thành tích xuất sắc trong công tác thì được khen thưởng theo quy định.

2. Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu thành viên của Đoàn có hành vi vi phạm pháp luật thì Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho thủ trưởng trực tiếp của cán bộ tham gia Đoàn và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc xử lý các hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Hành vi vi phạm của thành viên trong Đoàn mà gây thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với các tổ chức, cá nhân nào thì phải bồi thường cho tổ chức, cá nhân đó theo đúng quy định của pháp luật.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Quy chế này được áp dụng cho Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, phát sinh, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở Văn hóa-Thông tin trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2058/2006/QĐ-UBND ngày 01/09/2006 Ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.405

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!