Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 201/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 10/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 201/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 560/TTr- SKHCN ngày 03/10/2011 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2991/QĐ-UB-TC ngày 22/12/1986 của UBND tỉnh Nghĩa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật.

Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động theo đúng nội dung quy định của Quy chế này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-CTUBND ngày 10/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Binh Dinh center for application of science and Technology progress.

Tên viết tắt theo tiếng Anh: BICASTEP.

Trụ sở đặt tại: Nhà số 386 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng lựa chọn và tổ chức ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào sản xuất và đời sống.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ.

1. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

5. Quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng và nhân nhanh giống cây con bằng công nghệ sinh học, cung cấp thông tin và giữ bí mật dữ liệu về công nghệ và đảm bảo an toàn sinh học theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

7. Kiểm toán năng lượng và xây dựng phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm.

8. Lập dự án nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

9. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật và tư vấn đầu tư về khoa học và công nghệ; tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; tư vấn về sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa.

10. Tư vấn ứng dụng khoa học - công nghệ trong thiết kế kỹ thuật công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công trình khai thác nước ngầm, công trình cấp thoát nước, công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

11. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ.

12. Quản lý tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Điều 4. Quyền hạn.

1. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, ký kết hợp đồng tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật; đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ, các sản phẩm công nghệ sinh học; trao đổi và mua bán các sản phẩm để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo đúng pháp luật quy định; mở văn phòng, quầy hàng, cửa hàng bán, giới thiệu và trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ.

4. Giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định liên quan đến hoạt động nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ.

5. Giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, công nghệ sinh học trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản, Y tế, Công nghiệp chế biến và Bảo vệ môi trường.

6. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH

Điều 5. Tổ chức bộ máy.

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

a. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện pháp nhân của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

b. Phó Giám đốc giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác hoạt động của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm, được thay mặt Giám đốc Trung tâm giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc khi được Giám đốc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức nghiên cứu, sản xuất trực thuộc:

- Phòng Hành chính và Tổng hợp;

- Phòng Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật;

- Phòng Công nghệ vi sinh vật;

- Phòng nghiên cứu phát triển;

- Phòng Tư vấn và Dịch vụ khoa học công nghệ;

- Trạm nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ;

- Xưởng sản xuất thực nghiệm sản phẩm công nghệ sinh học.

Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức nghiên cứu, sản xuất; trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn, tổ chức nghiên cứu, sản xuất do Giám đốc Trung tâm quyết định theo phân cấp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc ở mỗi thời kỳ, Giám đốc Trung tâm có thể xem xét kiện toàn, tổ chức lại các phòng chuyên môn, tổ chức nghiên cứu, sản xuất, sau khi được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Điều 6. Biên chế của Trung tâm.

1. Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao hàng năm.

2. Ngoài số biên chế được phân bổ, căn cứ yêu cầu và khối lượng công việc của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm được quyền ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và khả năng tài chính của Trung tâm.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng viên chức của Trung tâm thực hiện theo phân cấp và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Hàng năm, Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế của Trung tâm trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Điều 7. Cơ chế tài chính.

1. Cơ chế quản lý tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn tài chính hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kế toán theo quy định.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng; Giám đốc trung tâm phân công và quy định trách nhiệm giải quyết công việc của các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức nghiên cứu, sản xuất trực thuộc Trung tâm.

Điều 9. Mối quan hệ công tác.

1. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ.

a. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm công việc đột xuất và kết quả thực hiện với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi và chỉ đạo kịp thời.

b. Quan hệ làm việc giữa Trung tâm với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là quan hệ phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được phân công và theo Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

a. Trung tâm trực tiếp liên hệ, phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b. Trung tâm chịu kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Trung tâm có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của Nhà nước.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm thi hành.

1. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Trung tâm theo đúng nội dung quy định của Quy chế và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 201/QĐ-CTUBND ngày 10/02/2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


875

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!