Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2009/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2009/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm” của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban QG phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ, cơ quan trực thuộc Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CỦA BỘ NỘI VỤ
Trần Anh Tuấn

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2009/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2011)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm của Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm theo Quyết định số 1641/QĐ-BNV ngày 08/9/2011 về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nguyên tắc, chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo phát huy vai trò tập thể và trách nhiệm của từng thành viên, từng đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ mà thành viên đại diện, chủ động và phối hợp với các thành viên khác triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chương 2.

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Bộ trưởng xây dựng phương hướng, kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm trong Bộ.

2. Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan thường trực, thành viên của Ủy ban Quốc gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm đến năm 2020. Đơn vị đầu mối Thường trực Ban Chỉ đạo liên hệ với các cơ quan Thường trực của Ủy ban Quốc gia (Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để bám sát sự chỉ đạo chung; liên hệ với một số ngành, các cơ quan liên quan ở địa phương để triển khai công tác phối hợp trong lĩnh vực này.

3. Chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và năng lực hành vi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chủ động phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Vận động gia đình, người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tạo thành phong trào quần chúng sâu rộng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần chống trồng cây chứa chất ma túy, gắn với phát triển kinh tế - xã hội với phong trào xây dựng “đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “xã phường không có ma túy, tệ nạn xã hội” ở nơi cư trú.

4. Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy của Ban Chỉ đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ lập kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công về hoạt động phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

5. Định kỳ sơ kết, tổng kết, tổng hợp tình hình và đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, báo cáo tình hình hoạt động phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ.

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên và đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

Trưởng ban là đồng chí Thứ trưởng, được Bộ trưởng phân công phụ trách công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ, có nhiệm vụ sau đây:

- Chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; điều hành các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; ký ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở Bộ Nội vụ;

- Đại diện Ban Chỉ đạo trong các quan hệ với Ủy ban Quốc gia, các bộ, ngành liên quan và các địa phương.

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Phó Trưởng ban Thường trực

Phó Trưởng ban Thường trực là đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ:

- Giúp việc Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc và ký ban hành các văn bản điều hành khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

- Thay mặt Ban Chỉ đạo ký hợp đồng trách nhiệm với các cơ quan hữu quan; phụ trách việc quản lý, chi tiêu các khoản kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo. Theo dõi và tham mưu cho Ban Chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng trong công tác phòng chống ma túy.

3. Các thành viên

a) Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ theo Quyết định của Bộ trưởng, có nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công của Trưởng ban;

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và Thủ trưởng đơn vị mình về những công việc được Ban Chỉ đạo phân công.

b) Các đơn vị có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo có trách nhiệm bố trí cán bộ giúp việc và thời gian hợp lý để các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phân công.

4. Đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

Chương 3.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Phương thức hoạt động

Ban Chỉ đạo làm việc thông qua các cuộc họp, các cuộc kiểm tra và hoạt động của các thành viên theo kế hoạch hoạt động hàng năm về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, chống trồng cây chứa chất ma túy, được Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia, các bộ, ngành và địa phương có liên quan; các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tính chủ động sáng tạo, phối hợp với nhau và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công.

Được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ trong quá trình hoạt động.

Điều 6. Các cuộc họp Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo tổ chức họp 6 tháng 01 lần. Khi cần thiết Ban Chỉ đạo tổ chức họp bất thường.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định nội dung, thành phần, thời gian họp tùy theo nội dung công việc và điều kiện thực tế.

3. Trường hợp không tổ chức được cuộc họp, Trưởng ban hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Các thành viên có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản (hoặc gửi qua địa chỉ email) về đơn vị Thường trực để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết.

4. Đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị tài liệu, giấy mời, dự thảo báo cáo đến các thành viên chậm nhất 02 ngày trước khi tổ chức cuộc họp (trừ trường hợp đặc biệt); gửi thông báo kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo đến các thành viên và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng và một năm, các thành viên báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi về đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp chung. Trường hợp có công việc phát sinh đột xuất, các Thành viên chủ động báo cáo trực tiếp với Trưởng Ban Chỉ đạo để xin ý kiến giải quyết.

2. Vụ Tổ chức cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình, kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với Ủy ban Quốc gia theo yêu cầu. Thông tin về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của Bộ trên trang Website của Bộ và trên tạp chí, bản tin của Bộ.

Điều 8. Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nội vụ được đưa vào kế hoạch hàng năm. Thường trực Ban Chỉ đạo giúp Trưởng ban thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch và tham gia các đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia.

Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Điều 9. Các mối quan hệ công tác

1. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia, Bộ trưởng và trực tiếp là đồng chí Trưởng ban.

2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

3. Mối quan hệ giữa Ban Chỉ đạo với các bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là mối quan hệ phối hợp tổ chức thực hiện.

4. Mối quan hệ giữa Ban Chỉ đạo với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ là mối quan hệ phối hợp, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí phòng chống ma túy và phòng chống HIV/AIDS theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phân bổ hàng năm. Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Trưởng ban căn cứ nội dung Quy chế này, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo

2. Vụ Tổ chức cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trục thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ để xây dựng quy chế riêng cho phù hợp với đơn vị.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện Quy chế, khi xét thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, Trưởng ban Chỉ đạo trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2009/QĐ-BNV ngày 30/12/2011 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm” của Bộ Nội vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.432

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!