Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1974/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản hướng dẫn Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành

Số hiệu: 1974/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 1974/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2011 VÀ PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN THẢO, TRÌNH BAN HÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành.

Điều 2. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào phân công nêu trong Danh mục kèm theo Quyết định này, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì tiến hành soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 31/2006/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, phát lệnh; hàng tháng báo cáo Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng được phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình văn bản.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình soạn thảo; thống nhất quan điểm, nội dung của văn bản trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tiến độ, chất lượng dự thảo văn bản và đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan trong quá trình soạn thảo và trình văn bản; khẩn trương thẩm định và bảo đảm chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản; phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan soạn thảo, trình ban hành các văn bản thuộc Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh; hàng tháng báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ về kết quả công tác này; khẩn trương thẩm tra các dự thảo văn bản và hoàn thành các thủ tục theo quy định để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, PL (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 1974/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Thứ tự

Tên luật

Thời điểm có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Tiến độ trình

1.

Luật nuôi con nuôi

01/01/2011

1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

Bộ Tư pháp

Tháng 10 năm 2010

2.

Luật Trọng tài thương mại

01/01/2011

2. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Bộ Tư pháp

Tháng 11 năm 2010

3.

Luật người khuyết tật

01/01/2011

3. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Bộ LĐTB&XH

Tháng 12 năm 2010

4.

Luật bưu chính

01/01/2011

4. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bưu chính

Bộ TT&TT

Tháng 12 năm 2010

5. Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bưu chính

Bộ TT&TT

Tháng 12 năm 2010

5.

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/01/2011

6. Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bộ Công Thương

Tháng 11 năm 2010

7. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bộ Công Thương

Tháng 12 năm 2010

8. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện

Bộ Công Thương

Tháng 12 năm 2010

9. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm.

Bộ Công Thương

Tháng 12 năm 2010

10. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý I năm 2011

11. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng trồng cây nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học

Bộ Nông nghiệp và Phát triển NT

Quý I năm 2011

12. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính

Quý I năm 2011

6.

Luật an toàn thực phẩm

01/07/2011

13. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Bộ Y tế

Quý II năm 2011

7.

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

01/01/2011

14. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Bộ Tài chính

Tháng 3 năm 2011

8.

Luật thi hành án hình sự

01/07/2011

15. Nghị định của Chính phủ quy định về quy trình thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Bộ Công an

Tháng 3 năm 2011

 

 

 

16. Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám chữa bệnh, chi phí an táng đối với người chấp hành án trục xuất trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú

Bộ Công an

Tháng 3 năm 2011

 

 

 

17. Nghị định của Chính phủ quy định về Chế độ mặc và tư trang của phạm nhân

Bộ Công an

Tháng 4 năm 2011

 

 

 

18. Nghị định của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Bộ Công an

Tháng 4 năm 2011

 

 

 

19. Nghị định của Chính phủ quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng

Bộ Công an

Tháng 4 năm 2011

 

 

 

20. Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về thi hành án hình sự

Bộ Công an

Tháng 4 năm 2011

 

 

 

21. Nghị định của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Bộ Công an

Tháng 4 năm 2011

 

 

 

22. Nghị định của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Bộ Công an

Tháng 4 năm 2011

9.

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/01/2011

23. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu, chi tài chính và mức trích lập các quỹ của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước

Quý IV năm 2010

 

 

 

24. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ hạch toán kế toán của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước

Quý IV năm 2010

10.

Luật các TCTD

01/01/2011

25. Nghị định quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước

Quý IV năm 2010

 

 

 

26. Nghị định về phát hành trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước

Quý IV năm 2010

 

 

 

27. Nghị định quy định điều kiện để công ty tài chính hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước

Quý IV năm 2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1974/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản hướng dẫn Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242