Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1914/QĐ-BNV năm 2011 về Kế hoạch thanh tra năm 2012 của Bộ Nội vụ

Số hiệu: 1914/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1914/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2012 CỦA BỘ NỘI VỤ”

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Điều 36 Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 411/TTr-TTBNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch thanh tra năm 2012 của Bộ Nội vụ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra;
- Thanh tra Chính phủ;
- Vụ II Thanh tra Chính phủ;
- Cục Chống tham nhũng TTCP;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TT(20b)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA NĂM 2012 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Được phê duyệt tại Quyết định số 1914/QĐ-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện công văn số 2855/TTCP-VP ngày 20 tháng 10 năm 2011 và công văn số 2911/TTCP-C.IV ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2012 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2012, căn cứ Luật Thanh tra năm 2010, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch thanh tra năm 2012 của Bộ Nội vụ như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức nhà nước và chính sách tiền lương

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của UBND Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian tiến hành: Quý I năm 2012.

b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách tiền lương của Bộ Công Thương.

Thời gian tiến hành: Quý I năm 2012.

c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian tiến hành: Quý II năm 2012.

d) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của UBND thành phố Cần Thơ.

Thời gian tiến hành: Quý II năm 2012.

đ) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách tiền lương của UBND thành phố Hà Nội.

Thời gian tiến hành: Quý III năm 2012.

e) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian tiến hành: Quý III năm 2012.

g) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tiêu chuẩn ngạch đối với cán bộ, công chức lãnh đạo của UBND tỉnh Cà Mau.

Thời gian tiến hành: Quý III năm 2012.

h) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2012.

2. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Sơn La.

Thời gian tiến hành: Quý I năm 2012.

b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Thời gian tiến hành: Quý I năm 2012.

c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Quảng Trị.

Thời gian tiến hành: Quý II năm 2012.

d) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian tiến hành: Quý II năm 2012.

đ) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Hà Nam.

Thời gian tiến hành: Quý III năm 2012.

e) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian tiến hành: Quý III năm 2012.

g) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bình Dương.

Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2012.

3. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian tiến hành: Quý I năm 2012.

b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh Bình Thuận.

Thời gian tiến hành: Quý II năm 2012.

c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian tiến hành: Quý II năm 2012.

d) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Thời gian tiến hành: Quý III năm 2012.

đ) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Thời gian tiến hành: Quý III năm 2012.

e) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2012.

4. Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ.

Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2012.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thanh tra Bộ trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra ban hành quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra đối với các cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực cán bộ, công chức nhà nước, chính sách tiền lương và phòng, chống tham nhũng.

2. Giao Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra ký quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra đối với các cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ sau khi thống nhất với Thanh tra Bộ.

3. Giao Thanh tra Bộ trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và tổ chức thực hiện.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cử công chức tham gia các đoàn thanh tra theo đề nghị của Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1914/QĐ-BNV năm 2011 về Kế hoạch thanh tra năm 2012 của Bộ Nội vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.192.201