Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

Số hiệu: 19/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 07/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 04/TTr-VPUBND ngày 03 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT, NC, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đk Nông)

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC), quy định hành chính nhằm phát hiện các TTHC, quy định hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về thực hiện thủ TTHC, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

- Cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính thực hiện TTHC của cơ quan hành chính nhà nước, người dân và tổ chức trong việc tuân thủ TTHC, quy định hành chính.

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của TTHC, quy định hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC, quy định hành chính.

2. Yêu cầu

- Việc rà soát, đánh giá phải bảo đảm chính xác, toàn diện, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn theo kế hoạch; phải phân tích rõ các mặt hạn chế, tồn tại của từng TTHC để đưa ra sản phẩm rà soát, đánh giá là các phương án đơn giản hóa TTHC, sáng kiến cải cách TTHC cụ thể, thiết thực và đáp ứng mục tiêu đề ra.

- Kết quả rà soát phải được lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan để đảm bảo tính khách quan, huy động được sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THC HIỆN

1. Giai đoạn 01

a) Nội dung:

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức rà soát TTHC, quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý đã được đăng ký rà soát trong năm 2018 (có Danh mục kèm theo) hoặc trong quá trình thực hiện có TTHC cần phải rà soát, đánh giá thì tiến hành lập danh mục đăng ký bổ sung. Trình tự, nội dung rà soát, đánh giá TTHC, quy định hành chính thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Phương án đơn giản hóa TTHC (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ) và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (cơ quan phối hợp).

b) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/4/2019.

2. Giai đoạn 02

a) Nội dung: Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn thiện Phương án đơn giản hóa TTHC của đơn vị và gửi về Văn phòng UBND tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019.

3. Giai đoạn 03

a) Nội dung: Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, hoàn thiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC của tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/8/2019.

4. Giai đoạn 04

Các cơ quan, đơn vị gửi Phương án đơn giản hóa TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt về Bộ, ngành để đề nghị xem xét, xử lý theo phạm vi, chức năng quản lý của Bộ, ngành trước ngày 15/9/2019.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Thẩm tra, cho ý kiến đối với Phương án đơn giản hóa TTHC do các Sở, ban, ngành dự thảo.

- Tổng hợp, hoàn thiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC của tỉnh.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm bố trí kinh phí phục vụ Kế hoạch theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính về quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị quyết s 13/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch.

- Đối với Sở, Ban, ngành không được giao chủ trì nhiệm vụ tại Danh mục kèm theo Kế hoạch, trong quá trình thực hiện TTHC, nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch, kịp thời rà soát, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và gửi Phương án đơn giản hóa TTHC về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch và các nhiệm vụ khác về rà soát, đơn giản hóa TTHC theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Kế hoạch và các quy định của pháp luật.

- Đối với UBND các huyện, thị xã không được giao chủ trì nhiệm vụ tại Danh mục kèm theo Kế hoạch, trong quá trình thực hiện TTHC, nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch, kịp thời rà soát, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và gửi Phương án đơn giản hóa TTHC về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh để được hướng dẫn thực hiện./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2013 Chủ tịch UBND tỉnh Đk Nông)

Stt

Tên/nhóm Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện rà soát, đánh giá

Thời gian thực hiện rà soát, đánh giá

Ghi chú

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

 

I

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến lĩnh vực luật sư

1

Đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

2

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

3

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

4

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

5

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

6

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

7

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

8

Hợp nhất công ty luật

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

9

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

10

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hp danh

Luật sư

Sở Tư pháp

Trung tâm Hành chính công

Tháng 5

Tháng 8

 

II

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về tài chính ngân sách

1

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

Tài chính ngân sách

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện

Tháng 1

Tháng 8

 

2

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Tài chính ngân sách

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện

Tháng 1

Tháng 8

 

3

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp

Tài chính ngân sách

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện

Tháng 1

Tháng 8

 

4

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng ngân sách nhà nước đề nghị xét chuyển sang năm sau

Tài chính ngân sách

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện

Tháng 1

Tháng 8

 

5

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng ngân sách nhà nước được chuyển năm sau, không phải xét chuyển

Tài chính ngân sách

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện

Tháng 1

Tháng 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 15 thủ tục hành chính.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29