Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 188/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 188/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 23/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Tư pháp được thông qua tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 (ngày 11/01/2019);

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 15 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ T
ư pháp:
- BTV Tỉnh
ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- VP T
nh y, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tnh;
- Văn phò
ng UBND tnh;
- Lưu VT
, TP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019

CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, vi các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong đó chú trọng các vấn đề liên quan mật thiết đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp địa phương; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích khi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sng. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và pháp chế, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trực tiếp gắn liền với người dân, doanh nghiệp như hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng các dịch vụ công do ngành Tư pháp địa phương quản lý.

2. Tăng cường sự phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương trong triển khai, thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác tư pháp; thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu giúp UBND các cấp chỉ đạo, điều hành theo pháp luật các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Tổ chức tốt việc đánh giá 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự thảo VBQPPL, trong đó chú trọng tới tính dự báo của chính sách, bảo đảm tính khả thi để pháp luật thực sự đi vào cuộc sng.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền. Tăng cường việc đôn đốc, theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật; kiến nghị xử lý trách nhiệm khi ban hành, tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật.

- Ban hành Quy chế về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2 (2014 - 2018) đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ đề ra.

- Ban hành các Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch trin khai công tác pháp chế và hỗ trpháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật

- Tổ chức tổng kết thực tiễn, đánh giá tồn tại, hạn chế của công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở qua 05 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sđề xuất tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả các công tác này trong thời gian tới; đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tiếp tục triển khai Chương trình PBGDPL ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg , các chương trình phi hp, các Đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2018 và năm 2019 và các chính sách pháp luật quan trọng đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện; triển khai công tác PBGDPL gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh và từng địa phương, nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp và những vn đdư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường; chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù; triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019.

- Thường xun rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới Thòa giải và đội ngũ hòa gii viên gắn với tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Triển khai thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2018-2021 sau khi được Thtướng Chính phủ ban hành; xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Tủ sách pháp luật; tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho người dân theo chủ đề thiết thực; tận dụng phù hợp mạng xã hội đ PBGDPL.

- Tiếp tục cải tiến về nội dung và hình thức của các tin, bài: thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động của Ngành; chủ động nắm bắt thông tin qua phản ánh của các cá nhân, tổ chức và thông tin phản ánh từ báo chí để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2019; các Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch công tác hòa giải ở cơ sở; kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chun tiếp cận pháp luật; kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, tăng cường ng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2017 - 2021 và Kế hoạch thực hiện các Đề án 452, Đề án 1259, Đán 65, Đề án 2160 tại địa bàn tỉnh năm 2020.

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ công tác qun lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quKế hoạch số 123/KH-UBND ngày 14/6/2018 thực hiện “Đán Đổi mới, nâng cao hiệu qucông tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn năm 2018 - 2022”. Chú trọng công tác TDTHPL, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động). Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công tác thu thập và xử lý thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhất là những vấn đề ni cộm được dư luận quan tâm đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thm quyền hoặc kiến nghị cơ quan cp trên xem xét, xử lý.

- Ban hành các Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước

- Đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024. Ban hành Kế hoạch cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sgiấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc giai đoạn 2019 - 2024 và Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 sau khi được Chính phủ ban hành. Tiến hành tng kết việc thực hiện giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho người di cư Lào theo Đề án Thỏa thuận giữa hai nước.

- Tổng hợp những vn đề vướng mắc và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bn pháp luật v chng thực; gii quyết kịp thời yêu cầu và nguyện vọng của người dân về chứng thực, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

- Triển khai hiệu quả Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đnh số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi sau khi được Chính phủ ban hành. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới; Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về giải quyết việc nuôi con nuôi.

- Ban hành Đề án phát triển cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021 và Quy chế phối hợp trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến sau khi được phê duyệt. Tập trung nguồn lực giải quyết tình trạng tồn đọng thông tin LLTP; nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ sở dữ liệu LLTP. Tiếp tục triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp phiếu LLTP; giải quyết triệt để tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu LLTP tại địa phương. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP đphục vụ công tác xây dựng cơ s dliệu LLTP và cấp Phiếu LLTP.

- Trình HĐND tỉnh Nghị quyết thay thế Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 36/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức tng kết thi hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP và nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm. Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường phối hợp giữa các ngành tư pháp, tòa án, kim sát, các S, ngành liên quan và các địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước vcông tác bồi thường, trong đó chú trọng phối hợp để tập trung gii quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài đã thụ lý theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 hoặc thống nhất nội dung trả lời đối với các đơn, thư kéo dài có liên quan đến yêu cầu bồi thường.

5. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các văn bản, đề án quan trọng trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (Luật đấu giá tài sản, Luật công chứng, Luật luật sư...). Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá. Chú trọng tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, kịp thời phát hiện, chấn chnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

- Ban hành Đán chuyển đổi Phòng Công chứng số 1 và số 2 thành Văn phòng công chứng; Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp theo quy định của Luật giám định tư pháp” và Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 ban hành Quy tc nghề nghiệp TGPL. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý và các văn bn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung thực hiện TGPL trong các vụ án; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 và tổ chức sơ kết thực hiện Đề án này. Chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương. Tăng cường hoạt động truyền thông về TGPL.

6. Công tác tổ chức xây dựng ngành; cải cách hành chính, kim soát thủ tục hành chính, ISO

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương sau khi Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV được ban hành. Sắp xếp, bố trí nhân sphù hợp với vị trí việc làm, nhtsố lượng cấp phó của các phòng sau khi sáp nhập, đảm bo các phòng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 808/KH-STP triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

- Các Sở, ngành, địa phương căn cứ tình hình cụ thể để sp xếp, btrí, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, công tác tư pháp bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Báo cáo tng kết việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tiếp lục phát huy, nâng cao chất lượng, đảm bảo thời gian thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra công tác tư pháp theo kế hoạch phê duyệt, nhằm phát hiện, chn chỉnh kịp thời các sai sót, vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, của nnh Tư pháp.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phn ánh trong công tác tư pháp, đảm bảo 100% vụ việc được thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời hạn, quy định của pháp luật, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. Trin khai thực hiện Chương trình phối hợp số 02/2018 của Liên ngành Trung ương về giám sát, nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, t cáo địa phương, cơ sở theo kế hoạch liên ngành cấp tỉnh.

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp

8. Công tác thi đua, khen thưởng

Khắc phục tính hình thức trong thực hiện một số phong trào thi đua, tổ chức có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua theo đt, theo các chuyên đề do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động. Chủ động chuẩn bị tổ chức phong trào thi đua đặc biệt hướng ti kỷ niệm 75 Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nội dung của Chương trình công tác tư pháp năm 2019 được phê duyệt kèm theo Quyết định này Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các S; Thủ trưởng các ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Chương trình; định kỳ báo cáo bng văn bản kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai, thực hiện; định ktổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình công tác này, tng hợp, báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp vcác giải pháp công tác tư pháp để đảm bảo chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 188/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40