Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1847/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1847/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1525/TTr-SGTVT ngày 22 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải. (có Danh mục ban hành kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 08 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải. (có Danh mục ban hành kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tinh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KSTTHC,Tùng(40b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định số 1847QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực đường bộ

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu.

03 ngày làm việc kế từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương câp đăng ký

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. Số 1, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. ĐT: 02123.755.755

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đ/lần/phương tiện

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

+ Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn.

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. Số 1, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. ĐT: 02123.755.755

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/ lần/phương tiện.

 

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

+ Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. Số 1, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. ĐT: 02123.755.755

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời 70.000 đồng/ lần/phương tiện.

 

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

+ Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

4

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. Số 1, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. ĐT: 02123.755.755

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

 

+ Lệ phí đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/ lần/phương tiện;

+ Lệ phí đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/ phương tiện;

+ Lệ phí đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng/lần/ phương tiện.

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

+ Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất.

03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời gian đăng tải, nếu không có tranh chấp

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. Số 1, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. ĐT: 02123.755.755

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

 

+ Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/ lần/phương tiện

+ Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/ lần/phương tiện.

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

+ Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

6

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố.

03 ngày làm việc kế từ ngày kết thúc kiểm tra

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. Số 1, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. ĐT: 02123.755.755

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Lệ phí cấp giấy đăng ký không kèm theo biến số: 50.000 đồng/ lần/phương tiện;

 

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

+ Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

7

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. Số 1, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. ĐT: 02123.755.755

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Không

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

 

8

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. Số 1, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. ĐT: 02123.755.755

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Không

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

 

9

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến.

03 ngày làm việc, việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kêt ngoài địa phương cấp đăng ký.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. Số 1, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La vào các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. ĐT: 02123.755.755

Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/ lần/phương tiện

+ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

 + Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2105/QĐ-UBND NGÀY 28/8/2018 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Điều 2, Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

3

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

4

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do Sở Giao thông vận tải quản lý

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe, máy chuyên dùng

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe, máy chuyên dùng có thời hạn

7

Đổi giấy chứng đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng trường hợp cải tạo; thay đổi màu sơn hoặc có giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị hỏng

8

Xóa sổ đăng ký xe, máy chuyên dùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109