Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1824/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 29/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1824/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phsửa đi, bsung một sđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thtục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc SNgoại vụ tại Tờ trình số 403/SNgV-VP ngày 24/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đối ngoại thuộc thm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi (có Quy trình kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh căn cứ Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được phê duyệt tại Điu 1, tchức kiểm soát việc chấp hành trình tự, nội dung, trách nhiệm, thời gian, kết quả giải quyết TTHC của cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tnh về kết quả thực hiện.

Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tnh, Sở Ngoại vụ và quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tnội bộ giải quyết TTHC để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc Sở: Ngoại vụ, Thông tin và Truyn thông; Giám đc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính ph
;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- S
Nội vụ;
- VNPT Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, NC, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(thu).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Lưu ý quy cách thực hiện và quy ước viết tắt trong quy trình:

- Khi chuyển hsơ giấy; Chuyển đầy đGiấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu(Mẫu số 01 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh); Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh) và kèm theo hồ sơ của công dân (trong quy trình viết gọn là Hồ sơ”).

- Khi phân công xử lý hồ sơ, chuyn tiếp hồ sơ từ bộ phận này sang bộ phận khác xử lý: Phải ký, ghi rõ tên người phân công/người chuyển tiếp, người nhận trên Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu 04). Đồng thời, phải xử lý phân công/chuyn tiếp trên phn mềm điện tử, trùng khp với Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu 04).

- Xử lý việc dừng giải quyết hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu thông tin, chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Qung Ngãi chuyn đến (tại bưc B4) phải ban hành Thông báo bsung, hoàn thiện lại hồ sơ theo đúng mẫu (Mẫu số 07 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tnh); trừ trường hợp phát sinh b sung hsơ theo quy định pháp luật din ra sau bước B4.

+ Trường hợp không đcơ sở để giải quyết theo quy định: Ban hành Thông báo trả hồ sơ không giải quyết (Mẫu số 08 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh).

+ Việc ký ban hành thông báo Mẫu số 07, Mẫu số 08: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang trực tiếp xử lý, thẩm định tại các bước của quy trình giải quyết các thủ tục hoặc ủy quyền cho cơ quan, đơn vị cấp dưới có thẩm quyền trực tiếp ký ban hành thông báo.

- Quy ước viết tt trong Quy trình giải quyết:

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, viết tắt là: “Mẫu số 01”.

+ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, viết tắt là: “Mẫu số 04”.

+ Thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, viết tắt là: “Mẫu số 07”.

+ Thông báo trả hồ sơ không giải quyết, viết tắt là: “Mẫu số 08”.

+ Các bước trong quy trình, viết tắt là: “B1, B2, B3..”.

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Quảng Ngãi, viết tắt là: “Trung tâm”.

+ Hội nghị, hội thảo quốc tế, viết tắt là: “HNHTQT”.

+ Phi chính phủ nước ngoài, viết tắt là: “PCPNN”.

 

1. Thủ tục cấp phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC)

Tổng thời gian giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với trường hợp cần xác minh hồ sơ hoặc cần lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm

- Quét scan và lưu trhồ sơ điện tử

Tổ chức, cá nhân, công chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyn hồ sơ (giấy, điện tử) vSở Ngoại vụ x

Công chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyn

02 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo SNgoại vụ phân công Trưởng Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí x lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04)

- Trên phần mềm

Lãnh đạo sở Ngoại vụ

02 giờ làm việc

Hồ sơ

Trưởng Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí phân công cho chuyên viên xử lý

Trưởng Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí

02 giờ làm việc

B4: Thực hiện xử lý, thm định

Chuyên viên Phòng L Tân - Lãnh sự - Báo chí kiểm tra, tham mưu xử lý, thm định hồ sơ theo quy định hiện hành i vi các hồ sơ đơn giản)

Chuyên viên Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí

1,5 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo văn bn tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cho phép sdụng thẻ doanh nhân APEC

- Dự tho văn bản cho phép của Chủ tịch UBND tnh - Văn bản có liên quan (nếu có)

Trường hợp hsơ phức tạp, cần xác minh, Sở Ngoại vụ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thực hiện thẩm định

05 ngày làm việc

- Văn bn lấy ý kiến

- H

B5: Trình Trưng Phòng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Trưởng phòng LTân - Lãnh sự - Báo chí xem xét, chuyển trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí

02 giờ làm việc

- H

- Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tnh.

- Dự thảo văn bản chấp thuận của Chtịch UBND tnh

- Văn bn các cơ quan được lấy ý kiến và văn bản khác có liên quan (nếu có)

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

02 giờ làm việc

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Chuyn toàn bộ hồ sơ và văn bản tham mưu (giấy, điện t) cho Văn thư Sở để chuyn cho Trung tâm

Văn thư Sở

02 giờ làm việc

- H

- Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

- Dự thảo văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh

- Văn bản các cơ quan được lấy ý kiến và văn bản khác có liên quan (nếu có)

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyn về lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Trung tâm

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo văn bản tham mưu của SNgoại vụ

- Phiếu chuyển

B8: Phân công x lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xlý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Phiếu chuyển

B9: Xử lý hồ

Phòng Nội chính tham mưu xử lý

Phòng Nội chính

1/2 ngày làm việc.

Dự tho Văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Dự tho Văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh

B11: Xem xét, quyết đnh hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tchức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm

Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Văn bn chấp thuận của Chủ tch UBND

B13: Trả kết quả

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quy tiếp nhận của Sở Ngoại vụ. Chuyên viên của Sở tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Trung tâm; tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Thu lại Mẫu số 01

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

 

 

 

 

 

 

 

2. Thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

Tổng thời gian giải quyết:

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ: 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 08 ngày làm việc;

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ làm thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 08 ngày làm việc;

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Sở Ngoại vụ làm thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải ly ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 08 ngày làm việc. Thời hạn UBND tỉnh trình Thủ tướng ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến tchức.

a. Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền của SNgoại vụ:

Sơ đồ các bước thực hiện

Ni dung công vic

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Nhập dliệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử

Tổ chức, cá nhân, công chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện t) về Sở Ngoại vụ xử lý

Công chức tại Trung tâm bàn giao HS giấy cho Bưu điện chuyển

02 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý hồ

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phân công Trưởng Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04)

- Trên phần mềm

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

02 giờ làm việc

Hồ sơ

Trưởng phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí phân công cho chuyên viên xử lý

Trưởng Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí

02 giờ làm việc

B4: Thực hiện xử lý, thẩm định

Chuyên viên Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành (đối với các hsơ đơn giản)

Chuyên viên Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí

2 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo văn bản lãnh đạo Sở cho phép tổ chức Hội nghị hội thảo quốc tế (HNHTQT)

- Văn bản liên quan (nếu có)

Trường hợp hồ sơ phức tạp, cn xác minh, Sở Ngoại vụ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thực hiện thẩm định

04 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Văn bản của các cơ quan được lấy ý kiến

B5: Trình Trưng Phòng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí xem xét, chuyn trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí

1/2 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo văn bản tham mưu lãnh đạo Sở

- Văn bản của các cơ quan được lấy ý kiến và các văn bản khác liên quan (nếu có)

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

1/2 ngày làm việc

B6: Gửi hồ sơ cho Trung tâm

Chuyn toàn bộ hồ sơ và văn bản tham mưu (giấy, điện t) cho Văn thư Sđể chuyn cho Trung tâm

Văn thư Sở

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Văn bản cấp phép của lãnh đạo Sở

B7: Trả kết quả

Chuyên viên của Stại Trung tâm trả kết quả cho tchức, cá nhân

Công chức tại Trung tâm

Trong gi hành chính

Thu lại Mẫu số 01

b. Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

Sơ đồ các bước thực hin

Nội dung công việc

Đơn vị/ngưi thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quthực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phn mềm

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử

Tchức, cá nhân, công chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện t) v SNgoại vụ xử lý

Công chức tại Trung tâm bàn giao HS giấy cho Bưu điện chuyển

02 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xlý hồ sơ

Lãnh đạo SNgoại vụ phân công Trưởng Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04)

- Trên phần mềm

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

02 giờ làm việc

Hồ sơ

Trưởng Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí phân công cho chuyên viên xử lý

Trưng Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí phân công cho chuyên viên xử lý

02 giờ làm việc

B4: Thực hiện xử lý, thẩm đnh

Chuyên viên Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành (đối với các hồ sơ đơn giản)

Chuyên viên Phòng Lễ Tân - Lãnh sự - Báo chí

1,5 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo văn bản tham mưu Chtịch UBND tỉnh cho phép tổ chức HNHTQT

- Văn bản liên quan (nếu có)

Trường hợp hồ sơ phức tạp cần xác minh. Sở Ngoại vụ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thực hiện thẩm định

03 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Văn bản của các cơ quan được lấy ý kiến

B5: Trình Trưởng Phòng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Trưng Phòng Ltân - Lãnh sự - Báo chí xem xét, chuyển trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

- Văn bản của các cơ quan được lấy ý kiến và các văn bản khác liên quan (nếu có)

Lãnh đạo SNgoại vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

02 giờ làm việc

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Chuyển toàn bộ hồ sơ và văn bản tham mưu (giấy, điện tử) cho Văn thư Sở để chuyển cho Trung tâm

Văn thư S

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

- Văn bản của các cơ quan được lấy ý kiến và các văn bn khác liên quan (nếu có)

Tiếp nhận, luân chuyển và xử hồ sơ liên thông ti Văn phòng UBND tnh

B7: Tiếp nhận hsơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyn về lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh x

Trung tâm

02 giờ làm việc

- Toàn bộ hồ sơ và văn bản tham mưu của Sở Ngoại vụ

- Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý h

Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh phân công xử lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Phiếu chuyn

B9: Xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính tham mưu xử lý

Phòng Nội chính

1/2 ngày làm việc.

Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tnh cho phép tổ chức HNHTQT

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

B11: Xem xét, quyết định hồ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép tổ chức HNHTQT

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ

- Chuyển kết qugiải quyết cho Trung tâm

Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh

B13: Trả kết quả

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở Ngoại vụ. Chuyên viên của Sở tại Trung tâm tr kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Trung tâm; tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

- Thu li Mẫu số 01

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được y quyền)

 

 

 

 

 

 

 

c. Trường hp h sơ thuộc thẩm quyền của Thủ tưng Chính phủ

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hin

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử

Tổ chức, cá nhân, công chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 02

- Mẫu số 04

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Ngoại vụ xử lý

Công chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

02 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phân công cho Trưởng Phòng Lễ tân

- Lãnh sự - Báo chí xử lý.

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04).

- Trên phần mềm.

Lãnh đạo SNgoại vụ

02 giờ làm việc

Hồ sơ

Trưởng phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí xử lý phân công cho chuyên viên xử lý.

Trưởng phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí

02 giờ làm việc

Hồ sơ

B4: Thực hiện thẩm định, xử lý

Chuyên viên Phòng Llân - Lãnh sự - Báo chí tham mưu xử lý i với các hồ sơ đơn giản)

Chuyên viên Phòng Ltân - Lãnh sự - Báo chí

1,5 ngày làm việc

- Hồ sơ.

- Dự thảo Văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức HNHTQT.

- Văn bản liên quan (nếu có).

Trường hợp hồ sơ phức tạp cần xác minh, Sở Ngoại vụ lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

04 ngày làm việc

- Hồ sơ.

- Văn bản của các cơ quan được lấy ý kiến.

B5: Trình Trưởng Phòng và lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí xem xét, chuyn trình Lãnh đạo Sở

Trưởng Phòng Lãnh sự - L tân - Báo chí

02 giờ làm việc

- H

- Dự thảo Văn bản tham mưu của Chủ tịch UBND tỉnh

- Văn bản của các cơ quan được lấy ý kiến và các văn bản khác liên quan (nếu có).

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo SNgoại vụ

02 giờ làm việc

B6: Gi hồ sơ cho Trung tâm

Chuyn toàn bộ hồ sơ và văn bản tham mưu (giấy, điện tử) cho Văn thư Sđể chuyn cho Trung tâm

Văn thư SNgoại vụ

02 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo Văn bản tham mưu của Chủ tịch UBND tnh.

- Văn bản của các cơ quan được lấy ý kiến và các văn bản khác liên quan (nếu có).

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tnh

B7: Tiếp nhận hsơ tại trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Trung tâm

02 giờ làm việc

- H sơ và văn bản tham mưu của Sở Ngoại vụ.

- Phiếu chuyn

B8: Phân công xử

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công x lý hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh

02 gilàm việc

Phiếu chuyển

B9: Xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính tham mưu

Phòng Nội chính

1/2 ngày làm việc

Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

B11: Xem xét, quyết định hồ sơ

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét

Chủ tịch UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh

B12: Phát hành kết quả gii quyết

Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, phát hành văn bản, chuyn toàn bộ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

- Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh

- Hồ sơ gồm: Ý kiến của Bộ Ngoại giao, Tờ trình kèm theo Đề án tổ chức trình Thtướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp nhận kết quả từ Thtướng Chính ph

B13: Nhận văn bản trả li từ Chính phủ

Phòng Hành chính - Tổ chức nhận kết quả chuyn Lãnh đạo Văn phòng phân công Trưởng Phòng Nội chính giải quyết

Phòng Hành chính - Tổ chức; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ vviệc tổ chức HNHTQT.

B14: Phát hành kết quả

Phòng Nội chính hoàn thiện hồ sơ

Phòng Nội chính

01 ngày làm việc

Văn bản của Thtướng Chính phủ về việc tổ chức HNHTQT.

B17: Trả kết qu

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở Ngoại vụ. Chuyên viên của Stại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Trung tâm; tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thủ tục thm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án phi chính phủ nưc ngoài

Tng thời gian giải quyết:

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với trường hợp cần xác minh hồ sơ hoặc cần lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Sơ đồ các bước thực hin

Nội dung công việc

Đơn vị/ngưi thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thc hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử

Tchức, cá nhân, công chức tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

B2: Chuyn hồ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về SNgoại vụ xử lý

Công chức tại Trung tâm bàn giao HS giấy cho Bưu điện chuyn

02 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

B3: Phân công xử lý h

Lãnh đạo SNgoại vụ phân công Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04)

- Trên phần mềm

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

02 giờ làm việc

Hồ sơ

Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế phân công cho chuyên viên xử lý

Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế

02 giờ làm việc

B4: Thực hiện xử lý, thẩm định

Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế kiểm tra, tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành (đối với hồ sơ đơn gin)

Chuyên viên Phòng Hp tác quốc tế

04 giờ làm việc

- H sơ.

- Báo cáo thẩm định

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

- Phiếu trình giải quyết công việc.

Đối với hsơ phức tạp, Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thực hiện thẩm định

07 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Văn bản lấy ý kiến

B5: Trình Trưởng Phòng và lãnh đạo S phê duyt

Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế xem xét, chuyn trình Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng

01 giờ làm việc

- Hồ sơ.

- Báo cáo thẩm định

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phiếu trình giải quyết công việc

- Văn bản các cơ quan được lấy ý kiến (nếu có)

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ xem xét, phê duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo SNgoại vụ

01 giờ làm việc

B6: Gửi hồ sơ liên thông

Chuyển toàn bộ hồ sơ và văn bản tham mưu (giấy, điện tử) cho Văn thư Sở đchuyển cho Trung tâm

Văn thư S

02 giờ làm việc

Toàn bộ hồ sơ và văn bản tham mưu của Sở Ngoại vụ

Tiếp nhận, luân chuyển và xử hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Trung tâm

01 giờ làm việc

- Toàn bộ hồ sơ và văn bản tham mưu của SNgoại vụ

- Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xlý hồ sơ

Văn phòng UBND tnh

02 giờ làm việc

Phiếu chuyển

B9: Xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính tham mưu xử lý

Phòng Nội chính

02 giờ làm việc.

Dự thảo Quyết định của Chủ tch UBND tỉnh phê duyệt chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Đối với hồ sơ phức tạp: 03 ngày làm việc

B10: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Văn phòng UBND tnh.

01 giờ làm việc

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Đi với hồ sơ phức tạp: 1/2 ngày làm việc

B11: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 giờ làm việc

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chương trình, dự án PCPNN

Đối với h sơ phc tạp: 01 ngày làm việc

B12: Phát hành kết quả gii quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ

- Chuyn kết quả giải quyết cho Trung tâm

Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

B13: Trả kết quả

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quy tiếp nhận của Sở Ngoại vụ. Chuyên viên của Sở tại Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Trung tâm; tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1824/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đối ngoại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152