Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1816/QĐ-CTUBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 1816/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 27/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1816/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI, QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ vkiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sa đi, bổ sung mt sđiều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 643/QĐ-BTP ngày 05/5/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; số 654/QĐ-BTP ngày 10/5/2017 về việc công bthủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 510/TTr-STP ngày 15/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng qun lý của Sở Tư pháp (theo Phụ lục I) và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (theo Phụ lục II).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc STư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ch tch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
;
-
UBND các huyện, thành phố (Sao gửi UBND các xã, phường, thị trấn);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo t
nh;
- Lưu: VT, CVNCHào.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI, QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1816/QĐ-CTUBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

Các TTHC đã được công bố tại Quyết định số 419/QĐ-CTUBND ngày 19/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

STT

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành cấp tỉnh

 

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

2

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

3

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

II. Thủ tục hành chính cấp xã

UBND cấp xã

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

3

Đăng ký nuôi con nuôi thực tế

II. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

Các TTHC trong lĩnh vực quốc tịch đã được công bố tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

STT

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Cấp Giấy chứng nhận có Quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

2

Nhập Quốc tịch Việt Nam

3

Cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

4

Thôi quốc tịch Việt Nam

5

Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam

6

Trở lại quốc tịch Việt Nam

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI VÀ QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1816/QĐ-CTUBND ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tnước ngoài

Sở Tư pháp

2

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

B

Thủ tục hành chính cấp xã

 

1

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

UBND cấp xã

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

II. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

 

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục thông báo có quốc tch nước ngoài

Sở Tư pháp

2

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

3

Thủ tục nhập quốc tch Việt Nam

4

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

5

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

6

Thủ tục cấp Giy xác nhận có quốc tch Việt Nam ở trong nước

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung cụ thể và danh mục từng thủ tục hành chính, STư pháp tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư s05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của B Tư pháp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1816/QĐ-CTUBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117