Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2020 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1808/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 07/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, CƠ SỞ Y TẾ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 520/TTr-SYT ngày 31/3/2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1309/TTr-SNV ngày 24/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- CPVP; Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, CƠ SỞ Y TẾ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế (sau đây gọi chung là đơn vị), các tổ chức bên trong thuộc đơn vị do cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

b) Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị; Trưởng, Phó Trưởng khoa, phòng; Trưởng, Phó Trưởng Trạm Y tế và Điều dưỡng trưởng khoa các đơn vị.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục.

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của Sở Y tế; đơn vị; khoa, phòng, Trạm Y tế theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải căn cứ vào phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, sở trường công tác của công chức, viên chức.

4. Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không được bổ nhiệm lại, từ chức hoặc miễn nhiệm được bố trí vào vị trí việc làm khác theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được thôi việc, nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chưa được cấp có thẩm quyền quyết định cho từ chức hoặc miễn nhiệm vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

5. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

6. Số lượng cấp phó đơn vị, khoa, phòng, trạm y tế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là người được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ có thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định.

2. Đơn vị “thuộc” là đơn vị không có tư cách pháp nhân. Đơn vị “trực thuộc” là đơn vị có tư cách pháp nhân.

3. Cấp có thẩm quyền là tổ chức hoặc người đứng đầu được giao quyền quyết định và quản lý đối với chức vụ, chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 4. Trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm

1. Người đứng đầu, các thành viên cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đề xuất nhân sự và nhận xét, đánh giá công chức, viên chức được đề xuất. Nếu người được giới thiệu là công chức, viên chức công tác trong cơ quan thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Đối với nhân sự từ nơi khác thì phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên.

2. Cá nhân, tập thể đề xuất bổ nhiệm; cơ quan thẩm định; tập thể quyết định về cán bộ theo thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về đề nghị, thẩm định, quyết định của mình. Cụ thể:

a) Cá nhân, tập thể đề xuất: Chịu trách nhiệm chính trước cấp có thẩm quyền về nhận xét, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu, khuyết điểm; kê khai tài sản, thu nhập ... và ý kiến đề xuất quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng công chức, viên chức.

b) Cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ và các cơ quan liên quan: Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, đề xuất nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

c) Tập thể quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình về công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật.

3. Trường hợp người đứng đầu cơ quan và tập thể lãnh đạo có ý kiến khác nhau thì cần báo cáo đầy đủ bằng văn bản lên cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Trường hợp tập thể lãnh đạo giới thiệu 2 người có số phiếu ngang nhau thì việc chọn nhân sự do người đứng đầu giới thiệu để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

Điều 5. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức

1. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị; Trưởng, Phó Trưởng khoa phòng và tương đương thuộc đơn vị; Trưởng trạm, Phó Trưởng trạm y tế thực hiện theo phân cấp của các quy định hiện hành.

2. Đối với các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố thì trước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải có ý kiến hiệp y của cấp ủy cùng cấp trước khi quyết định.

Đối với Trưởng, Phó Trưởng Trạm y tế xã, phường, thị trấn thì trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải có ý kiến hiệp y của Đảng ủy xã, phường, thị trấn đó.

Chương II

BỔ NHIỆM

Mục 1. BỔ NHIỆM LẦN ĐẦU

Điều 6. Điều kiện bổ nhiệm

1. Đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; không vi phạm quy định về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

2. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất, thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương với chức danh bổ nhiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) theo quy định hiện hành.

4. Có lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật.

5. Phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm.

6. Công chức, viên chức bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 01 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng 01 năm kể từ ngày có quyết định, không bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.

Công chức, viên chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch mới; chưa xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn.

7. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Tiêu chuẩn chung

1. Về chính trị tư tưởng: trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

3. Về năng lực và uy tín: có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

4. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm (60 tháng), tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Công chức, viên chức được bố trí vị trí công tác khác, được bổ nhiệm chức vụ mới thì đương nhiên thôi giữ các chức vụ đang đảm nhiệm. Thời gian được giao nhiệm vụ quyền hoặc phụ trách đơn vị, nếu được bổ nhiệm thì không tính vào thời hạn bổ nhiệm chức vụ cấp trưởng của đơn vị đó.

Điều 8. Tiêu chuẩn cụ thể các chức danh

1. Giám đốc

a) Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên; tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tương đương đối với đơn vị hạng I, hạng đặc biệt.

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc chuyên khoa cấp I Y tế công cộng hoặc tương đương trở lên; tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc chuyên khoa cấp II Y tế công cộng hoặc tương đương trở lên đối với đơn vị hạng I, hạng đặc biệt.

Đối với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên một trong các chuyên ngành: Dược sĩ, Sinh học, Hoá học, kiểm nghiệm thực phẩm...

Đối với Trung tâm Giám định Pháp Y: là Giám định viên pháp y.

b) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương trở lên.

c) Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.

d) Có chứng chỉ quản lý bệnh viện hoặc quản lý y tế hoặc bồi dưỡng cán bộ quản lý đơn vị do Bộ Y tế quy định.

e) Kinh nghiệm trong công tác, quản lý: đã giữ chức vụ quản lý cấp phó đơn vị hoặc tương đương từ đủ 36 tháng trở lên.

2. Phó Giám đốc

a) Trình độ chuyên môn:

- Phụ trách chuyên môn: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên; tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tương đương đối với đơn vị hạng I, hạng đặc biệt. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp I Y tế công cộng hoặc tương đương trở lên; tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên khoa cấp II Y tế công cộng hoặc tương đương trở lên đối với đơn vị hạng I, hạng đặc biệt.

Đối với Phó Giám đốc phụ trách công tác y tế dự phòng, dân số tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp I Y tế công cộng, chuyên khoa cấp I các chuyên ngành Y tế - Dân số hoặc tương đương trở lên.

Đối với Trung tâm Y tế các huyện miền núi, nếu tốt nghiệp bác sĩ nhưng chưa tốt nghiệp sau đại học, có năng lực, chiều hướng phát triển tốt và được sự tín nhiệm của tập thể cấp ủy, cơ quan, đoàn thể nơi công tác... thì trình cấp có thẩm quyền xem xét Quyết định.

Đối với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên một trong các chuyên ngành: dược sĩ, Sinh học, Hoá học, kiểm nghiệm thực phẩm...

Đối với Trung tâm Giám định Pháp Y: là Giám định viên pháp y.

- Phụ trách kinh tế: tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối ngành kinh tế; đại học khác phải có chứng chỉ quản lý kinh tế - tài chính (thời gian học từ 6 tháng trở lên).

b) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương trở lên.

c) Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trường hợp đặc biệt nổi trội, có năng lực, chiều hướng phát triển tốt và được sự tín nhiệm của tập thể cấp ủy, cơ quan, đoàn thể nơi công tác,... thì các đơn vị xem xét, chịu trách nhiệm và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

d) Có chứng chỉ quản lý bệnh viện hoặc quản lý y tế hoặc bồi dưỡng cán bộ quản lý đơn vị do Bộ Y tế quy định.

e) Kinh nghiệm trong công tác, quản lý: đã giữ chức vụ quản lý khoa, phòng và tương đương trở lên ít nhất 36 tháng.

3. Trưởng khoa, phòng

a) Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực, công việc đảm nhiệm; đối với đơn vị hạng I, hạng đặc biệt có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II trở lên.

Đối với khoa lâm sàng tại các đơn vị hạng II trở lên: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên.

b) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương trở lên.

c) Có chứng chỉ quản lý bệnh viện hoặc quản lý y tế hoặc bồi dưỡng cán bộ quản lý do Bộ Y tế quy định.

d) Kinh nghiệm trong công tác, quản lý: đã giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, phòng và tương đương trở lên ít nhất 24 tháng.

4. Phó Trưởng khoa, phòng và Điều dưỡng (Hộ sinh, Kỹ thuật viên) trưởng khoa

a) Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực, công việc đảm nhiệm.

Đối với Phó Trưởng khoa tại các khoa lâm sàng các đơn vị hạng II trở lên: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên.

b) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương trở lên.

c) Kinh nghiệm trong công tác, quản lý: viên chức được bổ nhiệm vào cấp Phó Trưởng khoa, phòng và Điều dưỡng (Hộ sinh, Kỹ thuật viên) trưởng khoa thuộc các đơn vị phải có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn từ đủ 36 tháng trở lên kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng viên chức hoặc ký hợp đồng làm việc.

5. Trưởng, Phó Trưởng Trạm Y tế:

a) Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Y, Dược trở lên.

b) Đối với Trưởng Trạm y tế phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế hoặc quản lý dành cho Trưởng Trạm y tế.

Điều 9. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm

1. Xin chủ trương bổ nhiệm:

Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí chức danh và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cùng cấp về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức danh đề nghị bổ nhiệm, lập tờ trình trình cấp có thẩm quyền.

2. Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ

Sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, chậm nhất trong thời gian 15 ngày làm việc, cơ quan, đơn vị tiến hành quy trình bổ nhiệm nhân sự theo các bước như sau:

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1)

Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nguồn cán bộ trong quy hoạch, người đứng đầu, các thành viên lãnh đạo cơ quan, đơn vị và bộ phận tham mưu về công tác cán bộ thảo luận, đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

Thành phần: Tập thể Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì.

b) Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng”

Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự và các công việc liên quan (chú ý tiêu chuẩn cán bộ phải đảm bảo theo quy định hiện hành và các quy định tại Hướng dẫn này).

Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu đã được thống nhất, tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín; mỗi Thành viên chỉ giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong danh sách quy hoạch.

Thành phần: tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cấp ủy cùng cấp.

Nguyên tắc lựa chọn: người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có ai đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này).

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2)

Căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị mình và khả năng đáp ứng của công chức, viên chức; trên cơ sở kết quả chọn nhân sự ở bước 2, tập thể lãnh đạo thảo luận và giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc lựa chọn: mỗi Thành viên chỉ giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” lựa chọn giới thiệu tại bước 2 hoặc giới thiệu nhân sự khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có ai đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị này).

Trường hợp nếu kết quả giới thiệu của hội nghị tập thể lãnh đạo khác với kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự của hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” thì báo cáo, giải trình rõ với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành bước tiếp theo.

d) Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt

Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự (được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt). Thành phần: tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Trưởng khoa, phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc; Cấp ủy cùng cấp; Trưởng các đoàn thể cơ quan, đơn vị của nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.

Tổ chức lấy ý kiến tại Hội nghị tập thể viên chức, người lao động tại Trạm Y tế, phòng khám Đa khoa khu vực nơi nhân sự được đề nghị bổ nhiệm đối với trường hợp Trưởng/Phó Trưởng Trạm Y tế, Trưởng/Phó Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực.

Trình tự lấy ý kiến:

Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công chức, viên chức

Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo giới thiệu (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác.

Ghi phiếu lấy ý kiến (bằng phiếu kín), kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này).

đ) Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3)

Tập thể lãnh đạo thảo luận, phân tích kết quả lấy phiếu tại các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); lấy ý kiến của cấp ủy cùng cấp về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm. Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị này).

Thành phần: Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Nguyên tắc lựa chọn: người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp tập thể lãnh đạo giới thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỷ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu quyết định.

Căn cứ kết quả biểu quyết giới thiệu nhân sự của tập thể lãnh đạo, lập tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí chức danh và quy hoạch cán bộ tiến hành các bước sau:

a) Gặp công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi ý kiến về yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

b) Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cùng cấp nơi công chức, viên chức đang công tác về chủ trương điều động; lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đối với nhân sự; xác minh lý lịch của công chức, viên chức.

c) Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị tiếp nhận công chức, viên chức về dự kiến điều động, bổ nhiệm.

d) Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận thảo luận, nhận xét, đánh giá và có ý kiến bằng văn bản.

đ) Xem xét, bổ nhiệm hoặc lập tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm.

Điều 10. Hồ sơ bổ nhiệm

1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

2. Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành (Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ) do cá nhân tự khai được cơ quan chức năng xác minh;

3. Bản sao các văn bằng chứng chỉ (có công chứng) về chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ … của cá nhân;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;

5. Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành;

6. Tự nhận xét đánh giá của cá nhân;

7. Nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi công tác đối với cá nhân (đối với nhân sự là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam);

8. Nhận xét đánh giá của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác đối với cá nhân. Cần ghi rõ nhận xét, đánh giá xếp loại cuối năm của nhân sự trong 3 năm liên tục gần nhất;

9. Nhận xét đánh giá của cấp ủy (đối với nhân sự là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam) hoặc thôn, khối phố (đối với nhân sự chưa là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam) nơi cá nhân cư trú;

10. Biên bản tổng hợp của các hội nghị được tiến hành lấy ý kiến;

11. Tóm tắt quá trình công tác của cá nhân;

Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương cần có:

12. Kết luận thẩm tra về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhân sự là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam);

13. Văn bản hiệp y bổ nhiệm cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (đối với các đơn vị đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố).

Đối với Trưởng, Phó Trưởng Trạm Y tế cần có văn bản hiệp y bổ nhiệm cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, thị trấn (nơi Trạm Y tế đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn đó).

Mục 2. BỔ NHIỆM LẠI

Điều 11. Yêu cầu đối với việc bổ nhiệm lại

1. Khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định, phải xem xét có hay không bổ nhiệm lại.

Những công chức, viên chức sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như: Sức khoẻ không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước... thì các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm.

2. Việc bổ nhiệm lại phải được tiến hành từng bước, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 12. Điều kiện xem xét bổ nhiệm lại

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ và tại thời điểm bổ nhiệm lại phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định hiện hành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới;

2. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

3. Đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cũ.

Điều 13. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại

1. Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm thì cấp đó thực hiện việc bổ nhiệm lại (hoặc thực hiện theo thẩm quyền quy định về phân cấp quản lý).

2. Những trường hợp xét thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

3. Việc bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tính đến tuổi nghỉ hưu không còn đủ thời gian công tác 05 năm, cụ thể như sau:

a) Đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý còn từ 02 năm (24 tháng) công tác trở lên, thì phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo đúng quy định.

b) Trường hợp còn dưới 02 năm (24 tháng) công tác thì người đúng đầu và tập thể lãnh đạo thảo luận, xem xét, nếu công chức, viên chức còn sức khoẻ, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì thống nhất biểu quyết (bằng phiếu kín), lập tờ trình gửi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.

4. Công chức, viên chức đến thời điểm bổ nhiệm lại nhưng đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên thì cấp có thẩm quyền cần phải căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, sự phấn đấu, rèn luyện từ khi bị thi hành kỷ luật đến thời điểm bổ nhiệm lại để xem xét tiếp tục bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

5. Công chức, viên chức không được bổ nhiệm lại được xem xét bố trí công tác khác.

Điều 14. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại

1. Trước khi hết thời hạn bổ nhiệm lại 90 ngày (tính theo ngày quyết định bổ nhiệm trước đó có hiệu lực thi hành), bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc trình cấp có thẩm quyền tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại.

2. Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ, gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo tự nhận xét, đánh giá của công chức, viên chức; lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.

4. Tập thể cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín) đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại.

5. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng công chức, viên chức nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến có bổ nhiệm lại hay không.

6. Tập thể lãnh đạo thảo luận, xem xét, bỏ phiếu kín quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ. Công chức, viên chức được trên 50% số người được triệu tập ở các hội nghị đồng ý thì trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm lại; trường hợp dưới 50% đồng ý thì báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Điều 15. Hồ sơ bổ nhiệm lại

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý như quy định tại Điều 10 Quy định này.

Chương III

ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM

Điều 16. Điều động, luân chuyển

1. Điều động:

Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, viên chức; cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều động công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và thực hiện quy trình, thủ tục điều động, bổ nhiệm như đối với nguồn nhân sự từ nơi khác đến.

2. Luân chuyển:

a) Luân chuyển chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn.

b) Việc luân chuyển được thực hiện theo đề án, kế hoạch luân chuyển đã được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điều 17. Từ chức

1. Công chức, viên chức được từ chức trong các trường hợp sau:

a) Tự nguyện từ chức hoặc chủ động đề nghị từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý.

b) Bản thân nhận thấy không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao hoặc nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình.

c) Có nguyện vọng từ chức vì các lý do cá nhân khác.

2. Quy trình xem xét từ chức:

a) Cá nhân có đơn xin từ chức trình bày lý do, nguyện vọng gửi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (qua phòng Tổ chức cán bộ hoặc Tổ chức - Hành chính).

b) Sau khi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với công chức, viên chức có đơn xin từ chức, Thủ trưởng đơn vị thông qua cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, xem xét. Sau khi thống nhất, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho từ chức.

3. Hồ sơ từ chức:

a) Đơn xin từ chức;

b) Biên bản họp giữa Cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

c) Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền đề nghị cho từ chức (đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền Thủ trưởng cơ quan, đơn vị).

Điều 18. Miễn nhiệm

1. Công chức, viên chức được miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không đủ sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo, quản lý nhưng bản thân không làm đơn xin từ chức.

b) Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

c) Không đủ năng lực, uy tín để quản lý, điều hành. d) Vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Quy trình xem xét miễn nhiệm:

a) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ hoặc Tổ chức - Hành chính căn cứ vào các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này lập tờ trình, trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xem xét việc miễn nhiệm.

b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp giữa Cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, đánh giá, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín. Nếu có trên 50% thành viên cuộc họp đồng ý miễn nhiệm thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm.

3. Hồ sơ miễn nhiệm:

a) Tờ trình đề nghị việc miễn nhiệm;

b) Các tài liệu có liên quan (nếu có); giấy chứng nhận sức khoẻ; kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc kết quả xác minh lý lịch (nếu có);

c) Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức;

d) Bản nhận xét đánh giá công chức, viên chức trong thời gian giữ chức vụ;

đ) Biên bản họp giữa cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy định này và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thực hiện Quy định định này; căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục thực hiện tại Quy định này hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong toàn ngành.

3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế triển khai thực hiện Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị đề xuất, góp ý bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ, Sở Y tế để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2020 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


109

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217