Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2017 về tổ chức lại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1772/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 17/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ, TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 927/TTr-SKH&CN ngày 14 tháng 10 năm 2016; Tờ trình số 189/TTr-SKH&CN ngày 03 tháng 3 năm 2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 243/TTr-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2017; Tờ trình số 446/TTr-SNV ngày 6 tháng 3 năm 2017 về tổ chức lại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Tên gọi, trụ sở và địa chỉ giao dịch sau khi hợp nhất:

- Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Tên giao dịch tiếng Anh: Science and Technology Progress Application Center.

- Tên viết tắt: HATEC

- Trụ sở:

Trụ sở 1: Lô nghiên cứu và triển khai RD, đường C*, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Trụ sở 2: Tầng 1, 2 nhà A4, Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tài chính của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sau khi tổ chức lại:

a. Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ chuyển giao công nghệ, phục vụ quản lý nhà nước và ứng dụng vào đời sống và bảo vệ môi trường;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hoàn thiện sản phẩm từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;

- Tổ chức sản xuất, chế tạo thử nghiệm, hoàn thiện các sản phẩm công nghệ cao cho các tổ chức và doanh nghiệp;

- Tổ chức thực hiện ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp, tổ chức hội nghị, hội thảo, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đời sống;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triến công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn;

- Giám định công nghệ, dây chuyền máy móc - thiết bị, các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, xuất khẩu; đánh giá giám sát công nghệ và các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước về công nghệ - chuyển giao công nghệ;

- Dịch vụ tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về khoa học công nghệ, quản lý khoa học công nghệ và ươm tạo công nghệ;

- Dịch vụ đo kiểm tra, phân tích thử nghiệm, lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá tác động môi trường (ĐTM);

- Xây dựng các tiêu chuẩn giải pháp và thực hiện dịch vụ tiết kiệm năng lượng và kiểm toán năng lượng;

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ - an toàn bức xạ và hạt nhân;.

- Tư vấn, giám sát, thi công, lập dự án, thiết kế công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tự động hóa, cơ khí và các công trình điện dân dụng, công nghiệp, hệ thống điện năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp và hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường,...);

- Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giới thiệu, quảng bá, hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật tới cán bộ kỹ thuật, các tổ chức và doanh nghiệp;

- Điều tra, nghiên cứu, đánh giá độ phì nhiêu và tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Dịch vụ phân tích, nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng các loại phân bón, chất điều hoà sinh trưởng, các chế phẩm cải tạo đất và hệ thống canh tác phù hợp;

- Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phân bón, các vi lượng, chất điều hoà sinh trưởng, các chế phẩm cải tạo đất;

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo các trang thiết bị trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm;

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm và thiết bị trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm và các hoạt động kinh doanh thương mại khác trong khuôn khổ pháp luật cho phép;

- Tổ chức nghiên cứu sản xuất các sản phẩm công nghệ mới phục vụ dân dụng và công nghiệp;

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Dịch vụ hóa phân tích, thử nghiệm trong các lĩnh vực hóa môi trường, hóa hữu cơ, vô cơ, dầu khí và công nghệ xử lý ô nhiễm;

- Tư vấn đầu tư xây dựng cho các dự án, công trình (lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi; báo cáo kinh tế kỹ thuật; báo cáo đầu tư; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lựa chọn nhà thầu; chủ trì thực hiện, thiết kế, giám sát thi công các dự án, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi quy mô vừa và nhỏ) theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của thành phố

c. Cơ chế tài chính

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm cho thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

a. Ban Giám đốc: Gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

b. Các phòng và tương đương:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Phân tích và giám định công nghệ;

- Phòng Nghiên cứu và ươm tạo công nghệ;

- Phòng Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

4. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là biên chế sự nghiệp trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ được UBND Thành phố phân bổ hàng năm.

Trước mắt, biên chế của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sau khi tổ chức lại là 63 người (viên chức: 50 người, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 13 người), gồm tổng số biên chế đã được UBND Thành phố giao cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm.

Điều 2. Hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thành Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo nguyên tắc nguyên trạng:

- Toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản, vật tư, máy móc, trang thiết bị Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Công chức, viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ tài liệu có liên quan đến công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Việc sáp nhập phải đảm bảo không để thất thoát tài sản của Nhà nước, tập thể, đảm bảo quyền lợi của người lao động và duy trì hoạt động bình thường của đơn vị.

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản, tài chính, trang thiết bị của đơn vị trước thời điểm sáp nhập.

- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sau khi tổ chức lại có trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai Quyết định và theo dõi trong quá trình hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thống kê tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính hiện đang quản lý, các khoản công nợ, lập danh sách, hồ sơ tài liệu công chức, viên chức và lao động hợp đồng của đơn vị, chuyển sang Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ quản lý.

- Chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiếp nhận bàn giao nguyên trạng từ Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm; căn cứ vào điều kiện tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, bố trí cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm theo đúng quy định.

3. Giám đốc Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thực hiện các nội dung có liên quan đến việc bàn giao tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2017 cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo quy định.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn vốn đầu tư phát triển Trung tâm theo kế hoạch hoạt động trong những năm tiếp theo.

5. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm:

- Tổng hợp, thống kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các chứng từ, hồ sơ tài liệu có liên quan; lập danh sách cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng để tiến hành thủ tục chuyển giao nguyên trạng về Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Làm việc với Công an thành phố Hà Nội để tiến hành thủ tục thu hồi con dấu của Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm đúng quy định.

6. Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

- Tiếp nhận toàn bộ tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các chứng từ, hồ sơ tài liệu có liên quan; cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ cán bộ từ Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm chuyển sang.

- Bố trí công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các phòng, xưởng của đơn vị theo tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và phù hợp với năng lực cá nhân.

7. Các cơ quan, đơn vị được nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời hạn 30 ngày kể từ Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm; Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Quyết định số 5700/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu - Chuyển giao công nghệ và Phân tích thành Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ; và các quy định trước đây trái với quy định của Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBNDTP Ngô Văn Quý;
- VP UBNDTP: PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công;
KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, SNV (06 bản).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2017 về tổ chức lại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


797
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177