Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1700/QĐ-BNN-PC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1700/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 128/2005/NĐ-CP NGÀY 11/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành xây dựng văn bản QPPL;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản. Danh sách thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Tổ biên tập

1. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập được thực hiện theo quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Ban soạn thảo có trách nhiệm chỉ đạo Tổ biên tập thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO

XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 128/2005/NĐ-CP NGÀY 11/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUỶ SẢN

(Kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BNN-PC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1. Ông Nguyễn Việt Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban;

3. Ông Lữ Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

4. Ông Lưu Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ NLTS, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

6. Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

7. Bà Trần Bích Nga, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm, thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

8. Ông Đinh Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

9. Ông Bùi Đức Quý, Phó Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

10. Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính, Bộ Tư pháp - Thành viên;

11. Ông Vũ Như Thăng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

13. Ông Lê Thanh Trung, Đại tá, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng - Thành viên;

14. Ông Trần Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên Môi trường - Thành viên;

15. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

16. Ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương - Thành viên./.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP

XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 128/2005/NĐ-CP NGÀY 11/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUỶ SẢN

(Kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BNN-PC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1. Ông Lữ Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT -Tổ trưởng;

2. Ông Lưu Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Tổ phó;

3. Ông Hà Lê, Phó Chánh Văn phòng, Cục Khai thác và Bảo vệ NLTS, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

4. Bà Lê Thị Huệ, Phó phòng Quản lý chất lượng thực phẩm thuỷ sản, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

5. Ông Đỗ Huy Long, Chuyên viên, Thanh tra Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

6. Ông Ngô Quang Tú, Trưởng phòng thuỷ sản, Cục Chế biến thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thu Yến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính - Thành viên;

8. Ông Nông ánh Dương, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Hữu Quân, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải Thành viên;

10. Ông Nguyễn Phúc Bình, Đại Tá, Trưởng phòng pháp chế, Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng - Thành viên;

11. Ông Trương Khánh Toàn, Chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự, hành chính, Bộ Tư pháp - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Ban Pháp chế kiểm tra, Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương - Thành viên;

13. Ông Dương Văn Cường, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thành viên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1700/QĐ-BNN-PC ngày 06/06/2008 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.232

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!