Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1620/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 18/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1620/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa 11;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình tại các Văn bản số 463/XD-TC ngày 10/5/2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác lập Hồ sơ danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác), gồm các thành viên sau đây:

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Vinh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các Tổ phó:

- Ông Nguyễn Thành Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Văn Trịnh, Phổ Trưởng phòng 2, Cục An ninh Nông nghiệp, nông thôn, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an;

- Ông Đỗ Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ quản lý xây dựng cơ bản, Tổng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Các thành viên:

- Ông Đinh Vũ Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Vũ Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Đặng Nhật Tân, Phó Chánh thanh tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chánh văn phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Tâm Sự, Phó Trưởng phòng 5, Cục Tham mưu An ninh 2, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an;

- Ông Vũ Đức Hùng, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Lê Trịnh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 kiêm Giám đốc Trung tâm quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Dương Tiến Chung, Trưởng phòng Phòng quản lý thi công và Chất lượng công trình, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Lê Thanh Hoãn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Huỳnh Hiệp, Phó ban Quản lý Dự án Tả Trạch, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Điều 2. Tổ Công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác lập Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và lập Hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị đưa công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến anh ninh quốc gia theo quy định củạ pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ Công tác do Tổ trưởng phân công. Các thành viên Tổ Công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ Công tác do các Chủ đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi (đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi) lập, thẩm định, phê duyệt dự toán hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật để đảm bảo hoạt động của Tổ Công tác theo Kế hoạch hoạt động tổng thể do Tổ trưởng Tổ Công tác lập, trình Bộ phê duyệt.

Điều 4. Tổ công tác có Bộ phận giúp việc gồm 5 cán bộ được cử từ: Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi và Cục An ninh Nông nghiệp, nông thôn, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an. Danh sách cụ thể do các đơn vị gửi về Cục Quản lý xây dựng công trình để tổng hợp. Nhiệm vụ cụ thể của Bộ phận giúp việc và các thành viên do Tổ trưởng Tổ Công tác giao.

Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình được sử dụng bộ máy, biên chế, phương tiện, trang thiết bị của Cục Quản lý xây dựng công trình giúp việc cho Tổ Công tác theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và các thành viên Tổ Công tác có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Công an;
- TTr Hoàng Văn Thắng;
- Cục An ninh NN, NT, TCAN nội địa, Bộ Công an (để p/h);
- Các Vụ: TCCB, KH, CN&MT; KH; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, TCCB. (30b)

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1620/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/07/2011 thành lập Tổ công tác lập Hồ sơ danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.264

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!