Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1608/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính về biển Sở Tài nguyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số hiệu: 1608/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 16/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1608/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bin và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bin và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2992/TTr-STNMT ngày 21/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 10 quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bãi bỏ 10 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

1. Thủ tục: Công nhận khu vực biển cấp tỉnh, mã thủ tục 1.009481.000.00.00.H06

Thời gian giải quyết: 48 ngày làm việc. Thời gian lấy ý kiến và thời gian kiểm tra thực địa đã tính vào thời gian giải quyết TTHC (Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 26/4/2021).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

1,5

 

0,5

 

1

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Chuyên viên tiến hành xử lý và thẩm định hồ sơ:

Chuyên viên được phân công

4

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 4

Tổ chức lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

 

25

Dư thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

+ Lấy ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan

+ Tổ chức kiểm tra thực địa

 

15

10

Bước 5

Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

 

3

Dự thảo kết quả TTHC

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

2

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 7

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

4

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 8

UBND Tỉnh xem xét, quyết định giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời không giao khu vực biển

UBND tỉnh

4

Quyết định giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời không giao khu vực biển

Bước 9

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

1

Quyết định giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời không giao khu vực biển

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có hên quan theo quy định

- Gửi Quyết định giao khu vực biển đến Cục thuế nơi có hoạt động sử dụng khu vực biển để ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng khu vực biển (trong trường hợp phải nộp tiền sử dụng khu vực biển)

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

- Quyết định giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời không giao khu vực biển

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 48 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục: Giao khu vực biển (cấp tỉnh), mã thủ tục 1.005401.000.00.00.H06

Thời gian giải quyết: 83 ngày làm việc. Thời gian lấy ý kiến và thời gian kiểm tra thực địa đã tính vào thời gian giải quyết TTHC (Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 26/4/2021).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Trực tuyến

+ Qua dịch vụ bưu chính;

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ TTHC

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

1,5


0,5


1

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, chuyên viên tiến hành xử lý và thẩm định hồ sơ

Chuyên viên được phân công

24

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 4

Tổ chức lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

 

25

Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

+ Lấy ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan + Tổ chức kiểm tra thực địa

 

15

10

Bước 5

Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

 

18

Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

2

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 7

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

4

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 8

UBND Tỉnh xem xét, quyết định việc Giao khu vực biển hoặc không Giao khu vực biển.

UBND tỉnh

4

Quyết định Giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời về việc không Giao khu vực biển.

Bước 9

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

1

Quyết định Giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời về việc không Giao khu vực biển.

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh:

- Xác nhận trên phần mềm.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

- Gửi Quyết định giao khu vực biển đến Cục thuế nơi có hoạt động sử dụng khu vực biển để ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng khu vực biển

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

- Quyết định Giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời về việc không Giao khu vực biển

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 83 ngày làm việc Ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Thủ tục: Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh), mã thủ tục 1.004935.000.00.00.H06

Thời gian giải quyết: 68 ngày làm việc. Thời gian lấy ý kiến và thời gian kiểm tra thực địa đã tính vào thời gian giải quyết TTHC (Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 26/4/2021)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ TTHC

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn Lãnh đạo Sở

1,5


0,5


1

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, chuyên viên tiến hành xử lý và thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên được phân công

13

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 4

Tổ chức lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

Chuyên viên được phân công

25

Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

+ Lấy ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan

+ Tổ chức kiểm tra thực địa

 

15


10

Bước 5

Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

Chuyên viên được phân công

14

Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC.

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

2

Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 7

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

4

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 8

UBND Tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn Quyết định giao khu vực biển hoặc không gia hạn Quyết định giao khu vực biển.

UBND tỉnh

4

Quyết định Giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời về việc không gia hạn Quyết định giao khu vực biển.

Bước 9

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

 

Quyết định Giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời về việc không gia hạn Quyết định giao khu vực biển

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh:

- Xác nhận trên phần mềm.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định

- Gửi Quyết định giao khu vực biển đến Cục thuế nơi có hoạt động sử dụng khu vực biển để ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng khu vực biển.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

- Quyết định Giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời về việc không gia hạn Quyết định giao khu vực biển

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 68 ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Thủ tục: Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh), mã thủ tục 1.005399.000.00.00.H06

Thời gian giải quyết: 58 ngày làm việc. Thời gian lấy ý kiến và thời gian kiểm tra thực địa đã tính vào thời gian giải quyết TTHC (Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 26/4/2021).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

 

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

1,5


0,5


1

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, chuyên viên tiến hành xử lý và thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên được phân công

10

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 4

Tổ chức lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

Chuyên viên được phân công

25

Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

+ Lấy ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan

+ Tchức kiểm tra thực địa

15


10

Bước 5

Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ LTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

Chuyên viên được phân công

7

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

2

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 7

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

4

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 8

UBND Tỉnh xem xét, quyết định cho phép trả lại khu vực biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc Giao khu vực biển trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển.

UBND tỉnh

4

Quyết định cho phép trả lại khu vực biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc Quyết định giao khu vực biển trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển

Bước 9

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

1

Quyết định cho phép trả lại khu vực biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc Quyết định giao khu vực biển trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh:

- Xác nhận trên phần mềm.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định

- Gửi Quyết định cho phép trả lại khu vực biển đến Cục thuế nơi có khu vực biển được trả lại để xác định và thông báo số tiền sử dụng biển được hoàn trả (nếu có), các khoản nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

- Quyết định cho phép trả lại khu vực biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc Quyết định giao khu vực biển trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 58 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh), mã thủ tục 1.005400.000.00.00.H06

Thời gian giải quyết: 68 ngày làm việc. Thời gian lấy ý kiến và thời gian kiểm tra thực địa đã tính vào thời gian giải quyết TTHC (Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 26/4/2021).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Hồ sơ TTHC

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

1,5

 

0,5

 

1

 

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, chuyên viên tiến hành xử lý và thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên được phân công

15

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 4

Tổ chức lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

Chuyên viên được phân công

25

Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến và kiểm tra thực địa

+ Lấy ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan

+ Tổ chức kiểm tra thực địa

15

10

Bước 5

Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

Chuyên viên được phân công

12

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

2

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 7

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

4

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 8

UBND Tỉnh xem xét, quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời không ra quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

UBND tỉnh

4

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định Giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời không ra quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Bước 9

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

1

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định Giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời không ra quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định

- Gửi Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định Giao khu vực biển đến Cục thuế nơi có hoạt động sử dụng khu vực biển để ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng khu vực biển

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

- Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định Giao khu vực biển hoặc văn bản trả lời không ra quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 68 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Thủ tục: Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh), mã thủ tục 1.005189.000.00.00.H06

Thời gian giải quyết: 78 ngày làm việc; Thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức, thời gian kiểm tra thực địa đã tính vào thời gian thẩm định hồ sơ (Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 17/10/2017).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

 

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

1,5

 

0,5

 

1

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét, Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

 

59

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Chuyên viên thẩm định hồ sơ:

+ Xử lý hồ sơ và hoàn thành thẩm định.

+ Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ LTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

Chuyên viên được phân công

 

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

3

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 5

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

4

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 6

UBND Tỉnh xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép nhận chìm ở biển

UBND tỉnh

6

Giấy phép nhận chìm ở biển

Bước 7

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

 

Giấy phép nhận chìm ở biển

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh:

- Xác nhận trên phần mềm.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện thu lệ phí theo quy định

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

- Giấy phép nhận chìm ở biển

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 78 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh), mã thủ tục 20.000472.000.0.00.H06

Thời gian giải quyết: 63 ngày làm việc; Thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức, thời gian kiểm tra thực địa đã tính vào thời gian thẩm định hồ sơ (Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 17/10/2017).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

 

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

1,5


0,5


1

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét, Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

 

44

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở

Chuyên viên thẩm định hồ sơ:

+ Xử lý hồ sơ và hoàn thành thẩm định.

+ Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

Chuyên viên được phân công

 

Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

3

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 5

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

4

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 6

UBND Tỉnh xem xét, quyết định việc Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển

UBND tỉnh

6

Giấy phép nhận chìm đã được gia hạn

Bước 7

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

1

Giấy phép nhận chìm đã được gia hạn

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh:

- Xác nhận trên phần mềm.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện thu lệ phí theo quy định

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

- Giấy phép nhận chìm đã được gia hạn

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 63 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh), mã thủ tục 1.000969.000.00.00.H06

Thời gian giải quyết: 47 ngày làm việc; Thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức, thời gian kiểm tra thực địa đã tính vào thời gian thẩm định hồ sơ (Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 17/10/2017).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

 

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

1,5

 

0,5

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét, Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

 

29

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Chuyên viên thẩm định hồ sơ:

+ Xử lý hồ sơ và hoàn thành thẩm định.

+ Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

Chuyên viên được phân công

 

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

2

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 5

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

4

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 6

UBND Tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển

UBND tỉnh

6

Giấy phép nhận chìm ở biển đã được sửa đổi, bổ sung

Bước 7

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

1

Giấy phép nhận chìm ở biển đã được sửa đổi, bổ sung

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh:

- Xác nhận trên phần mềm một cửa.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện thu lệ phí theo quy định

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả Giấy phép nhận chìm ở biển đã được sửa đổi, bổ sung

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 47 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

9. Thủ tục: Trả lại Giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh), mã thủ tục 1.000942.000.00.00.H06

Thời gian giải quyết: 62 ngày làm việc; Thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức, thời gian kiểm tra thực địa đã tính vào thời gian thẩm định hồ sơ (Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 17/10/2017).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

1,5


0,5


1

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét, Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

 

 

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Chuyên viên thẩm định hồ sơ:

+ Xử lý hồ sơ và hoàn thành thẩm định.

+ Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

Chuyên viên được phân công

44

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

2

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 5

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

4

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 6

UBND Tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển

UBND tỉnh

6

Quyết định về việc cho phép trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển

Bước 7

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

1

Quyết định về việc cho phép trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh:

- Xác nhận trên phần mềm.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện thu lệ phí theo quy định

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

- Quyết định về việc cho phép trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 62 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

10. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh), mã thủ tục 2.000444.000.00.00.H06

Thời gian giải quyết: 33 ngày làm việc, Thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức, thời gian kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ (Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 17/10/2017).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ bưu chính.

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Trả lời về tính đầy đủ của thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ từ Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Hồ sơ TTHC;

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

 

 

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trình Lãnh đạo phòng thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt để chuyển trả hồ sơ về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trả cho tổ chức, cá nhân

 

3

 

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời, có nêu rõ lý do

- Lãnh đạo Phòng xem xét và ký trình

Chuyên viên được phân công

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở

1,5

 

0,5

 

1

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ TTHC.

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt và Văn thư phát hành văn bản

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo phòng xem xét, Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

 

 

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Chuyên viên thẩm định hồ sơ:

+ Xử lý hồ sơ và hoàn thành thẩm định.

+ Dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trình Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

Chuyên viên được phân công

16

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Biển và Hải đảo xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

2

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải hồ sơ.

- Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 5

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ TTHC

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu, chuyển hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn thư Sở

3

- Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh phê duyệt TTHC.

- Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 6

UBND Tỉnh xem xét, quyết định việc cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển

UBND tỉnh

6

Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp lại

Bước 7

Văn thư UBND Tỉnh đóng dấu, chuyển kết quả giải quyết TTHC về Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

1

Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp lại

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân:

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh:

- Xác nhận trên phần mềm.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện thu lệ phí theo quy định

Công chức tiếp nhận hồ sơ của STNMT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

- Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp lại

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1608/QĐ-UBND ngày 16/06/2021 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


407

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!