Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1476/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 23/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1476/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN 2018-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN 2018-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/201 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 (sau đây viết tắt là Đề án) và Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Đề án Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương.

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Đề án.

- Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2018.

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch.

2. Hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật

- Nội dung: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật theo hướng, quy định rõ ràng về trách nhiệm, thẩm quyền và nội dung tổ chức thi hành pháp luật; quy định cụ thể cách thức, biện pháp theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trong đó nghiên cứu, trình UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 về ban hành quy chế phối hợp công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật có hiệu lực thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- Thời gian thực hiện: năm 2019.

- Sản phẩm đầu ra: Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Triển khai áp dụng thí điểm khung theo dõi thi hành pháp luật về hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Sản phẩm đầu ra: Thực hiện việc áp dụng thí điểm khung theo dõi thi hành pháp luật về hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật.

4. Đề xuất, góp ý nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản đề xuất nội dung xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

5. Xây dựng văn bản hướng dẫn, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản của UBND tỉnh hướng dẫn, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật.

6. Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

6.1. Thực hiện việc kiện toàn tổ chức pháp chế chuyên trách tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Sở Nội vụ.

- Sản phẩm đầu ra: Kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí công chức chuyên trách tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng.

6.2. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm đầu ra: Tham mưu UBND tỉnh cử công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố do Bộ Tư pháp tổ chức. Đặc biệt là kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách.

7. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- Thời gian thực hiện: Kết hợp với nhiệm vụ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kinh phí để thực hiện các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

- Hướng dẫn các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Căn cứ vào kế hoạch của Bộ, ngành quản lý cấp trên và kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại cơ quan, địa phương, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án ở các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại cơ quan, địa phương, đơn vị trong phạm vi quản lý theo thẩm quyền.

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

5. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ hằng năm các cơ quan, địa phương, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đến Sở Tư pháp (được tổng hợp trong Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở các nội dung đã được xác định tại kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh đến Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


510

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171