Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025

Số hiệu: 1348/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 14/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1348/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 762/TTr-SGDĐT ngày 27/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VBUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhq357.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 2025; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 2025”; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 2025 với những nội dung như sau:

I. THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Thực trạng

- Tổng số cơ sở giáo dục mầm non công lập: 191 trường, trong đó: có 31 trường mẫu giáo và 160 trường mầm non.

- Tổng số nhóm/lớp: 1623 nhóm/lớp, trong đó: có 189 nhóm trẻ và 1434 lớp mẫu giáo.

- Cán bộ quản lý: 398 người, trong đó, có 174 Hiệu trưởng (163 Đại học, 08 Cao đẳng và 03 Trung cấp) và 224 Phó Hiệu trưởng (209 Đại học, 13 Cao đẳng và 02 Trung cấp).

- Giáo viên: 2882 người, trong đó có 1604 Đại học, 567 Cao đẳng và 711 Trung cấp.

- Tỷ lệ giáo viên/nhóm, lớp: 1,78.

2. Khó khăn

- Tỷ lệ giáo viên/nhóm, lớp chưa đảm bảo theo quy định.

- Còn nhiều giáo viên chưa đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 (có 716 cán bộ quản lý giáo viên có trình độ trung cấp).

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

- Công chức phụ trách bậc học mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố.

- Giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Giáo viên và cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại tỉnh Quảng Ngãi bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động khác của cán bộ quản lý và giáo viên trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2020 - 2022

a) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

- Đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 85% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế số giáo viên nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ và số giáo viên còn thiếu hiện nay;

- Phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường, năng lực tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng.

b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng

- Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý được đào tạo đạt chuẩn về trình độ theo quy định.

- Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

c) Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng.

d) Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý giáo dục.

2.2. Giai đoạn 2022 - 2025

a) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

- Đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm 100% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế đủ số giáo viên mầm non nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ;

- Phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; từng bước tiếp cận với trình độ của giáo viên các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới, chuẩn hiệu trưởng mới.

b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng

- Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý được đào tạo đạt chuẩn về trình độ, trong đó 40% giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, 30% giảng viên đại học và 8% giảng viên cao đẳng đạt trình độ tiến sĩ;

- Bảo đảm 100% giảng viên và cán bộ quản lý được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đổi mới công tác truyền thông, công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong ngành và xã hội.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về đào tạo, bồi dưỡng phục vụ việc tự học, tự bồi dưỡng của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

- Rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Cơ quan phối hợp: Cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí.

Các hoạt động, sản phẩm: Các buổi hội thảo, hội nghị, buổi phát thanh, truyền hình.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Nâng cao năng lực Tổ bộ môn Giáo dục mầm non của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên, cán bộ quản lý tổ bộ môn giáo dục mầm non.

- Lựa chọn và cử những giảng viên sư phạm có đủ năng lực, trình độ tham gia trao đổi khoa học, học tập và giảng dạy ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong khu vực.

- Đào tạo chuẩn hóa trình độ cho giảng viên sư phạm theo quy định, theo quy hoạch phù hợp với nguồn đào tạo, chuyên ngành đào tạo.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Cơ quan phối hợp: các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các hoạt động, sản phẩm: Quyết định và các văn bản cử người tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian thực hiện: 2020 - 2025.

3. Đổi mới công tác đào tạo giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

- Đổi mới chương trình và giáo trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non (trong đó chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành các quy định đạo đức nhà giáo, phương pháp rèn luyện và xây dựng phong cách nhà giáo) phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và xu thế hội nhập quốc tế. Tham khảo chương trình, giáo trình đào tạo giáo viên trong khu vực và quốc tế để xây dựng chương trình và giáo trình đào tạo giáo viên mầm non.

- Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tích cực, tăng cường tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng và phát triển nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với thực tiễn các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã, huyện, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo, khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tập trung đông dân cư.

- Đa dạng hóa hình thức học tập như: trực tiếp, trực tuyến (e-learning) trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tăng cường thực hành trải nghiệm tại trường mầm non trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Đổi mới đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với chuẩn đầu ra và yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, khoa sư phạm, tăng cường liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; chú trọng các đề tài nghiên cứu về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giáo dục mầm non; phát triển, phổ biến, chia sẻ tri thức mới và các kinh nghiệm tiên tiến từ kết quả tổng kết, nhân rộng các điển hình trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành dựa trên tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực của đội ngũ này về khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức và quản lý các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em và bồi dưỡng đồng nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Cơ quan phối hợp: các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sản phẩm: Mỗi nhiệm vụ trên có ít nhất một sản phẩm.

Thời gian thực hiện: 2020 - 2025.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

- Huy động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành; hình thành mạng lưới liên kết trường mầm non thực hành sư phạm để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

- Xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

+ Tổ chức các chương trình trao đổi, giao lưu sinh viên, giảng viên sư phạm, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non với các nước trong khu vực và thế giới;

+ Tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, tham quan học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho giảng viên sư phạm, giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài nước;

+ Hợp tác xây dựng các dự án, chương trình hỗ trợ bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về quản trị trường mầm non và phát triển chương trình giáo dục trường mầm non.

- Kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về giáo dục trong khu vực và thế giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về khoa học giáo dục và giáo dục mầm non:

+ Mời giảng viên, chuyên gia quốc tế tham gia hợp tác giảng dạy và cử giảng viên đủ điều kiện tham gia hợp tác giảng dạy tại nước ngoài;

+ Đẩy mạnh việc tham gia hội thảo, hội nghị quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Cơ quan phối hợp: các sở, ngành có liên quan.

Sản phẩm: Chương trình, kế hoạch thực hiện.

Thời gian thực hiện: hàng năm.

V. KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2025:

- Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí hàng năm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chi cho công tác đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;

- Nguồn kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính cho các nhiệm vụ của Kế hoạch thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành về kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính trung hạn của Nhà nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Đề án.

- Quán triệt, chủ động chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo giáo viên, Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; thực hành sư phạm; đánh giá kết quả bồi dưỡng hàng năm.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện; báo cáo sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên cơ sở dự toán do UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng lập, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối vốn đầu tư phát triển, nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương và địa phương để thực hiện, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng hợp, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo khả năng và phân cấp ngân sách.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của UBND về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Trường Đại học Phạm Văn Đồng

- Hàng năm, căn cứ kinh phí sự nghiệp giáo dục của đơn vị, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính (vốn sự nghiệp), Sở Kế hoạch và Đầu tư (vốn đầu tư) tổng hợp, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch này.

- Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non của các địa phương, xác định số lượng đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng ở từng trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ trong từng giai đoạn, phối hợp tổ chức thực hiện mục tiêu của Kế hoạch.

- Triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị trong trường được giao nhiệm vụ đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng, cử giảng viên cốt cán tham gia xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và làm giảng viên, báo cáo viên.

- Củng cố, tăng cường nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở hạ tầng về trang thiết bị, công nghệ thông tin và các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, gửi UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Hàng năm, căn cứ kinh phí sự nghiệp giáo dục của địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính (vốn sự nghiệp), Sở Kế hoạch và Đầu tư (vốn đầu tư) tổng hợp, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch này; đồng thời bố trí nguồn kinh phí để thực hiện.

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, gửi UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


81

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178