Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thông tin tuyên truyền về Kết luận 51-KL/TW và Nghị quyết về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 1306/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC NỘI DUNG KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 29/10/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế;

Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 105/TTr-GDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các nội dung Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các Nghị quyết chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ban hành tại Điều 1. Định kỳ 6 tháng và cả năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La; Đài PTTH tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.34.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC NỘI DUNG KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 29/10/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế; Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các Nghị quyết chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề. UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các nội dung Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các Nghị quyết chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đến toàn thể các sở, ban, ngành, nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh để có nhận thức đúng về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đồng thời nâng cao nhận thức về sự nghiệp giáo dục và đào tạo với vị trí là “Quốc sách hàng đầu”, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của toàn xã hội.

2. Các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh phải bám sát chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương để phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp đã nêu trong Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

3. Phát động nhân dân và xã hội tích cực quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo; cùng ngành giáo dục và đào tạo khắc phục tiêu cực, yếu kém, tồn tại; duy trì nề nếp kỷ cương; tăng cường xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

4. Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các Nghị quyết chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian: Từ tháng 6 năm 2013 và các năm tiếp theo.

2. Đối tượng tuyên truyền

a) Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức đoàn thể.

b) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

c) Các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân.

3. Hình thức tuyên truyền

a) Hàng năm tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhà giáo các cấp; tăng cường các hình thức tuyên truyền, các tài liệu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Các cơ quan Báo Sơn La, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền với các hình thức linh hoạt, phù hợp: Trang tin, phóng sự, chuyên mục ..., bằng tiếng phổ thông, tiếng dân tộc; tăng thời gian đưa tin bài cho các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI.

c) Thường xuyên tổ chức thông tin, tư vấn về nghề nghiệp, ngày hội việc làm, định hướng cho học sinh trung học, người lao động tự đánh giá khả năng, tự lựa chọn và quyết định nghề nghiệp của mình. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng nghiệp trong các trường phổ thông, kết hợp hoạt động hướng nghiệp với đào tạo nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn.

4. Các nội dung và tài liệu tuyên truyền

- Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020”.

- Quyết định số 6639/QĐ-BGD ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

- Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

- Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;

- Các văn bản có liên quan của Trung ương và của tỉnh;

5. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn kinh phí đã được cấp năm 2013 và kinh phí giao dự toán hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền về công tác giáo dục và đào tạo, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

2. Sở Lao động, thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền về dạy nghề và kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền đối với các cơ sở dạy nghề.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch.

4. Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các nội dung thông tin tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, dạy nghề trong các cấp hội khuyến học và hội viên.

5. Báo Sơn La và Đài phát thanh truyền hình tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, có chuyên mục và dành thời gian thích hợp, thường xuyên đưa tin bài về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề; đồng thời nêu gương sáng về tập thể cá nhân trong thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI.

6. Các sở, ban, ngành khác của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền về giáo dục đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

7. UBND các huyện, thành phố

Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện Kế hoạch và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các nội dung Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các Nghị quyết chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đề nghị các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội phối hợp thực hiện./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thông tin tuyên truyền về Kết luận 51-KL/TW và Nghị quyết về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70