Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 13/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2006/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung không còn phù hợp (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành./.
 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Các PNC.VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Thanh Trung


DANH MỤC

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:13/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

01

Quyết định

307/QĐ-UB

11/5/1989

Về chế độ làm việc sinh hoạt ở các huyện phía đông thị xã Gò Công và thành phố Mỹ tho

Không còn phù hợp thực tế

02

Quyết định

833/QĐ-UB

30/5/1996

V/v ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định 60/CP ngày 05/7/1994

Thực hiện theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ

03

Quyết định

1703/QĐ-UB

08/10/1996

V/v ban hành hướng dẫn tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư có nguồn vốn nước ngoài tại tỉnh Tiền Giang

Không còn phù hợp Luật sửa đổi một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

04

Quyết định

2742/QĐ.UB

20/9/1997

V/v quy định mức thu tiền biểu mẫu đăng ký hộ khẩu

Thực hiện Thông tư 77/2002/TT-BTC ngày 10/9/2002

05

Quyết định

3245/QĐ.UB

17/11/1997

V/v chuyển các phần đất hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh tổng hợp sang UBND xã tạm thời quản lý Quỹ đất xây dựng cơ bản của địa phương

Không còn phù hợp Luật đất đai

06

Quyết định

675/1998/QĐ-UB

26/3/1998

V/v ban hành quy định thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trong địa bàn Tiền Giang

Thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ v/v ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

07

Quyết định

1850/1998/QĐ-UB

15/7/1998

V/v ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức tại Tiền Giang

Không còn phù hợp Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001của Chính phủ

08

Quyết định

2210/1998/QĐ-UB

19/8/1998

Ban hành bản quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty, DNTN, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh tại tỉnh Tiền Giang

Không còn phù hợp Luật doanh nghiệp, Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ

09

Quyết định

3017/1998/QĐ-UB

11/11/1998

V/v ban hành quy định một số vấn đề cụ thể để thực hiện quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp đồng xây dựng – kinh doanh chuyển giao (BOT) áp dụng cho đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Không phù hợp với Luật sửa đổi một số điều của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

10

Quyết định

3487/1998/QĐ-UB

31/12/1998

V/v ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động, sản xuất, kinh doanh bảo tồn giống nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Pháp lệnh Giống vật nuôi, giống cây trồng

11

Quyết định

3488/1998/QĐ-UB

31/12/1998

V/v ban hành quy định quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Không phù hợp thực tế

12

Quyết định

14/2001/QĐ-UB

30/3/2001

V/v ban hành quy định chế độ chi tiêu đối với các hoạt động nghiên cứu triển khai

Không phù hợp Thông tư số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001

13

Quyết định

15/2001/QĐ-UB

11/4/2001

V/v phê duyệt phương án quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp ven biển Gò Công

Không phù hợp, đã có điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 49/2004/QĐ-UB ngày 24/9/2004; xây dựng dự thảo đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới

14

Quyết định

18/2002/QĐ-UB

30/5/2002

V/v ban hành quy định tạm thời việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà xưởng cho doanh nghiệp

Thực hiện theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ

15

Quyết định

23/2003/QĐ-UB

16/4/2003

V/v ban hành hướng dẫn lập dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng từ năm 2003 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện theo Thông tư 16, 04/2005/TT-BXD Quyết định 10,11/2005/QĐ-BXD

của Bộ Xây dựng

16

Quyết định

36/2003/QĐ-UB

22/5/2003

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản từ năm 2003 ban hành kèm theo Quyết định 23/2003/QĐ-UB ngày 16/4/2003 của UBND tỉnh Tiền Giang

Thực hiện theo Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng

17

Chỉ thị

05/CT.UB

07/4/1986

V/v phát huy hiệu quả kinh tế đất vườn rẫy và lao động trẻ tham gia xây dựng kinh tế

Không còn phù hợp thực tế, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả

18

Chỉ thị

18/CT-UB

22/10/1986

V/v kiện toàn tổ chức và tăng cường công tác tư pháp

Có nội dung không còn phù hợp với tổ chức và công tác tư pháp hiện nay

19

Chỉ thị

21/CT-UB

05/11/1986

V/v quản lý chặt chẽ thuốc trừ sâu chủ động bảo vệ sản xuất và chống tệ nạn tự tử có thể xảy ra

Không còn phù hợp thực tế

20

Chỉ thị

11/CT-UB

02/6/1990

V/v tăng cường công tác kế toán thống kê

Không còn phù hợp Luật Kế toán, Thống kê năm 2003

21

Chỉ thị

02/CT-UB

26/02/1994

Về việc giải quyết chính sách đối với số cán bộ, sĩ quan tham gia kháng chiến nhưng nghỉ, bỏ ngũ do hoàn cảnh

Không còn phù hợp Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

22

Chỉ thị

02/CT-UB

13/4/1995

Về thực hiện Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo

Không còn phù hợp, việc cho vay hộ nghèo do Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện

23

Chỉ thị

11/CT-UB

18/10/1995

Về ngăn chặn và xử lý tệ cho vay lãi nặng

Không còn phù hợp, xử lý theo quy định Bộ luật hình sự năm 2000

24

Chỉ thị

26/CT-UB

18/10/1997

Về việc chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

25

Chỉ thị

27/1998/CT-UB

21/12/1998

V/v quản lý và giải quyết tranh chấp về hụi

Không còn phù hợp quy định Bộ luật dân sự năm 2005Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.794

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211