Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 16/2005/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

Số hiệu: 16/2005/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Để thực hiện điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo chế độ tiền lương tối thiểu mới và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giá điện, giá xăng dầu được điều chỉnh đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước. Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình từ ngày 01/10/2005 như sau:

I - ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

Dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính theo thang lương thuộc nhóm I bảng lương A6 ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ với các mức lương tối thiểu theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định được điều chỉnh như sau:

1- Điều chỉnh chi phí nhân công :

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng cơ bản nói trên được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng ( KĐCNC ) quy định tại bảng số 1 phụ lục kèm theo Thông tư này.

Đối với các loại công tác xây dựng của các công trình thuộc các nhóm khác của bảng lương A6 thì sau khi đã điều chỉnh theo hệ số nhóm I quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ được nhân với hệ số điều chỉnh tiếp như sau :

- Thuộc nhóm II là 1,066

- Thuộc nhóm III, IV là 1,183

Đối với các công trình xây dựng mà được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong đơn giá hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công theo quy định hiện hành.

2- Điều chỉnh chi phí máy thi công :

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng cơ bản được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng (KĐC MTC ) quy định tại bảng số 1 phụ lục kèm theo Thông tư này.

Hệ số điều chỉnh nêu trong phụ lục không áp dụng cho việc điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình mà chi phí máy thi công trong dự toán được xác định theo giá ca máy được cấp có thẩm quyền ban hành riêng không có trong bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998, Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001 và Quyết định số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỉ lệ (% ) trong dự toán chi phí xây dựng công trình:

Trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng định mức tỉ lệ (%) theo quy định hiện hành.

Nội dung các khoản mục chi phí trong dự toán chi phí xây dựng công trình như các quy định hiện hành.

II - ĐIỀU CHỈNH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo đơn giá khảo sát xây dựng do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trên cơ sở định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,Thông tư số 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng với các mức lương tối thiểu theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng (KĐC KS) quy định tại bảng số 2 phụ lục kèm theo Thông tư này.

2. Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí công tác thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC TN = 1,84

3. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong tổng dự toán xây dựng công trình: Được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Riêng đối với dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC QHXD = 1,09.

Đối với dự toán chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị được lập theo Thông tư số 05/2002/TT-BXD ngày 30/12/2002 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương do UBND cấp tỉnh hướng dẫn điều chỉnh cho phù hợp.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1- Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh phù hợp với chế độ tiền lương tối thiểu mới.

2- Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - tổng dự toán, dự toán thì giá trị dự toán chi phí xây dựng công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán của công trình được điều chỉnh theo các nội dung hướng dẫn của Thông tư này.

3- Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán và thực hiện việc điều chỉnh theo quy định hiện hành.

4- Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2005 được áp dụng điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2005 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

5- Đối với công trình xây dựng được phép lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình), Ban đơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư này, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán chi phí xây dựng công trình.

6- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã lập bộ đơn giá xây dựng theo hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương được quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình do UBND cấp tỉnh hướng dẫn.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng đơn giá xây dựng của tỉnh, thành phố trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình đã được ban hành kèm theo các Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005, số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005, số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các chế độ chính sách về giá cả, tiền lương mới phù hợp với hướng dẫn lập và quản lý đơn giá xây dựng trong Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Xây dựng làm cơ sở lập và quản lý chi phí xây dựng công trình từ ngày 01/01/2006.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/03/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản ./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ .
- Văn phòng Quốc hội.
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Ban Kinh tế TW.
- Các Bộ ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP.
- Viện kiểm sát ND tối cao.
- Toà án ND tối cao.
- Cơ quan TW của các đoàn thể .
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng công ty nhà nước.
- Công báo.
- Vụ Pháp chế.
- Lưu VP ,Vụ KTTC, Viện Kinh tế XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông tư số 16 /2005/TT - BXD ngày 13/10 /2005 của Bộ Xây dựng)

BẢNG SỐ 1 : HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hệ số điều chỉnh:
- Chi phí nhân công (KĐCNC )
- Chi phí máy thi công (KĐC MTC)

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỊA PHƯƠNG TÍNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU / THÁNG

144.000 đồng

180.000 đồng

210.000 đồng

290.000 đồng

3,36

2,69

2,30

1,67

1,40

1,34

1,30

1,24

BẢNG SỐ 2 : HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

HỆ SỐ

ĐIỀU CHỈNH

(KĐC KS)

MỨC

PHỤ CẤP

LƯU ĐỘNG

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG TÍNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU / THÁNG

180.000 đồng

210.000 đồng

290.000 đồng

Mức 20%

1,55

1,42

1,20

Mức 40%

1,60

1,46

1,24

Mức 60%

1,65

1,50

1,26

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.999

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!