Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/2005/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 02/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2005/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường là tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thẩm định và đánh giá tác động môi trường; tổ chức thẩm định, góp ý kiến về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực và lãnh thổ các dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án phát triển của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định và hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; về tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi các văn bản được ban hành;

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan góp ý kiến về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực và lãnh thổ các dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án phát triển của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân;

3. Làm đầu mối tham gia với các Bộ, ngành trong việc thẩm định các dự án theo phân công của Bộ;

4. Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ;

5. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược theo quy định hiện hành;

6. Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định và hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

7. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Trung ương và địa phương; phát hiện, đề xuất và tham gia ý kiến về việc xử lý vi phạm;

8. Tổ chức đánh giá tác động môi trường tổng hợp đối với những hoạt động phát triển ở những khu vực, vùng kinh tế trọng điểm, lưu vực sông thuộc lãnh thổ Việt Nam được giao; tham gia đánh giá tác động môi trường đối với dự án có quy mô lớn, có tiềm ẩn ô nhiễm môi trường lớn theo sự phân công của Bộ;

9. Trả lời tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác được giao;

10. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế và các đề tài nghiên cứu khoa học theo phân công của Bộ;

11. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao;

13. Quản lý công chức thuộc Vụ.

Điều 3. Tổ chức của Vụ

Lãnh đạo Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Vụ; thừa lệnh Bộ trưởng ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 14/2004/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Mai Ái Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2005/QĐ-BTNMT ngày 02/12/2005 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.580

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240