Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Quản lý chất lượng hàng hoá trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 13/2005/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 13/2005/QĐ-BKHCN

Hà Nội Ngày 07 Tháng 09 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Quản lý chất lượng hàng hóa trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hàng hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /2005/QĐ-BKHCN ngày 07/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Cục Quản lý chất lượng hàng hoá là cơ quan trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý chất lượng hàng hoá có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, có tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc nhà nước.

Trụ sở của Cục Quản lý chất lượng hàng hóa đặt tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Cục Quản lý chất lượng hàng hoá có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và ghi nhãn hàng hoá.

2. Đề xuất, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Tham gia hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật và các chính sách, quy định trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá; đề xuất những biện pháp cần thiết để thực hiện đúng pháp luật quy định.

4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc chỉ định các tổ chức kiểm tra chất lượng, các tổ chức dịch vụ kỹ thuật tham gia phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng và hoạt động công bố, công nhận và chứng nhận chất lượng theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

5. Xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá theo qui định của pháp luật.

6. Phối hợp trong công tác thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

7. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa.

9. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hóa theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

10. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền quảng bá, và hợp tác quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hóa theo quyết định của Tổng cục trưởng.

11. Quản lý cán bộ, công chức và người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Cục theo quy định của Tổng cục và quy định của Nhà nước.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Chương 2

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng hàng hoá gồm:

1. Các phòng chức năng, nghiệp vụ giúp việc Cục trưởng:

a) Phòng Nghiệp vụ - Pháp chế;

b) Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường (gọi tắt là Phòng Quản lý chất lượng hàng hóa 1);

c) Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (gọi tắt là Phòng Quản lý chất lượng hàng hóa 2);

d) Phòng Quản lý ghi nhãn hàng hóa;

đ) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

e) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2. Chi cục Quản lý chất lượng hàng hoá miền Trung (trụ sở đặt tại Thành phố Đà Nẵng).

3. Chi cục Quản lý chất lượng hàng hoá miền Nam (trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh).

4. Các đơn vị kiểm tra chất lượng hàng hoá đặt tại cửa khẩu quốc tế do Bộ trưởng quyết định thành lập theo yêu cầu quản lý (theo quy định tại Điểm 9, Khoản a, Điều 3 Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 4. Cục Quản lý chất lượng hàng hóa được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng hàng hóa có Cục trưởng và một số Phó cục trưởng.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hàng hóa chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Cục.

Phó cục trưởng giúp Cục trưởng phụ trách về một hoặc một số mặt công tác theo phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được giao.

Trong trường hợp vắng mặt, Cục trưởng ủy quyền cho một Phó cục trưởng điều hành hoạt động của Cục và chịu trách nhiệm về các quyết định của Phó cục trưởng được ủy quyền.

Điều 5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị trong Cục thực hiện theo quy định của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 6. Nhân lực của Cục Quản lý chất lượng hàng hóa gồm có:

1) Công chức;

2) Lao động hợp đồng.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hàng hóa ký hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Cục.

Điều 7. Cục Quản lý chất lượng hàng hóa thực hiện chế độ quản lý lao động và trả tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công chức và lao động hợp đồng từ nguồn kinh phí của Cục theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chương 3

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 8. Công tác tài chính

1. Nguồn thu:

a) Nguồn từ ngân sách nhà nước cấp;

b) Nguồn thu từ phí, lệ phí kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

c) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguồn chi:

a) Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;

b) Chi hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

c) Chi thuê lao động;

d) Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 9. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hàng hoá có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính của Cục; thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và chế độ kế toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 4

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hàng hóa điều hành mọi hoạt động của Cục trên cơ sở Điều lệ này và quy chế làm việc của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 11. Cục Quản lý chất lượng hàng hóa thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy chế làm việc của Tổng cục và các quy định khác của Tổng cục trưởng.

Điều 12. Cục Quản lý chất lượng hàng hóa được trực tiếp quan hệ với các cơ quan nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Cục theo quy định của pháp luật hoặc uỷ quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hàng hóa phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức cán bộ thực hiện Điều lệ này theo sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Quản lý chất lượng hàng hoá trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.724

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22