Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 140/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 140/2004/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy, là đơn vị dự toán ngân sách cấp II và có tài khoản riêng. Trụ sở Tổng cục đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, các quy định pháp luật khác có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đó sau khi được ban hành.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, biện pháp phát triển về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản đó sau khi được phê duyệt.

3. Về tiêu chuẩn:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam, bao gồm:

- Tổ chức xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiêu chuẩn Việt Nam;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ văn bản quy định việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, danh mục sản phẩm hàng hoá bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam.

b) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những công việc sau:

- Hướng dẫn hoạt động xây dựng, đăng ký tiêu chuẩn ngành, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và khu vực theo quy định của pháp luật.

4. Về đo lường:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước hệ thống chuẩn đo lường, bao gồm:

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kế hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; phân công cơ quan giữ và bảo quản chuẩn đo lường quốc gia;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định phép đo và phương pháp đo, quy định yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện phép đo tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng phương tiện đo có thể kiểm tra các phép đo và phương pháp đo.

b) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những công việc sau:

- Giữ và bảo quản chuẩn đo lường quốc gia;

- Xây dựng và quản lý hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống chuẩn đo lường;

- Tổ chức, quản lý việc kiểm định và hiệu chuẩn các phương tiện đo, công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo;

- Chứng nhận mẫu chuẩn, phê duyệt mẫu phương tiện đo trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

- Cấp và thu hồi thẻ kiểm định viên đo lường.

5. Về chất lượng sản phẩm, hàng hoá:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm:

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí của các tổ chức công nhận, chứng nhận và giám định chất lượng;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hoạt động công bố, công nhận và chứng nhận chất lượng;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, căn cứ kiểm tra và danh sách các tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc giải quyết các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật;

- Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan ký kết và thực hiện các thoả thuận, Điều ước quốc tế về thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động công nhận và chứng nhận chất lượng.

b) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những công việc sau:

- Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại cửa khẩu và trên thị trường;

- Tổ chức đánh giá, công nhận, chỉ định các tổ chức dịch vụ kỹ thuật tham gia phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có liên quan trong việc chỉ định các tổ chức dịch vụ kỹ thuật tham gia phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đó;

- Hướng dẫn hoạt động công bố, công nhận và chứng nhận chất lượng.

6. Tổ chức, thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ; thông tin tuyên truyền và tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất, mã số mã vạch.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất, mã số mã vạch theo quy định của pháp luật; là đại diện của Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số mã vạch.

9. Quản lý việc thu phí, lệ phí và các khoản thu khác trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với các cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ sở.

11. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức sự nghiệp dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

12. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Tổng cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục theo phân cấp quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của Nhà nước.

14. Quản lý tài chính, tài sản của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

15. Được trực tiếp quan hệ với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng:

1. Ban Tiêu chuẩn;

2. Ban Đo lường;

3. Ban Đánh giá sự phù hợp;

4. Ban Kế hoạch - Tài chính;

5. Ban Hợp tác quốc tế;

6. Ban Tổ chức cán bộ;

7. Thanh tra;

8. Văn phòng;

9. Cục Quản lý chất lượng hàng hoá (có hai Chi cục trực thuộc: Chi cục Quản lý chất lượng hàng hoá đặt tại thành phố Đà Nẵng, Chi cục Quản lý chất lượng hàng hoá đặt tại thành phố Hồ Chí Minh; các đơn vị kiểm tra chất lượng hàng hóa đặt tại cửa khẩu quốc tế theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép).

b) Các đơn vị sự nghiệp:

1. Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam;

2. Trung tâm Đo lường Việt Nam;

3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 đặt tại thành phố Hà Nội;

4. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đặt tại thành phố Đà Nẵng;

5. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đặt tại thành phố Hồ Chí Minh;

6. Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam).

Các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định sắp xếp, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Tổng cục trưởng và có không quá 3 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 140/2004/QD-TTg

Hanoi, August 5, 2004

 

DECISION

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GENERAL DEPARTMENT OF STANDARDIZATION, METROLOGY AND QUALITY CONTROL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No. 54/2003/ND-CP of May 19, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology and Decree No. 28/2004/ND-CP of January 16, 2004 amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 54/2003/ND-CP of May 19, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;
At the proposals of the Minister of Science and Technology and the Minister of Home Affairs,

DECIDES:

Article 1.- Position and functions

The General Department of Standardization, Metrology and Quality Control is an agency attached to the Ministry of Science and Technology, performing the function of State management over standardization, metrology as well as product and goods quality according to law provisions.

The General Department of Standardization, Metrology and Quality Control has the legal person status and its seal bearing the national emblem, is a grade II-budget estimating unit and has its own accounts. The General Department is headquartered in Hanoi city.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The General Department of Standardization, Metrology and Quality Control shall perform the tasks and exercise the powers according to law provisions on standardization, metrology as well as product and goods quality, other relevant law provisions, as well as the following specific tasks and powers:

1. To elaborate and submit to the Minister of Science and Technology legal documents on standardization, metrology as well as product and goods quality; to guide and organize the implementation thereof after they are promulgated.

2. To elaborate and submit to the Minister of Science and Technology development policies, strategies, plannings, plans and measures on standardization, metrology as well as product and goods quality; to guide and organize the implementation thereof after they are approved.

3. Regarding standardization:

a/ To assist the Minister of Science and Technology in performing the uniform State management over the system of Vietnamese standards, including:

- To elaborate and submit to the Minister of Science and Technology Vietnamese standards;

- To submit to the Minister of Science and Technology documents guiding the application of Vietnamese standards, international standards and foreign standards in Vietnam;

- To submit to the Minister of Science and Technology the list of products and goods subject to the application of Vietnamese standards, the list of products and goods subject to Vietnamese-standard compatibility certification.

b/ The General Department of Standardization, Metrology and Quality Control shall perform the following tasks:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To assume the prime responsibility for participating in the elaboration of international and regional standards according to law provisions.

4. Regarding metrology:

a/ To assist the Minister of Science and Technology in performing the uniform State management over the system of measurement standards, including:

- To submit to the Minister of Science and Technology the plan on development of the national system of measurement standards; to assign agencies to keep and preserve national measurement standards;

- To submit to the Minister of Science and Technology for promulgation the regulations on measurements and measuring methods, and the regulations requesting the measurement organizations and individuals to create favorable conditions for measuring device-users to inspect measurements and measuring methods.

b/ The General Department of Standardization, Metrology and Quality Control shall perform the following tasks:

- To keep and preserve national measurement standards;

- To build and manage the system of national measurement standards; to guide ministries, branches and localities in building the system of measurement standards;

- To organize and manage the expertise and standardization of measuring devices, recognize the capability to expertise measuring devices;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To grant and withdraw measurement expert's cards.

5. Regarding product and goods quality:

a/ To assist the Minister of Science and Technology in performing the uniform State management over the quality of domestically circulated products and goods as well as export and import goods, including:

- To submit to the Minister of Science and Technology for prescription the principles, conditions and criteria of the quality-recognizing, -certifying and -expertising organizations;

- To submit to the Minister of Science and Technology for prescription the quality-publicizing, -recognizing and -certifying activities;

- To submit to the Minister of Science and Technology the list of products and goods subject to State inspection over quality, bases for inspection, and the list of organizations designated to inspect product and goods quality;

- To submit to the Minister of Science and Technology for prescription the settlement of disputes over product and goods quality according to law provisions;

- To assist the Minister of Science and Technology in assuming the prime responsibility for, and coordinating with the concerned ministries and branches in, signing and implementing international agreements and treaties on mutual recognition in quality-recognizing and -certifying activities.

b/ The General Department of Standardization, Metrology and Quality Control shall perform the following tasks:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To assess, recognize and designate technical service organizations to participate in the State management over the quality of products and goods under the managing competence of the Ministry of Science and Technology;

- To coordinate with the concerned State agencies in designating technical service organizations to participate in the State management over the quality of products and goods under the managing competence of such agencies;

- To guide the quality-publicizing, -recognizing and -certifying activities.

6. To organize and conduct scientific research, professional and technical training and fostering, technology testing and transfer; to provide information, propagation and consultancy on standardization, metrology, quality, productivity, numeral codes and bar codes.

7. To enter into international cooperation on standardization, metrology, quality, productivity, numeral codes and bar codes according to law provisions; to represent Vietnam in international and regional organizations under decisions of competent State agencies.

8. To inspect, examine and handle according to its competence violations of the legislation on standardization, metrology, quality, numeral codes and bar codes.

9. To manage the collection of charges, fees and other remittances in standardization, metrology and quality activities and relevant domains according to law provisions.

10. To provide professional and technical guidance and examination to the standardization, metrology and quality agencies of ministries, branches, localities and establishments.

11. To guide and inspect activities of the standardization, metrology and quality control service non-business organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13. To manage organizational apparatus, officials and public employees as well as laborers of the General Department according to the Science and Technology Ministry's management decentralization and the State's regulations.

14. To manage finance and assets of the General Department according to law provisions.

15. To be entitled to directly contact relevant State agencies according to law provisions or under authorization of the Minister of Science and Technology.

16. To perform other tasks assigned by the Minister of Science and Technology.

Article 3.- Organizational structure

a/ Organizations assisting the General Director:

1. The Standardization Department;

2. The Metrology Department;

3. The Department for Compatibility Assessment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The International Cooperation Department;

6. The Organization and Personnel Department;

7. The Inspectorate;

8. The Office;

9. The Department for Goods Quality Management (with two dependent Sub-Departments: The Goods Quality Management Sub-Department based in Da Nang city and the Goods Quality Management Sub-Department based in Ho Chi Minh city; the goods quality inspection units located at international border gates under the Science and Technology Minister's decisions after the Prime Minister's permission is obtained).

b/ Non-business units:

1. Vietnam Quality Standards Center;

2. Vietnam Metrology Center;

3. The Standardization, Metrology and Quality Control Center 1, based in Hanoi city;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The Standardization, Metrology and Quality Control Center 3, based in Ho Chi Minh city;

6. The Standardization, Metrology and Quality Control Notification Authority and Inquiry Point (called Vietnam TBT Point for short).

The other non-business units under the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control shall be reorganized under decisions of the Minister of Science and Technology according to law provisions.

The Minister of Science and Technology shall prescribe the organization and operation of the units specified in Article 3 of this Decision.

Article 4.- The leadership of the General Department

The General Department of Standardization, Metrology and Quality Control is composed of the General Director and no more than three deputy-general directors. The General Director shall be appointed and dismissed by the Prime Minister at the proposal of the Minister of Science and Technology. The General Director shall be answerable to the Minister of Science and Technology and law for all activities of the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control.

Deputy-general directors of the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control shall be appointed and dismissed by the Minister of Science and Technology at the proposal of the General Director, and be answerable to the General Director and law for their assigned working domains.

Article 5.- Implementation effect and responsibilities

This Decisions takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 140/2004/QĐ-TTg ngày 05/08/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.402

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!