Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 125/QĐ-CT 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban cấp huyện cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 125/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 19/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 261/TTr-SGD ĐT, ngày 25/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này 43 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện và 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Có phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Căn cứ quyết định này, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã xây dựng quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (phần mềm một cửa dùng chung) để áp dụng thống nhất ở cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang


PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm Quyết định số: 125/QĐ-CT ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Mã TTHC: 1.004442

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện(Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định điều kiện thực tế thành lập trường trung học cơ sở

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan)

10 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Tờ trình và Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản trả lời cho công dân/tổ chức biết, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Duyệt kết quả giải quyết, ký văn bản trình Chủ tịch UBND

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo được giao phụ trách

01 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục đã được duyệt và ký.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục hoặc văn bản trả lời tổ chức(kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

02 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện được phân công xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01ngày

Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục đã được ký duyệt

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo và trả kết quả cho công dân/tổ chức.

Tổng thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 15 ngày làm việc;

- UBND huyện: 05 ngày làm việc.

2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Mã TTHC:1.004444

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu trình Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế tại trường trung học cơ sở.

Hội đồng thẩm định

10 ngày

Biên bản có ghi kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định, trình ký

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có thông báo bằng văn bản cho trường trung học cơ sở nêu rõ lý do và hướng giải quyết (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Xem xét, ký Quyết định

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lấy số, đóng dấu, chuyển cho Bộ phận một cửa.

Bước 8

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo và trả kết quả cho công dân/tổ chức.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

3.Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Mã TTHC: 1.004475

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu trình Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế tại trường trung học cơ sở.

Hội đồng thẩm định

07 ngày

Biên bản có ghi kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định, trình ký

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có thông báo bằng văn bản cho trường trung học cơ sở nêu rõ lý do và hướng giải quyết (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Xem xét, ký Quyết định

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lấy số, đóng dấu; bàn giao cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Bước 8

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

14 ngày làm việc

4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Mã TTHC: 2.001809

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định điều kiện thực tế điều kiện sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở.

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan)

08 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: Phòng GDĐT có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lý do (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Duyệt kết quả giải quyết, ký văn bản trình Chủ tịch UBND

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo được giao phụ trách

01 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục hoặc văn bản trả lời tổ chức đã được duyệt và ký.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện) khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục hoặc văn bản trả lời tổ chức (kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ giấy, điện tử

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

02 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01 ngày

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục đã được ký duyệt

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 15 ngày làm việc;

- UBND huyện: 05 ngày làm việc.

5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Mã TTHC: 2.001818

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Đoàn kiểm tra, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Đoàn kiểm tra.

Bước 4

Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường

Đoàn kiểm tra

04 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Đoàn kiểm tra

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Đoàn kiểm tra. Dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra: Phòng GDĐT báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định giải thể nhà trường.

Bước 6

Duyệt kết quả giải quyết, ký văn bản trình Chủ tịch UBND

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo được giao phụ trách

01 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định giải thể trường trung học cơ sở đã được duyệt và ký.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện) khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định giải thể trường trung học cơ sở đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ giấy, điện tử

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

02 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01 ngày

Quyết định giải thể trường trung học cơ sở đã được ký duyệt

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 11 ngày làm việc;

- UBND huyện: 05 ngày làm việc.

6. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Mã TTHC:1.004545

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định theo nội dung của đề án thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện)

05 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Tờ trình đề nghị và dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Tờ trình đề nghị UBND huyện Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản trả lời cho công dân/tổ chức biết, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo được giao phụ trách

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân (kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ giấy, điện tử

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

10 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo văn phòng được phân công phụ trách

03 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

1,5 ngày

Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú đã được ký duyệt

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

28 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 12 ngày làm việc;

- UBND huyện: 16 ngày làm việc.

7. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Mã TTHC: 2.001839

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu trình Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế tại trường phổ thông dân tộc bán trú

Hội đồng thẩm định

08 ngày

Biên bản có ghi kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Quyết định cho phép trường trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có thông báo bằng văn bản cho trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục nêu rõ lý do và hướng giải quyết (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Xem xét, ký Quyết định

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng GDĐT được phân công phụ trách

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định cho phép trường trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục .

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lấy số, đóng dấu, bàn giao cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Bước 8

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

8. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Mã TTHC:2.001837

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định điều kiện thực tế sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan)

08 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: Phòng GDĐT có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nhà trường đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lý do (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

1,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc văn bản trả lời tổ chức.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc văn bản trả lời tổ chức (kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

01 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

01 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

1,5ngày

Quyết định sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú đã được ký duyệt

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 15 ngày làm việc;

- UBND huyện: 05 ngày làm việc.

9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Mã TTHC: 2.001824

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

05 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định điều kiện thực tế chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan)

18 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

3,5 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản trả lời cho công dân/tổ chức biết, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng GDĐT được phân công phụ trách

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập hoặc văn bản trả lời tổ chức.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

01 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập hoặc văn bản trả lời tổ chức(kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, trực tuyến)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

09 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

02 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

2,5 ngày

Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập đã được ký duyệt

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 30 ngày làm việc;

- UBND huyện: 15 ngày làm việc.

10. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Mã TTHC:1.004555

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định điều kiện thực tế thành lập trường tiểu học

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện)

04 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Tờ trình đề nghị và dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Tờ trình đề nghị UBND huyện và dự thảo Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường tiểu học tư thục;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản trả lời cho công dân/tổ chức biết, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng GDĐT được phân công phụ trách

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường tiểu học tư thục.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường tiểu học tư thục hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân (kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

02 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01 ngày

Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường tiểu học tư thục hoặc văn bản thông báo cho phòng GDĐT Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do khi chưa quyết định thành lập trường đã được ký duyệt

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 11 ngày làm việc;

- UBND huyện: 05 ngày làm việc.

11. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Mã TTHC:2.001842

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu trình Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế tại trường tiểu học

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện)

08 ngày

Biên bản có ghi kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có thông báo bằng văn bản cho trường tiểu học nêu rõ lý do và hướng giải quyết (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Xem xét, ký Quyết định

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục đã lấy số, đóng dấu, giao cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Bước 8

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

12. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Mã TTHC:1.004552

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu trình Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế

Hội đồng thẩm định

(Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan)

05 ngày

Biên bản có ghi kết luận của hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định hồ sơ:

- Đủ điều kiện:dự thảo Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Không đủ điều kiện: thông báo bằng văn bản cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 6

Duyệt kết quả giải quyết, trình Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng GDĐT được phân công ký

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Hồ sơ đã duyệt trình Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng GDĐT được phân công phụ trách

Bước 7

Xem xét, ký Quyết định

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 8

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lấy số, đóng dấu, bàn giao cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Bước 9

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

14 ngày làm việc

13. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Mã TTHC:1.004563

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định điều kiện thực tế sáp nhập, chia, tách trường tiểu học.

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan)

05 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: Phòng GDĐT có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường tiểu học đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nhà trường đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lý do(kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách đối với trường tiểu học tư thục hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách đối với trường tiểu học tư thục hoặc văn bản trả lời tổ chức/ cá nhân(kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

02 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01 ngày

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách đối với trường tiểu học tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được ký duyệt. Nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học công lập hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do.

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 11 ngày làm việc;

- UBND huyện: 05 ngày làm việc.

14. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Mã TTHC: 1.001639

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Đoàn kiểm tra, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Đoàn kiểm tra.

Bước 4

Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường

Đoàn kiểm tra

05 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Đoàn kiểm tra

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Đoàn kiểm tra. Dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Căn cứ Kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra, nếu:

- Đủ điều kiện: Phòng GDĐT báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Quyết định giải thể đối với trường tiểu học công lập hoặc cho phép giải thể đối với trường tiểu học tư thục.

Bước 6

Duyệt kết quả giải quyết và ký

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định giải thể đối với trường tiểu học công lập hoặc cho phép giải thể đối với trường tiểu học tư thục.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định giải thể đối với trường tiểu học công lập hoặc cho phép giải thể đối với trường tiểu học tư thục đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

02 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01 ngày

Quyết định giải thể đối với trường tiểu học công lập hoặc cho phép giải thể đối với trường tiểu học tư thục đã được ký duyệt.

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 11 ngày làm việc;

- UBND huyện: 05 ngày làm việc.

15. Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Mã TTHC: 1.004439

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định điều kiện thực tế thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện)

2,5 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Tờ trình đề nghị và dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Tờ trình đề nghị UBND huyện và dự thảo Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng và cho phép hoạt động giáo dục;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản trả lời cho công dân/tổ chức biết, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng và cho phép hoạt động giáo dục hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng và cho phép hoạt động giáo dục hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân (kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

02 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện

01ngày

Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng và cho phép hoạt động giáo dục hoặc nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết đã được ký duyệt

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 07 ngày làm việc;

- UBND huyện: 05 ngày làm việc.

16. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Mã TTHC:1.004440

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Đoàn kiểm tra

Bước 4

Tổ chức kiểm tra

Đoàn kiểm tra

02 ngày

Biên bản kiểm tra

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Tờ trình đề nghị và dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Căn cứ biên bản kiểm tra, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Tờ trình đề nghị UBND huyện và dự thảo Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản trả lời cho công dân/tổ chức biết, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo được phân công phụ trách

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại hoặc văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại hoặc văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

01 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện

01 ngày

Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại đã được ký duyệt, nếu chưa cho phép hoạt động trở lại thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 06 ngày làm việc;

- UBND huyện: 04 ngày làm việc.

17. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Mã TTHC:1.004487

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

3,5 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định điều kiện thực tế thành lập lớp.

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện )

22 ngày

Biên bản có ghi kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Dự thảo kết quả giải quyết sau khi đã hiệp y với cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện, trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ.

0,5 ngày

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Không đủ điều kiện giải quyết:Dự thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do và những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 6

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo được phân công phụ trách

02ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đã lấy số, đóng dấu.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

08 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo văn phòng được phân công phụ trách

03 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện

2,5 ngày

Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ký. Nếu chưa cho phép thành lập thì có văn bản thông báo cho nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 30 ngày làm việc;

- UBND huyện: 15 ngày làm việc.

18. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Mã TTHC:1.004496

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu trình Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế tại trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở

Hội đồng thẩm định

09 ngày

Biên bản có ghi kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có thông báo bằng văn bản cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Xem xét, ký Quyết định

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định cho phép trường trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lấy số, đóng dấu, bàn giao cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Bước 8

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

19. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Mã TTHC: 1.004494

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

01 ngày

Dự thảo văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoặc văn bản trả lời (kèm theo hồ sơ)

Bước 4

Duyệt và ký

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01 ngày

Văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoặc văn bản trả lời (kèm theo hồ sơ) đã ký.

Bước 5

Lấy số, đóng dấu, lưu, chuyển cho Phòng GDĐT (kèm hồ sơ)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoặc văn bản trả lời (kèm theo hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 6

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư phòng GDĐT cấp huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Trưởng phòng GDĐT cấp huyện

Bước 7

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 8

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 9

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định điều kiện thực tế thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện)

05 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 10

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Tờ trình đề nghị và dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Tờ trình đề nghị UBND huyện và dự thảo Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản trả lời cho công dân/tổ chức biết, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (kèm theo hồ sơ).

Bước 11

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân.

Bước 12

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân (kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 13

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 14

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 15

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

02 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 16

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 17

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01ngày

Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được ký duyệt

Bước 18

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 19

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 12 ngày làm việc;

- UBND huyện: 08 ngày làm việc.

20. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Mã TTHC:1.006390

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu trình Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT)

03 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định hồ sơ:

- Đủ điều kiện: thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

- Không đủ điều kiện: thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Bước 5

Tổ chức thẩm định điều kiện thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện)

05 ngày

Biên bản có ghi kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 6

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định, trình ký

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do(kèm theo hồ sơ).

Bước 7

Xem xét, ký Quyết định

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

04 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 8

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lấy số, đóng dấu, bàn giao cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Bước 9

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

21. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Mã TTHC: 1.006444

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu trình Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 4

Tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Hội đồng thẩm định

05 ngày

Biên bản có ghi kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Quyết định, trình ký

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do (kèm theo hồ sơ).

Bước 6

Xem xét, ký Quyết định

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

03 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lấy số, đóng dấu, bàn giao cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Bước 8

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

14 ngày làm việc

22. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Mã TTHC: 1.006445

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

01 ngày

Dự thảo văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (kèm theo hồ sơ)

Bước 4

Duyệt và ký

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01 ngày

Văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoặc văn bản trả lời (kèm theo hồ sơ) đã ký.

Bước 5

Lấy số, đóng dấu, lưu, chuyển cho Phòng GDĐT (kèm hồ sơ)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (kèm theo hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 6

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư phòng GDĐT cấp huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Trưởng phòng GDĐT cấp huyện

Bước 7

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 8

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Hội đồng, dự thảo văn bản trình Trưởng phòng GDĐT duyệt hồ sơ

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Hội đồng thẩm định.

Bước 9

Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Hội đồng thẩm định (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện)

03 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Hội đồng thẩm định

Bước 10

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định. Dự thảo Tờ trình đề nghị và dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Tờ trình đề nghị UBND huyện và dự thảo Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục;

- Không đủ điều kiện: Phòng GDĐT có văn bản trả lời cho công dân/tổ chức biết, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (kèm theo hồ sơ).

Bước 11

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân.

Bước 12

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời tổ chức/cá nhân (kèm hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 13

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 14

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 15

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

02 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 16

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 17

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01 ngày

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục đã được ký duyệt

Bước 18

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 19

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng GDĐT: 08 ngày làm việc;

- UBND huyện: 08 ngày làm việc.

23. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Mã TTHC: 1.004515

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ sơ bộ trước khi gửi Đoàn kiểm tra, dự thảo văn bản trình duyệt hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Đoàn kiểm tra.

Bước 4

Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 09Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường

Đoàn kiểm tra

(VP, Phòng GDĐT và các cơ quan có liên quan ở cấp huyện)

04 ngày

Biên bản có ghi Kết luận của Đoàn kiểm tra

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Đoàn kiểm tra. Dự thảo Quyết định của UBND huyện

Chuyên viên Văn phòng được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra, nếu:

- Đủ điều kiện: dự thảo Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 6

Duyệt kết quả giải quyết, trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách ký

Chánh Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được duyệt và ký nháy

Bước 7

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục đã được ký duyệt

Bước 8

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã lấy số, đóng dấu, bàn giao cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Bước 9

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

24. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Mã TTHC: 1.005106

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Đoàn Kiểm tra.

Bước 4

Tổ chức kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các xã

Đoàn Kiểm tra (Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan cấp huyện)

13 ngày

Biên bản có ghi kết luận của Đoàn Kiểm tra

Bước 5

Thu thập, tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo kết luận của Đoàn Kiểm tra. Dự thảo Quyết định, trình ký

Chuyên viên Văn phòng được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Căn cứ Kết luận của Đoàn Kiểm tra:

- Đủ điều kiện: dự thảo văn bản đề nghị UBND huyện Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã;

Bước 6

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo văn phòng được phân công phụ trách

01 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 7

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

02 ngày

Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã đã được ký duyệt

Bước 8

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 9

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

22 ngày làm việc

25. Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Mã TTHC:1.005097

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Chủ tịch Hội Khuyến học cấp huyện

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ Hội Khuyến học cấp huyện được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ ban đầu phục vụ Đoàn kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Đoàn kiểm tra.

Bước 4

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Đoàn kiểm tra (Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cấp huyện)

04 ngày

Biên bản kiểm tra

Bước 5

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, duyệt kết quả giải quyết trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Khuyến học cấp huyện được phân công phụ trách

Cán bộ Hội Khuyến học cấp huyện được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Căn cứ Biên bản kiểm tra, căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm Cộng đồng học tập cấp xã (kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã) và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Dự thảo Tờ trình và Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập đối với cấp xã của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 6

Duyệt kết quả và ký

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Khuyến học cấp huyện được phân công phụ trách

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Bước 7

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện hoặc trả kết quả cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)khi không đủ điều kiện giải quyết.

Văn thư Hội Khuyến học cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Bước 8

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 9

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

01 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 11

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 12

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

01ngày

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã đã được ký duyệt

Bước 13

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Bước 14

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc

Trong đó:

- Hội Khuyến học cấp huyện: 08 ngày làm việc;

- UBND huyện: 04 ngày làm việc.

26. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Mã TTHC: 1.004831

26.1. Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố:

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tiếp);

- Kiểm tra, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ, nhân viên được phân công tiếp nhận tại trường THCS

0,5 giờ

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Hiệu trưởng

0,5 giờ

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, chuyển đến Hiệu trưởng duyệt kết quả giải quyết

Cán bộ, nhân viên được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

Kết quả thẩm định:

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo văn bản tiếp nhận học sinh (chuyển đến), văn bản giới thiệu chuyển trường (chuyển đi);

- Không đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo nội dung cần chỉnh sửa bổ sung.

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư

Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: văn bản tiếp nhận học sinh (chuyển đến), văn bản giới thiệu chuyển trường (chuyển đi).

Bước 5

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao kết quả cho cán bộ, nhân viên được phân công giải quyết TTHC. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Văn thư nhà trường

01 giờ

Văn bản tiếp nhận học sinh (chuyển đến), Văn bản giới thiệu chuyển trường (chuyển đi) đã lấy số, đóng dấu. Bàn giao kết quả (Phiếu bàn giao kết quả đã có chữ ký giao nhận).

Tổng thời hạn giải quyết

08 giờ (01 ngày làm việc)

26.2. Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 giờ

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 giờ

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, chuyển đến trưởng phòng GDĐT duyệt kết quả giải quyết

Chuyên viên phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

Kết quả thẩm định:

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo văn bản tiếp nhận học sinh (chuyển đến), văn bản giới thiệu chuyển trường (chuyển đi);

- Không đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo nội dung cần chỉnh sửa bổ sung.

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng được phân công phụ trách

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: văn bản tiếp nhận học sinh (chuyển đến), văn bản giới thiệu chuyển trường (chuyển đi).

Bước 5

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao kết quả cho cán bộ phòng GDĐT được phân công giải quyết TTHC

Văn thư phòng GDĐT

0,5 giờ

Văn bản tiếp nhận học sinh (chuyển đến), Văn bản giới thiệu chuyển trường (chuyển đi) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 giờ

Bàn giao kết quả (Phiếu bàn giao kết quả đã có chữ ký giao nhận)

Tổng thời hạn giải quyết

08 giờ (01 ngày làm việc)

27. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Mã TTHC: 2.001904

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên

0,5 giờ

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX

0,5 giờ

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, chuyển đến Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX được phân công phụ trách duyệt kết quả giải quyết

Cán bộ văn phòng được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

Kết quả thẩm định:

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo Giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ;

- Không đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo nội dung cần chỉnh sửa bổ sung.

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX được phân công phụ trách

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ

Bước 5

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu

Văn thư

0,5 giờ

Giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ đã lấy số, đóng dấu.

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ được phân công trả kết quả tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên

0,5 giờ

Bàn giao kết quả (Phiếu bàn giao kết quả đã có chữ ký giao nhận)

Tổng thời hạn giải quyết

08 giờ (01 ngày làm việc)

28. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Mã TTHC: 1.005108

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, TT GDNN-GDTX

0,5 giờ

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX

0,5 giờ

Đã chuyển, phân công cán bộ công xử lý.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, chuyển đến Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX được phân công phụ trách duyệt kết quả giải quyết

Cán bộ văn phòng được giao xử lý hồ sơ

04 giờ

Kết quả thẩm định:

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo văn bản tiếp nhận học sinh (chuyển đến), văn bản giới thiệu chuyển trường (chuyển đi);

- Không đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo nội dung cần chỉnh sửa bổ sung.

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX được phân công phụ trách

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHCD đã được ký duyệt: văn bản tiếp nhận học sinh (chuyển đến), văn bản giới thiệu chuyển trường (chuyển đi).

Bước 5

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu

Văn thư

0,5 giờ

Văn bản tiếp nhận học sinh (chuyển đến), Văn bản giới thiệu chuyển trường (chuyển đi) đã lấy số, đóng dấu.

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ được phân công trả kết quả tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, TT GDNN-GDTX

0,5 giờ

Bàn giao kết quả (Phiếu bàn giao kết quả đã có chữ ký giao nhận)

Tổng thời hạn giải quyết

08 giờ (01 ngày làm việc)

29. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Mã TTHC:1.005099

· Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại trường tiểu học nơi học sinh chuyển đến

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Xem xét, xử lý và trả Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh

Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến

02 ngày

Ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Bước 3

Đóng dấu xác nhận

Văn thư trường chuyển đến

0,5 ngày

Đã đóng dấu vào Đơn xin chuyển trường

Bước 4

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại trường tiểu học nơi học sinh chuyển đi

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 5

Xem xét, xử lý hồ sơ và chuyển kết quả cho văn thư

Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đi

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC: rà soát hồ sơ cho học sinh theo quy định

Bước 6

Trả hồ sơ cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại trường tiểu học nơi học sinh chuyển đi

0,5 ngày

Hồ sơ chuyển trường của học sinh theo quy định

Bước 7

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại trường tiểu học nơi học sinh chuyển đến

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 8

Xem xét, xử lý hồ sơ

Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến

0,5 ngày

Đã chuyển Tổ chuyên môn xử lý

Bước 9

Trao đổi, khảo sát, tư vấn

Tổ trưởng chuyên môn

01 ngày

Tham mưu hiệu trưởng xếp vào lớp phù hợp

Bước 10

Xếp lớp

Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến

0,5 ngày

Học sinh được tiếp nhận và xếp vào lớp

Bước 11

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ văn phòng được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bàn giao kết quả (Phiếu bàn giao kết quả đã có chữ ký giao nhận)

Tổng thời hạn giải quyết

09 ngày làm việc

Trong đó:

- Trường nơi chuyển đi: 03 ngày làm việc;

- Trường nơi đến tiếp nhận: 06 ngày làm việc.

· Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại trường tiểu học nơi học sinh chuyển đến

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Xem xét, xử lý, chuyển bộ phận chuyên môn

Hiệu trưởng trường tiểu học nơi học sinh chuyển đến

02 ngày

Ý kiến đồng ý việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Tổ trưởng chuyên môn

01 ngày

Kết quả thẩm định ban đầu

Bước 4

Khảo sát trình độ học sinh

Giáo viên được phân công nhiệm vụ

05 ngày

Điểm khảo sát

Bước 5

Xếp lớp

Hiệu trưởng trường tiểu học nơi học sinh chuyển đến

01 ngày

Học sinh được xếp vào lớp

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ văn phòng được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Bàn giao kết quả (Phiếu bàn giao kết quả đã có chữ ký giao nhận)

Tổng thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

30. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Mã TTHC: 1.004438

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công chức chuyên môn xử lý

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, chuyển đến người duyệt kết quả giải quyết

Chuyên viên bộ phận Tài chính Phòng GDĐT được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày

Dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định được hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Bước 4

Ký văn bản trình UBND huyện phê duyệt kết quả

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng GDĐT được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản trình UBND huyện Quyết định được hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đã được ký

Bước 5

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản trình UBND huyện phê duyệt Quyết định được hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đã lấy số, đóng dấu

Bước 6

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 7

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 8

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

0,5 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 9

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 10

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

0,5 ngày

Quyết định được hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đã được ký duyệt

Bước 11

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Bước 12

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết:

08 ngày làm việc

- Phòng GDĐT: 05 ngày làm việc;

- UBND huyện: 03 ngày làm việc.

31.Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Mã TTHC: 1.003702

31.1. Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận đơn (giấy);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy,);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại cơ sở giáo dục công lập

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

.

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập

01 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý

Bước 3

Xem xét, rà soát, lập danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ học tập

Kế toán hoặc cán bộ được phân công

04 ngày

Dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ học tập

Bước 4

Phê duyệt kết quả

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập

1,5 ngày

Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ học tập đã ký duyệt.

Bước 5

Lấy số, đóng dấu, lưu; niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng, gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Văn thư cơ sở giáo dục công lập

0,5 ngày

Quyết định phê duyệt đã lấy số, đóng dấu; niêm yết; gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Bước 6

Thông báo cho đối tượng được hưởng biết và thực hiện chi trả

Kế toán hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Đã thông báo cho người được hưởng biết và chi trả.

Tổng thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn hết hạn nhận đơn

31.2. Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy,);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện

01 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, chuyển đến người duyệt kết quả giải quyết

Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện được giao xử lý hồ sơ

23,5 ngày

Dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hưởng hỗ trợ học tập.

Bước 4

Phê duyệt kết quả

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện

02 ngày

Quyết định phê duyệt danh sách trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hưởng hỗ trợ học tập đã ký duyệt.

Bước 5

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư phòng GDĐT hoặc phòng LĐ-TB&XH huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu; chuyển giao hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Bước 6

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

28 ngày làm việc

32. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Mã TTHC: 1.001622

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy,);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ chuyên môn xử lý

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Mẫu số 02 (Nghị định số 105/2020/NĐ-CP). Dự thảo văn bản gửi Phòng Tài chính huyện

Kế toán phòng GDĐT

2,5 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa và văn bản đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4

Ký văn bản gửi phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng GDĐT được phân công phụ trách

0,5 ngày

Văn bản đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định đã được ký

Bước 5

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

Văn thư Phòng GDĐT

0,5 ngày

Văn bản đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định (kèm theo hồ sơ) đã lấy số, đóng dấu

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ giấy, điện tử

Văn thư phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 7

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

- Đủ điều kiện: dự thảo Tờ trình đề nghị UBND huyện và dự thảo Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo.

Bước 9

Duyệt kết quả và ký tờ trình

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Tờ trình đề nghị UBND huyện và dự thảo Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, trình UBND cấp huyện.

Bước 10

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến UBND huyện

Văn thư Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

0,5 ngày

Tờ trình đề nghị UBND huyện đã lấy số, đóng dấu và dự thảo Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (kèm hồ sơ), gửi UBND huyện.

Bước 11

Tiếp nhận: hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh văn phòng

Bước 12

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng

0,25 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 13

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình ký

Chuyên viên được giao xử lý

01 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 14

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện được phân công ký

Lãnh đạo Văn phòng được phân công phụ trách

0,25 ngày

Văn bản được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND huyện

Bước 15

Xem xét, ký Quyết định

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện

0,5 ngày

Quyết định phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa của Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được ký duyệt

Bước 16

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Văn phòng UBND huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã lấy số, đóng dấu và thông báo cho cơ sở GDMN

Bước 17

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết:

19 ngày làm việc

Trong đó:

- Cơ sở GDMN: 07 ngày làm việc;

- Phòng GDĐT: 05 ngày làm việc;

- Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện: 04 ngày làm việc

- UBND huyện: 03 ngày làm việc.

33. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Mã TTHC: 1.001714

· Đối với cơ sở giáo dục công lập

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy,);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,5 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân/ tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng GDĐT hoặc Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công chức chuyên môn xử lý

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, chuyển đến Trưởng phòng duyệt kết quả giải quyết

Kế toán phòng GDĐT hoặc phòng LĐ-TB&XH được giao xử lý hồ sơ

7,5 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ; Dự thảo văn bản đề nghị cấp kinh phí.

Bước 4

Ký duyệt văn bản

Trưởng phòng GDĐT hoặc Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản đề nghị cơ quan tài chính thẩm định, phê duyệt đã được ký

Bước 5

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

Văn thư: Phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH

0,5 ngày

Văn bản đề nghị cơ quan tài chính thẩm định, phê duyệt đã lấy số, đóng dấu

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ (giấy, điện tử)

Văn thư phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 7

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện được giao xử lý hồ sơ

06 ngày

- Đủ điều kiện: dự thảo văn bản phê duyệt kinh phí

Bước 9

Duyệt kết quả và ký

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản phê duyệt kinh phí

Bước 10

Lấy số, đóng dấu phát hành, lưu; chuyển giao hồ sơ (bản giấy và điện tử) đến Phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH

Văn thư Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản phê duyệt kinh phí đã lấy số, đóng dấu.

Bước 11

Tiếp nhận hồ sơ: giấy, điện tử

Văn thư Phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 12

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH

0,5 ngày

Đã phân công, giao chuyên viên xử lý

Bước 13

Dự thảo phân bổ kinh phí về các đơn vị sau khi được cơ quan tài chính phê duyệt

Kế toán Phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH

1,5 ngày

Hoàn thành dự thảo phân bổ kinh phí

Bước 14

Ký Quyết định phân bổ kinh phí về các đơn vị

Trưởng phòng Phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH

01 ngày

Quyết định phân bổ kinh phí được ký

Bước 15

Lấy số, đóng dấu, lưu: chuyển giao cho cán bộ trực Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

Văn thư Phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH

0,5 ngày

Quyết định phân bổ kinh phí được gửi đi

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

Thông báo cho công dân/tổ chức biết và trả kết quả.

Tổng thời hạn giải quyết

22 ngày làm việc

- Phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH: 14 ngày làm việc;

- Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện: 08 ngày làm việc.

· Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến);

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện)

0,25 ngày

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc phiếu điện tử, gửi công dân tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH

0,25 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ công chức chuyên môn xử lý

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết, chuyển đến Trưởng phòng duyệt kết quả giải quyết

Kế toán phòng GDĐT hoặc Phòng LĐ-TB&XH GDĐT được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Kết quả thẩm định hồ sơ; Dự thảo văn bản đề nghị cấp kinh phí.

Bước 4