Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1229/QĐ-TTg năm 2012 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết 23/2012/QH13 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1229/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1229/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI GIAO CHO CHÍNH PHỦ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2012/QH13

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 23 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII;

Căn cứ Nghị quyết số 449/NQ-UBTVQH13 ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2011/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết số 23/2012/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và các dự án luật, pháp lệnh được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Điều 2.

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có trách nhiệm khẩn trương thành lập Ban soạn thảo; củng cố các Ban soạn thảo đã được thành lập.

2. Tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3.

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 phải dành thời gian thỏa đáng, bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các dự án bảo đảm chất lượng và thời hạn trình dự án.

Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm chất lượng, thời hạn trình các dự án.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần chủ động và phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình soạn thảo, kể cả sau khi dự án đã trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Hàng quý, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lựa chọn và tổ chức làm việc với một số cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 để trực tiếp nắm bắt tình hình và tiến độ soạn thảo các dự án có liên quan.

4. Chậm nhất là ngày 10 của tháng cuối cùng của mỗi quý, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi báo cáo về tình hình và kết quả nghiên cứu, soạn thảo các dự án đã được phân công, nêu rõ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo, đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục đến Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

5. Đối với các dự án luật, pháp lệnh lớn, phức tạp còn nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nội dung cơ bản trước khi hoàn thiện dự án trình Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị, ngay sau khi được phân công, cơ quan chủ trì soạn thảo phải tiến hành nghiên cứu, soạn thảo như đối với dự án thuộc Chương trình chính thức; định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo tình hình và tiến độ soạn thảo các dự án gửi đến Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị đã được chuẩn bị tốt và cần thiết phải ban hành ngay để đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước thì cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình chính thức.

Điều 4. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các đại biểu Quốc hội và tổ chức đã đề xuất dự án tiến hành nghiên cứu sự cần thiết ban hành, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, Luật chống bán phá giá, Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, luật trọng dụng nhân tài, Luật kiến trúc sư và Pháp lệnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIIl.

Điều 5. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội phân bổ kịp thời kinh phí cho việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh đã được phân công theo Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội:
- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, PL (15b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 


BẢN PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2013 VÀ CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2012 VÀ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Phân công cơ quan soạn thảo các dự án được bổ sung vào Chương trình chính thức năm 2012

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian trình Chính phủ

Thời gian UBTVQH xem xét, cho ý kiến (theo Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH13)

Ghi chú

1.

Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 7/2012

Tháng 9/2012

Chưa được phân công tại Quyết định số 1681.

2.

Luật việc làm

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 7/2012

Tháng 9/2012

Thuộc Chương trình chuẩn bị năm 2012 và đã phân công cơ quan chủ trì soạn thảo tại Quyết định số 1681 nhưng chưa xác định thời gian trình Chính phủ.

3.

Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Thanh tra Chính phủ

Tháng 8/2012

Tháng 9/2012

Thuộc Chương trình chuẩn bị năm 2012 và đã phân công cơ quan chủ trì soạn thảo tại Quyết định số 1681 nhưng chưa xác định thời gian trình Chính phủ.

4.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Bộ Quốc phòng

Tháng 9/2012

Tháng 9/2012

 

II. Phân công cơ quan soạn thảo các dự án thuộc Chương trình năm 2013

Chương trình chính thức

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian trình Chính phủ

Thời gian UBTVQH xem xét, cho ý kiến (theo Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH13)

Ghi chú

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

Bộ Công an

Tháng 11/2012

Tháng 12/2012

Dự án này sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

Bộ Công an

Tháng 02/2013

Tháng 4/2013

 

3.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Công an

Tháng 6/2013

Tháng 8/2013

 

4.

Pháp lệnh cảnh sát cơ động

Bộ Công an

Tháng 05/2013

Tháng 7/2013

 

5.

Luật sửa chữa, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 05/2013

Tháng 8/2013

 

6.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 02/2013

Tháng 4/2013

 

7.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 6/2013

Tháng 8/2013

 

8.

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 02/2013

Tháng 4/2013

 

9.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Bộ Nội vụ

Tháng 01/2013

Tháng 3/2013

 

10.

Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

Bộ Quốc phòng

Tháng 01/2013

Tháng 3/2013

 

11.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Tháng 10/2012

Tháng 12/2012

Dự án này sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp

12.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính

Tháng 01/2013

Tháng 3/2013

 

13.

Luật hải quan (sửa đổi)

Bộ Tài chính

Tháng 02/2013

Tháng 4/2013

 

14.

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Bộ Tài chính

Tháng 11/2012

Tháng 12/2012

Dự án này được bổ sung vào Chương trình chính thức khóa XIII và sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội

15.

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Bộ Tài chính

Tháng 7/2013

Tháng 9/2013

 

16.

Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 7/2013

Tháng 9/2013

 

17.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng

Bộ Tư pháp

Tháng 05/2013

Tháng 7/2013

Dự án này sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 theo quy trình tại một kỳ họp

18.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình

Bộ Tư pháp

Tháng 6/2013

Tháng 8/2013

 

19.

Luật xây dựng (sửa đổi)

Bộ Xây dựng

Tháng 6/2013

Tháng 8/2013

 

20.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Bộ Y tế

Tháng 7/2013

Tháng 9/2013

 

21.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược

Bộ Y tế

Tháng 7/2013

Tháng 9/2013

 

22.

Luật tiếp công dân

Thanh tra Chính phủ

Tháng 11/2012

Tháng 3/2013

 

Chương trình chuẩn bị

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian trình Chính phủ cho ý kiến về những định hướng lớn

1.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Bộ Công an

Tháng 12/2013

2.

Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Bộ Công an

Tháng 12/2013

3.

Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

 

4.

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhâu dân (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

 

5.

Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Bộ Nội vụ

 

6.

Luật Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng

 

7.

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Bộ Tài chính

 

8.

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Bộ Tài chính

 

9.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)

Bộ Tư pháp

Tháng 6/2013

10.

Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Bộ Tư pháp

Tháng 3/2013

11.

Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Bộ Tư pháp

Tháng 12/2013

III. Phân công cơ quan soạn thảo các dự án được bổ sung vào Chương trình khóa XIII

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

1.

Luật đầu tư (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2.

Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3.

Luật ban hành quyết định hành chính

Bộ Tư pháp

4.

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Bộ Tài chính

5.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Bộ Quốc phòng

IV. Phân công cơ quan nghiên cứu sự cần thiết ban hành và hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì

1.

Luật khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bộ Công Thương

2.

Luật chống bán phá giá

Bộ Công Thương

3.

Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4.

Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia

Bộ Quốc phòng

5.

Luật trọng dụng nhân tài

Bộ Nội vụ

6.

Pháp lệnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp

Bộ Nội vụ

7.

Luật kiến trúc sư

Bộ Xây dựng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1229/QĐ-TTg năm 2012 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết 23/2012/QH13 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.755
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70