Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 122/2001/QĐ/BNN-VP ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 122/2001/QĐ/BNN-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 24/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH NĂM 2002.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Căn cứ Nghị định 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2002”.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch đã ban hành, các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ban hành theo thẩm quyền đúng kế hoạch về số lượng, thời gian và lập dự trù kinh phí xây dựng văn bản trình Bộ phê duyệt (thực hiện theo Quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính và Thông tư số 36/2001/TT-BNN-TCKT ngày 4/4/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

-
Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (b/c);
- Lưu VT, PC.

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG
 Nguyễn Văn Đẳng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2002
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2001/QĐ-BNN-VP ngày 24/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TT

Tên văn bản

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian trình

1

Quyết định về ban hành quy định các thao tác kỹ thuật và thủ tục lập hồ sơ kiểm dịch thực vật.

Cục BVTV

 

Quý I

2

Quyết định ban hành quy định kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu.

Cục BVTV

 

Quý I

3

Quyết định Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

Cục BVTV

 

Quý I

4

Quyết định về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Nước CHXHCN Việt Nam

Cục BVTV

 

Quý II

5

Quyết định về Ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Cục BVTV

 

Quý II

6

Thông tư về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa.

Cục BVTV

 

Quý II

7

Quyết định về thời gian theo dõi sau nhập khẩu đối với từng nhóm cây.

Cục BVTV

 

Quý II

8

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật.

Cục BVTV

 

Quý II

9

Quyết định về Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Cục BVTV

 

Quý II

10

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 17 đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật

Cục BVTV

 

Quý II

11

Quyết định ban hành Quy định kiểm định chất lượng, kiểm định dư lượng và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới nhằm đăng ký sử dụng tại Việt Nam.

Cục BVTV

 

Quý III

11

Quyết định về Ban hành quy định thủ tục đăng ký, cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán; lưu chứa, tiêu huỷ, nhãn thuốc, bao bì đóng gói, hội thảo, quảng cáo và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Cục BVTV

 

Quý III

12

Quyết định về Quy định Công tác điều tra, phát hiện sâu bệnh trên cây trồng.

Cục BVTV

 

Quý IV

13

Quyết định quy định về thủ tục đăng ký thử nghiệm thuốc thú y

Cục

Thú y

 

Quý I

14

Quyết định ban hành danh mục thuốc thú y 2002

Cục

Thú y

 

Quý III

15

Quyết định triển khai áp dụng GMP ASEAN

Cục

Thú y

 

Quý III

16

Quyết định ban hành quy định xây dựng vùng an toàn dịch bệnh.

Cục

Thú y

 

Quý IV

17

Quyết định ban hành quy định phòng, chống bệnh dịch tả lợn.

Cục

Thú y

 

Quý IV

18

Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Trung tâm thú y vùng trực thuộc Cục

Cục

Thú y

 

Quý IV

19

Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Trung tâm chuyên ngành trực thuộc Cục

Cục

Thú y

 

Quý IV

20

Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Trạm kiểm dịch động vật trực thuộc Cục

Cục

Thú y

 

Quý IV

21

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định về quản lý động vật, thực vật rừng quý hiếm

Cục

Kiểm lâm

 

Quý III

22

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về thực thi Công ước CITES

Cục

Kiểm lâm

 

Quý IV

23

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/1/2001 của Thủ tưóng Chính phủ về quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Cục

Phát triển

lâm nghiệp

Cục Kiểm lâm, Ban TCCB CP,

Bộ

Tài chính

Quý III

24

Thông tư Hướng dẫn xây dựng cơ bản lâm sinh

Cục

Phát triển

lâm nghiệp

 

Quý II

25

Quyết định về điều chế rừng, thiết kế khai thác, khai thác gỗ và lâm sản

Cục

Phát triển

lâm nghiệp

Kiểm lâm

Quý III

26

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Chi cục Phát triển lâm nghiệp

Cục

Phát triển

lâm nghiệp

Vụ TCCB, Ban TCCB Chính phủ

Quý IV

27

Thông tư liên tịch về cơ chế quản lý tài chính của doanh nghiệp khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Cục

Quản lý nước và CTTL

Bộ

Tài chính

Quý I

28

Thông tư hướng dẫn tổ chức quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Cục

Quản lý nước và CTTL

 

Qúy I

29

Thông tư hướng dẫn về tổ chức thuỷ nông cơ sở

Cục

Quản lý nước và CTTL

 

Qúy I

30

Quyết định về ban hành Quy định xây dựng điều lệ hoạt động của công ty khai thác công trình thuỷ lợi

Cục

Quản lý nước và CTTL

 

Quý II

31

Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp, sửa đổi, gia hạn, đình chỉ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Cục

Quản lý nước và CTTL

 

Quý III

32

Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác nước dưới đất

Cục

Quản lý nước và CTTL

Bộ

Tài chính

Quý III

33

Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc thu lệ phí cấp giấy phép hành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất

Cục

Quản lý nước và CTTL

Bộ

Tài chính

Quý IV

34

Thông tư Hướng dẫn việc cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Cục

Quản lý nước và CTTL

 

Qúy IV

35

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông

Cục

Quản lý nước và CTTL

 

Qúy IV

    36

Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hoá giống vật nuôi bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Cục Khuyến nông và KL

 

Quý II

    37

Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hoá giống cây trồng bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Cục Khuyến nông và KL

 

Quý II

38

Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hoá phân bón bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Cục Khuyến nông và KL

 

Quý II

39

Quyết định ban hành Quy định về khảo nghiệm và công nhận phân bón mới

Cục Khuyến nông và KL

 

Quý III

    40

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng đàn giống gốc vật nuôi

Cục Khuyến nông và KL

Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ KHCN và môi trường

Quý III

41

Quyết định về việc ban hành Quy định về khảo nghiệm, công nhận giống cây trồng mới, công nhận giống gốc, cây mẹ

Cục Khuyến nông và KL

 

Quý III

42

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quản lý phân bón

Cục Khuyến nông và KL

 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

43

Quyết định thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân tái định cư dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Quý I

44

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 138/2000/QĐ-TTg

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Quý I

45

Thông tư liên bộ hướng dẫn thực hiện Quyết định 71/2001/QĐ-TTg

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Quý I

46

Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án xoá bỏ thay thế cây có chứa chất ma tuý

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Quý I

47

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Chính phủ về chính sách di dân kinh tế mới

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Qúy I

48

Thông tư hướng dẫn sơ kết Chỉ thị 660 về di dân tự do của Chính phủ

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Quý I

49

Thông tư hướng dẫn thực hiện kế hoạch 2002

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Quý I

50

Quyế định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Quý II

51

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy trình di dân

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Quý II

52

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Chi cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới

Cục Định canh định cư và Vùng KTM

 

Quý II

53

Quyết định ban hành tiêu chuẩn phân cấp hạn hán.

Vụ

Khoa học công nghệ và CLSP

Cục

Quản lý nước và CTTL

Quý IV

54

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

Vụ Chính sách Nông nghiệp và PTNT

Bộ Tài chính

Quý IV

55

Thông tư Hướng dẫn xây dựng điều lệ các hiệp hội ngành hàng trong nông nghiệp.

Vụ Chính sách Nông nghiệp và PTNT

 

Quý IV

56

Quyết định về việc ban hành Suất đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh

Vụ Đầu tư XDCB

Cục Phát triển lâm nghiệp

Quý I

57

Quyết định ban hành định mức đơn giá đào kênh, đắp đường (hoặc nền dân cư) bằng máy đào

Vụ Đầu tư XDCB

 

 

Quý IV

58

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành: Hướng dẫn trình tự lập, thẩm định, phê duyệt NCTKT, NCKT các dự án thủy lợi và Hướng dẫn trình tự lập, thẩm định, phê duyệt TKKT – TDT các dự án thủy lợi

Vụ Đầu tư XDCB

 

Quý IV

59

Thông tư về định mức chi cho các ban quản lý dự án

Vụ Tài chính kế toán

 

Quý II

60

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

 

Quý I

61

Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng Bộ

 

Quý II

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 122/2001/QĐ/BNN-VP ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159