Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý nhà nước về hội Đồng Nai

Số hiệu: 12/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 07/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI VÀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-UBND NGÀY 02/8/2016 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính ph quy định về tổ chức, hoạt động và qun lý hội;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính ph quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Nghị đnh s 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sa đổi, bổ sung mt s điều của Nghị đnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và qun lý hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Trưng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của qu xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Trưng Bộ Nội vụ sửa đổi. Thông tư s 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về t chức, hoạt động và qun lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính ph sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc S Nội vụ tại T trình số 33/TTr-SNV ngày 03/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 của Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ t thiện trên địa bàn tỉnh Đng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh như sau:

“1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương thẩm định và dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ từ cá nhân, tổ chức nước ngoài (NGOs) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung của Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ t thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh như sau:

1. Khoản 4 Điều 4.

2. Khoản 5 và Khoản 10 Điều 5.

3. Khon 5 Điều 11.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Thủ tởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/3/2018. Các nội dung khác của Quy định phân cấp nhiệm vụ qun lý nhà nước về hội và qu xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh vẫn ginguyên giá trị pháp lý./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ N
ội vụ (A+B);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL)
;
- Thường trực Tnh y;
- TT HĐND tỉnh;

- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tổ chức, Dân vận
, Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ch
tịch, Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Liên hiệp các H
i Khoa học và Kỹ thuật tnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 về sửa đổi Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 45/2016/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.118

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!